ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ โปรแกรมซื้อขายสินค้า turbo c++

คือคอนเซ็ปมีอยู่ว่า
1.แสดงสินค้า และจำนวนสินค้าทั้งหมด 5 ชนิด และแต่ละชนิดจะบอกจำนวนสินค้าไว้
2.ทำการเลือกชนิดสินค้าจาก 1 ใน 5 หาก รับค่ามากกว่า 5 จะแสดงว่า "Invalid item"
3.หากรับข้อมูลชนิดสินค้าแล้ว จะขึ้นให้ใส่จำนวนที่ต้องการ หากมากกว่าจำนวนสินค้าที่มีอยู่จะขึ้นว่า "Not enough product"
4.หากรับข้อมูลจำนวนสินค้าแล้ว ก็จะพาไปคิดราคาสินค้าเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่าย และมีการหักลบกันของจำนวนสินค้าด้วย
5.ทำการถามว่า "do you want to buy another item ? [y/n]"  
   5.1. หากตอบ y จะพาขึ้นไปให้เลือกสินค้าอีกครั้ง
   5.2. หากตอบ m จะพาลงไปชำระเงิน
6.ชำระเงิน หากกรอกจำนวนเงินน้อยกว่าจำนวนที่ต้องจ่ายโปรแกรมจะเตือนว่า "Not enough money" หากเพียงพอก็จะคิดเงินทอนให้
7.มีการตรวจสอบว่า สินค้าชนิดใดซื้อมากที่สุดและจำนวนเท่าไหร่

แต่ปัญหาของผมอยู่ที่ว่า ผมทำได้แต่หาค่ามากสุดของสินค้าที่ซื้อ แต่ผมไม่สามารถอ้างอิงได้ว่าสินค้านั้นมันอยู่ประเภทที่เท่าไหร่ตั้งแต่ 1 - 5

Source Code ครับ
=============================================================================
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    clrscr();
    int stock[5]={100,60,75,50,60};
    int price[5]={15,20,30,65,30};
    int product,gtv[5]={0,0,0,0,0},sum,total=0,buying=0,money=0,max=0,max_item;
    char ans,j,i;
    buy:
    for(i=0;i<=4;++i)
        {
            printf("item %d => %d\n",i+1,stock);
        }
        printf("Input item : ");
            scanf("%d",&product);
        switch(product)
        {
            case 1:
                printf("Input gtv : ");
                scanf("%d",>gtv[0]);

            if(gtv[0]<=stock[0])
                {
                    sum=gtv[0]*15;
                    
                    printf("Sum : %d",sum);
                    total=total+sum;
                    printf("Total : %d",total);
                    stock[0]=stock[0]-gtv[0];
                    ++buying;
                }
            else
                {
                    printf("Not enoght prouct");
                }
            printf("\ndo you want to buy another item ? [y/n]");
                scanf("%s",&ans);
            if(ans=='y')
            {
                goto buy;

            }
            else if(ans!='n')
            {
                goto exit;
            }
            break;
            case 2:
                printf("Input gtv : ");
                scanf("%d",>v[1]);

            if(gtv[1]<=stock[1])
                {
                    sum=gtv[1]*20;
                    
                    printf("Sum : %d",sum);
                    total=total+sum;
                    printf("Total : %d",total);
                    stock[1]=stock[1]-gtv[1];
                    ++buying;
                }
            else
                {
                    printf("Not enoght prouct");
                }
            printf("\ndo you want to buy another item ? [y/n]");
                scanf("%s",&ans);
            if(ans=='y')
            {
                goto buy;

            }
            else if(ans!='n')
            {
                goto exit;
            }
            break;
            case 3:
                printf("Input gtv : ");
                scanf("%d",>v[2]);

            if(gtv[2]<=stock[2])
                {
                    sum=gtv[2]*30;
                      
                    printf("Sum : %d",sum);
                    total=total+sum;
                    printf("Total : %d",total);
                    stock[2]=stock[2]-gtv[2];
                    ++buying;
                }
            else
                {
                    printf("Not enoght prouct");
                }
            printf("\ndo you want to buy another item ? [y/n]");
                scanf("%s",&ans);
            if(ans=='y')
            {
                goto buy;

            }
            else if(ans!='n')
            {
                goto exit;
            }
            break;
            case 4:
                printf("Input gtv : ");
                scanf("%d",>v[3]);

            if(gtv[3]<=stock[3])
                {
                    sum=gtv[3]*65;
                      
                    printf("Sum : %d",sum);
                    total=total+sum;
                    printf("Total : %d",total);
                    stock[3]=stock[3]-gtv[3];
                    ++buying;
                }
            else
                {
                    printf("Not enoght prouct");
                }
            printf("\ndo you want to buy another item ? [y/n]");
                scanf("%s",&ans);
            if(ans=='y')
            {
                goto buy;

            }
            else if(ans!='n')
            {
                goto exit;
            }
            break;
            case 5:
            printf("Input gtv : ");
                scanf("%d",>v[4]);
            if(gtv[4]<=stock[4])
                {
                    sum=gtv[4]*20;
                  
                    printf("Sum : %d",sum);
                    total=total+sum;
                    printf("Total : %d",total);
                    stock[4]=stock[4]-gtv[4];
                    ++buying;
                }
            else
                {
                    printf("Not enoght prouct");
                }
            printf("\ndo you want to buy another item ? [y/n]");
                scanf("%s",&ans);
            if(ans=='y')
            {
                goto buy;

            }
            else if(ans!='n')
            {
                goto exit;
            }
            break;
            default: printf("Invalid item");
           }
      exit:
      printf("total pay : %d\n",total);
      printf("Money : ");
        scanf("%d",&money);
    int change;
    if(total<money)
    {
        printf("Change : %d",money-total);
    }
    else
    {
        printf("Not enoguh money");
    }


    for(int x=0;x<5;x++)
    {
    
        if(max<gtv[x])
        {
            max=gtv[x];
        }
    }

        printf("\nMax gtv : %d",max);

    getch();
}
===================================================================================
อาจจะเยอะหน่อยนะครับ ผมไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ แต่คือผมต้องไปแข่งในวันอังคารที่ 13 มกราคม แล้ว ขอความช่วยเหลือทีครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่