ใครที่จะสอบนิติกรท้องถิ่นต้องเตรียมตัวประมาณนี้ครับ

จาก เพจชุมชนคนท้องถิ่น    
    ก่อนอื่นต้องขอบอกผู้ที่จะสอบตำแหน่งนิติกรให้เข้าใจก่อนว่า ตำแหน่งนี้จะสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลัก และพรบ.ท้องถิ่นต่างๆ เยอะมา แต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละครั้งที่เปิดสอบคนออกสอบต้องการเน้นออกอะไร เช่น ถ้าเป็นเทศบาลออกสอบ  ที่แน่ๆต้องออกพรบ.เทศบาลเเน่นอน หรือกรณีอบต. ก็จะเน้นพรบ. เกี่ยวกับอบต. เป็นหลักซึ่งทุกคนที่จะสอบก็ทราบดีอยู่แล้ว แต่มันจะมามีปัญหาตรงที่กฎหมายที่จะออกสอบตัวอื่นๆ ซึ่งมีเยอะมากแล้วแต่ว่าผู้ออกสอบเค้าต้องการออกสอบเรื่องอะไร ในแต่ละครั้งก็จะออกสอบกฎหมายประมาณ ๘ เล่มขึ้น ซึ่งค่อนข้ามมากและหนักกว่าตำแหน่งอื่นๆ และการสอบรายภาคเห็นข่าวว่าจะสอบทั้งภาค ก และ ข. แล้วเอาคะแนนมารวมกันด้วย ซึ่งมองว่าค่อนข้างหนักและยาก แต่ขอบอกว่าอย่าท้อนะ สู้ๆ
  1. ความรู้ในทางงานกฎหมายและมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2.กฏหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แ้ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2ถ545
- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.2545
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

เครดิต ชุมชุนคนท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่