รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ CPF (หุ้นที่ใครหลายๆคน ทั้งรัก ทั้งชัง)

กระทู้สนทนา
สารถึงผู้ถือหุ้น,,,
    
ในปี 2554 ที่ผ่านมา จากสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกยังคงมีความผันผวน ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ได้สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจและธุรกรรมการค้าทั่วโลกหลายส่วน แต่ด้วยการที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ การบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน จึงทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” ในปี 2554 ได้ประสบความสำเร็จโดยมียอดขายรวมจำนวน 206,099 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 15,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9 และร้อยละ 17 ตามลำดับ    

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 จำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น และได้มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 จากผลการดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2554 จำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 1.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

สำหรับปี 2555 นี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าถือหุ้นร้อยละ 74.18 ใน C.P.Pokphand Co.,Ltd. (“CPP”) เสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 1 ปี 2555 ตามมติที่อนุมัติโดยผุ้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา CPP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มีการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและดำเนินธุรกิจเกษตรครบวงจรในประเทศเวียดนาม การเข้าซื้อกิจการ CPP เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายตลาดไปยังประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ผลของการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2555 นี้มีการเติบโตอย่างน้อยร้อยละ 50 โดยจะมีสัดส่วนยอดขายจากกิจการในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 50 ของยอดขายรวม จากร้อยละ 25 ในปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลให้บริษัทฯ ได้ก้าวขึ้นเป็นบริษัทเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำในเขตเอเซียแปซิฟิก ที่มีการดำเนินงานครอบคลุม 11 ประเทศทั่วโลก

สำหรับแผนการดำเนินงานในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยเฉพาะการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารพร้อมรับประทานภายใต้ตราสินค้า บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวทั้งในประเทศไทยและได้มีการส่งออกไปมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และยังคงมุ่งมั่นสร้างความเติบโตในธุรกิจนี้ เพื่อสร้างสินค้าอาหารคุณภาพของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจากทุกประเทศทั่วโลก ตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ที่ได้กำหนดเป็นเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน

จากอัตราการเจริญเติบโตขององค์กรที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ก็ด้วยพันธกิจหลักที่สำคัญ คือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กรหลัก 6 ประการ คือ
1. มุ่งสู่ความเป็นบริษัทระดับโลก
2. เป็นผู้นำแห่งคุณภาพและอาหารปลอดภัย
3. มุ่งขยายธุรกิจอาหารครบวงจร
4. สรรค์สร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
5. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร และ
6. สร้างความยั่งยืนด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยพันธกิจหลักดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่ครอบคลุม ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความวางใจและให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างดียิ่งเสมอมา

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่