งบ Tisco 3Q2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)                      
              บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

                                           (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                                      
                                   ไตรมาสที่ 3               งวด 9 เดือน
                                    ก่อนสอบทาน                ก่อนสอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            30 กันยายน                30 กันยายน
             ปี                             2560         2559         2560         2559
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                1,572,366    1,249,960    4,568,265    3,712,629
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     1.96         1.56         5.71         4.64
     ต่อหุ้น (บาท)           


งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
                                   ไตรมาสที่ 3               งวด 9 เดือน
                                    ก่อนสอบทาน                ก่อนสอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            30 กันยายน                30 กันยายน
             ปี                             2560         2559         2560         2559
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                   65,356       81,082      211,738      231,856
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.08         0.10         0.26         0.29
     ต่อหุ้น (บาท)
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  TISCO (หุ้น) หุ้น ธนาคารทิสโก้ การลงทุน
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่