เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พัฒนาคน พลิกวิถีเกษตรพื้นบ้านสู่ความกินดีอยู่ดี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร พัฒนาภาคการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ครองตนบนความพอเพียง โดยยึดถือการพึ่งตนเอง ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพราะการเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ยากลำบาก ใช้ความอดทนสูง  เกษตรกรต้องประสบปัญหาอุปสรรคด้านการเกษตรมากมาย ส.ป.ก.เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ดำเนินการจัดที่ดิน   แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาความยากจน ปัจจัยการผลิตราคาสูง ผลผลิตตกต่ำ  และหนี้สินเกษตรกร

                    เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์) กล่าวว่า ส.ป.ก. ได้ให้ความสำคัญ และมีแผนพัฒนาเกษตรกรในทุกด้าน ทั้งพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน พร้อมกับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนที่เขาต้องการนำไปพัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น  ขณะนี้ส.ป.ก.มีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ต้องดูแล   2,500,000 ครัวเรือน  เนื้อที่ 34.7 ล้านไร่ ในพื้นที่ 72 จังหวัด  และมีแผนพัฒนาเกษตรกรที่มีอยู่เดิมและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในระดับมืออาชีพที่มีศักยภาพและมีความรอบรู้ในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เพราะเกษตรกรจะเป็นผู้สานต่อการเกษตรได้ โดยฝึกทักษะให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ ในวิถีเกษตร “เศรษฐกิจพอเพียง”  

                    หนึ่งในภารกิจที่สำคัญ คือ การพัฒนาเกษตรกรผ่านปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็นแกนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรและชุมชน ในปี 2556 ส.ป.ก.ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่น พลังงานทดแทน ทำให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทรัพยากร อาทิ พันธุ์พืชท้องถิ่น  ข้าวไร่  มันพื้นบ้าน และพืชผักพื้นบ้าน สนับสนุนการพึ่งพาตนเอง การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง สร้างจุดแข็งและโอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่นคงและนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป


ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
โทร./โทรสาร 02-2822577   http://www.alro.go.th
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  เกษตรอินทรีย์ เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่