ระวัง!!! 8 หลักสูตร ป.เอกไม่ได้มาตรฐานต้องปรับปรุง (เอกชน+รัฐ)

ขอบคุณข่าวจาก คมชัดลึก
http://www.komchadluek.net/news/edu-health/271988

1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทาง การศึกษา

2.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 7หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)

3.มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 1หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวิน สาขาวิชาพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน(หลักสูตรนานาชาติ

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  2 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา

6.มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

7. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาเขตอีสาน   1 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ท่านใดจะสมัครโปรดใช้วิจารณญาณนะครับ เพราะปัญหาส่วนใหญ่มาจากผู้สอนไม่ตรงตามเกณฑ์ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากเลยทีเดียว

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่