ปรับขึ้นค่าจ้างตามฝีมือแรงงาน 54 สาขาอาชีพ สูงสุด 855 บาท มาสำรวจอาชีพของเพื่อนๆกันครับ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบประกาศ คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 29 ก.ย.66 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผล ใช้บังคับต่อไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

ในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 (ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 ได้มีมติกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 6 สาขาอาชีพ 54 สาขา 2 โดยให้มีผลใช้บังคับเก้าสิบวันหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9-12) โดยให้รวบรวม อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าวไว้ในประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) เพียงฉบับ เดียว (รวม 129 สาขา) เพื่อให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการถือปฏิบัติต่อไป

สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์
> ช่างเย็บ ระดับ 1 วันละ 370 บาท ระดับ 2 วันละ 460 บาท ระดับ 3 วันละ 575 บาท
> ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 645 บาท ระดับ 3 วันละ 825 บาท
> ช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ 1 วันละ 395 บาท ระดับ 2 วันละ 745 บาท ระดับ 3 วันละ 560 บาท
> ช่างบุครุภัณฑ์ ระดับ 1 วันละ 380 บาท ระดับ 2 วันละ 460 บาท ระดับ 3 วันละ 560 บาท
> ช่างสีเครื่องเรือน ระดับ 1 วันละ 415 บาท ระดับ 2 วันละ 510 บาท
> ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) ระดับ 1 วันละ 485 บาท ระดับ 2 วันละ 575 บาท ระดับ 3 วันละ 665 บาท
> ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระดับ 1 วันละ 460 บาท ระดับ 2 วันละ 570 บาท
> ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) ระดับ 1 วันละ 565 บาท
>ช่างเครื่องถม ระดับ 1 วันละ 670 บาท
> พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 วันละ 375 บาท ระดับ 2 วันละ 430 บาท
> พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ระดับ 1 วันละ 425 บาท ระดับ 2 วันละ 505 บาท
> พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 วันละ 390 บาท ระดับ 2 วันละ 460 บาท
> ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 วันละ 400 บาท ระดับ 2 วันละ 455 บาท
> พนักงานตัดวาดรองเท้า ระดับ 1 วันละ 425 บาท ระดับ 2 วันละ 470 บาท
> พนักงานอัดพื้นรองเท้า ระดับ 1 วันละ 435 บาท ระดับ 2 วันละ  475 บาท
> ช่างเย็บรองเท้า ระดับ 1 วันละ 435 บาท ระดับ 2 วันละ 480 บาท
> พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น) ระดับ 1 วันละ 415 บาท ระดับ 2 วันละ 460 บาท

สาขาอาชีพช่างเครื่องกล
> ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 545 บาท ระดับ 3 วันละ 630 บาท
> ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 วันละ 500 บาท ระดับ 2 วันละ 585 บาท ระดับ 3 วันละ 680 บาท
> ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 วันละ  430 บาท ระดับ 2 วันละ 545 บาท ระดับ 3 วันละ 640 บาท
> ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 วันละ 400 บาท ระดับ 2 วันละ 480 บาท
> ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1 วันละ 430 บาท ระดับ 2 วันละ 535 บาท ระดับ 3 วันละ 625 บาท
> ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก ระดับ 1 วันละ 430 บาท ระดับ 2 วันละ 530 บาท ระดับ 3 วันละ 625 บาท
> พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ 1 วันละ 460 บาท
> พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 วันละ 460 บาท
> ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์ ระดับ 1 วันละ 445 บาท
> ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1 วันละ 445 บาท

สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง
> ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 วันละ 445 บาท ระดับ 2 วันละ 595 บาท ระดับ 3 วันละ 685 บาท
> ช่างก่ออิฐ ระดับ 1 วันละ 410 บาท ระดับ 2 วันละ 530 บาท ระดับ 3 วันละ 645 บาท
> ช่างฉาบปูน ระดับ 1 วันละ 455 บาท ระดับ 2 วันละ 565 บาท ระดับ 3 วันละ 675 บาท
> ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 วันละ 435 บาท ระดับ 2 วันละ 545 บาท ระดับ 3 วันละ 650 บาท
> ช่างหินขัด ระดับ 1 วันละ 470 บาท
> ช่างฉาบยิปซัม ระดับ 1 วันละ 470 บาท
> ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 590 บาท ระดับ 3 วันละ 685 บาท
> ช่างติดตั้งยิปซัม ระดับ 1 วันละ 485 บาท ระดับ 2 วันละ 595 บาท
> ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 วันละ 690 บาท
> ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1 วันละ 485 บาท ระดับ 2 วันละ 580 บาท ระดับ 3 วันละ 685 บาท
> ช่างสีอาคาร ระดับ 1 วันละ 500 บาท ระดับ 2 วันละ 640    บาท
> ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 1 วันละ 510 บาท ระดับ 2 วันละ 625 บาท
 
สาขาอาชีพภาคบริการ
> นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 วันละ 495 บาท ระดับ 2 วันละ 620 บาท
> ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 วันละ 430 บาท ระดับ 2 วันละ 540 บาท
> ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 วันละ 415 บาท ระดับ 2 วันละ 535 บาท
> ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 วันละ 400 บาท ระดับ 2 วันละ 505 บาท
> ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 605 บาท
> การดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 วันละ 535 บาท

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
> ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 595 บาท ระดับ 3 วันละ 695 บาท
> ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 570 บาท ระดับ 3 วันละ 675 บาท
> ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 วันละ 485 บาท

สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
> ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 575 บาท ระดับ 3 วันละ 675 บาท
> ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 วันละ 540 บาท ระดับ 2 วันละ 685 บาท ระดับ 3 วันละ 855 บาท
> ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 วันละ 500 บาท ระดับ 2 วันละ 610 บาท ระดับ 3 วันละ 685 บาท
> ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็กด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 วันละ 560 บาท
> ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 วันละ 585 บาท ระดับ 2 วันละ 660 บาท ระดับ 3 วันละ 755 บาท
> ช่างเชื่อมมิก-แม็กสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 565 บาท
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่