สิงห์ทอง นิติ ลูกพ่อขุน จากรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผงาดคุมกระทรวงมหาดไทย "34" ผู้ว่าฯ "39" ปลัดจังหวัด "552" นายอำเภอศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ (สิงห์ทอง) และคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด และนายอำเภอทั่วประเทศ

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำรงตำแหน่ง“ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ” ทั่วประเทศ โดยได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 34 ราย ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดจังหวัดจำนวน 39 ราย และนายอำเภอจำนวน 552 ราย ทั้งนี้รวมถึง 2 รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ที่จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 34 ราย  จาก 76 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 44.74  ประกอบด้วย ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 22 ราย และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ จำนวน 12 ราย
- ปลัดจังหวัด จำนวน 39 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 51.32 ประกอบด้วย ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 26 ราย และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ จำนวน 13 ราย
- นายอำเภอ จำนวน 552 ราย จากจำนวนนายอำเภอทั้งหมด 878 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.87 ประกอบด้วย ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 398 ราย และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ จำนวน 154 ราย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์ 
รัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำหรับรายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 34 ราย มีดังนี้
1. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์
2. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
3. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
4. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
5. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
6. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
7. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
8. นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
9. นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
10. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
11. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
12. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
13. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
14. นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
15. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
16. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
17. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
18. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
19. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
20. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
21. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
22. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์
23. นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
24. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
25. นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
26. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
27. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
28. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
29. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์
30. นาย สุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ปริญญาตรี ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
31. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
32. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์
33. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
34. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์

ศิษย์เก่าลูกพ่อขุน จากรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผงาดเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี เศรษฐา 1 มากที่สุด
https://pantip.com/topic/42200510

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่