วิศวลาดกระบังเปิดรับตรง 12-22 พค.58 หลักสูตรป.ตรีวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (ภาษาอังกฤษ)


อาชีพวิศวกรการบินและนักบินพาณิชย์สุดฮอต สถาบันการบินพลเรือนได้เปิดเผยว่านักบิน ฝ่ายช่าง และวิศวกรการบินของบ้านเรากำลังขาดแคลนหนักและถูกต่างชาติซื้อตัวไปอาจจะวิกฤตกระทบแผนฮับการบินได้ ปัจจุบันไทยมีนักบินประมาณ 2,500 – 3,000 คน ในแต่ละปี ธุรกิจการบินมีความต้องการนักบินใหม่อย่างมาก ไม่ต่ำกว่าปีละ 400 - 500 คน  คณะวิศวลาดกระบัง สจล.เปิดรับสมัคร 12 – 22 พฤษภาคม 2558 ทาง www.reg.kmitl.ac.th
    ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กล่าวว่า “อาชีพนักบินและวิศวกรรมการบินเป็นอาชีพที่ตลาดในประเทศและนานาประเทศ เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความก้าวหน้าและความท้าทาย คณะวิศวลาดกระบังกำลังเปิดรับตรงสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี แบบรับตรง ในหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์(Aeronautical Engineering and Commercial Pilot) ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558 จำนวน 30 คน โดยเปิดรับทั้งนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.0 /4.0 และวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.0 /4.0 และคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศผ่าน www.reg.kmitl.ac.th โดยทำการคัดเลือกจากผลการเรียน ผลการสอบวัดระดับ คะแนนสอบเข้า และคะแนนสัมภาษณ์ด้านวิศวกรรม ด้านความถนัดการบิน รวมทั้งเวชศาสตร์การบิน นอกจากนี้ยังต้องผ่านการตรวจร่างกายในระดับ Class 1 ด้วย
           จุดเด่นของโครงการหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ คณะวิศวลาดกระบัง เน้นให้ผู้ที่ศึกษาได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยลงมือปฏิบัติจริงและมีการศึกษาดูงานจากสถานที่ประกอบการจริง พร้อมส่งเสริมความชำนาญในวิชาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังฝึกให้เป็นนักบินที่มีคุณภาพสามารถทำงานได้กับสายการบินทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ และโรงเรียนการบินที่ขอรับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม เครื่องกล หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี และได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี พร้อมกับจบหลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินและหลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์อีกด้วย
            วิธีการรับสมัคร ทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าสมัครสอบ 500 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท        


           ขั้นตอนการสมัคร


           ขั้นตอนการคัดเลือก ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-17.00 น. โดยสอบข้อเขียนจิตเวช, สอบวิชาพื้นฐานวิศวกรรม, สอบวิชาภาษาอังกฤษ, สอบสัมภาษณ์ 3 ด้านคือ วิศวกรรมศาสตร์ นักบินพาณิชย์ และเวชศาสตร์การบิน สถานที่สอบ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ส่วนวันสอบข้อเขียน   ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงในวันสอบ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน (ตัวจริงหรือใบแทน พร้อมสำเนา 1 ชุด) 2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ 3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา หรือใบแสดงว่าสำเร็จการศึกษา (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) 4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ถ้ามี
            การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศผลสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศผลสอบที่ http://aviation.kmitl.ac.th และสำนักทะเบียนและประมวลผล จะเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ www.reg.kmitl.ac.th
               โอกาสของคนรุ่นใหม่ได้เติมฝันให้เป็นจริงเปิดกว้าง ติดต่อรายละเอียดโดยตรงที่ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท์ 02-329 8000 ต่อ 2147 , 02-329 8217, 092 046 8583, 095 651 3840, 092 653 2678 หรือ อีเมล aviation@staff.kmitl.ac.th เว็บไซต์ http://aviation.kmitl.ac.th .
                                             -----------------------------------------

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่