ความจริงเกี่ยวกับ ‘พิธีไล่ปีศาจของเอมิลี่ โรส’ (The truth about ‘The Exorcism of Emily Rose’)

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

#ความจริง #เรื่องจริง #พิธีไล่ปีศาจของเอมิลี่โรส #พิธีไล่ปีศาจ #ไล่ปีศาจ #ไล่ผี #เอมิลี่โรส #แอนนาลีสมิเชล #คาทอลิก #ศาสนาคริสต์ #คริสต์ #พลิกปมอาถรรพ์สยองโลก #ภาพยนตร์ #หนัง #ปีศาจ #เนโร #เคน #ยูดาส #ฮิตเลอร์ #ฟลิชมันน์ #ลูซิเฟอร์ #พิธี #พิธีกรรม #เน็ตฟลิกซ์ #truth #TheExorcismOfEmilyRose #movie #exorcist #exorcism #EmilyRose #AnnelieseMichel #Catholic #Christ #Nero #Cain #Judas #Hitler #Fleischmann #Lucifer #netflix

+ ตัวอย่างภาพยนตร์ พลิกปมอาถรรพ์สยองโลก Exorcism Of Emily Rose (2005) Official Trailer 1 - Laura Linney Movie
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

+ Netflix พลิกปมอาถรรพ์สยองโลก Exorcism Of Emily Rose
https://www.netflix.com/title/70032591


+ ภาพประกอบ

เอมิลี่ โรส (Emily Rose) ในสภาพปกติ รับบทโดย เจนนิเฟอร์ คาร์เพนเตอร์ (Jennifer Carpenter)


เอมิลี่ โรส (Emily Rose) ในสภาพที่โดนปีศาจสิง รับบทโดย เจนนิเฟอร์ คาร์เพนเตอร์ (Jennifer Carpenter)


แอนนาลีส มิเชล (Anneliese Michel) ชาวเยอรมัน ในสภาพปกติ ผู้เป็นต้นฉบับของ เอมิลี่ โรส (Emily Rose)


แอนนาลีส มิเชล (Anneliese Michel) ในสภาพที่โดนปีศาจสิง


หลุมศพของ แอนนาลีส มิเชล (Anneliese Michel)

+ บทสวดไล่ผีปีศาจ🙏 บทภาวนาต่ออัครเทวดามีคาเอล

     ข้าแต่อัครเทวดามีคาเอล เจ้าแห่งกองทัพสวรรค์ โปรดปกป้องเราในการต่อสู้กับนิกรเจ้า และนิกรอำนาจ ต่อสู้กับผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดมนนี้ ต่อสู้กับบรรดาจิตแห่งความชั่วร้ายที่อยู่บนท้องฟ้า (เอเฟซัส 6:12) โปรดมาเป็นผู้ช่วยเหลือมวลมนุษย์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างมาตามพระฉายาของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ด้วยราคาสูงลิ่ว จากการกดขี่ของปีศาจ พระศาสนจักรให้ความเคารพท่านในฐานะผู้พิทักษ์และผู้อารักขาของพระศาสนจักร พระเจ้าทรงไว้วางพระทัยมอบวิญญาณที่ทรงไถ่ไว้ให้ท่านเป็นผู้นำไปสู่สวรรค์ ดังนั้น ขอท่านจงภาวนาต่อพระเจ้าแห่งสันติให้ทรงเหยีบขยี้ซาตานไว้ใต้เท้าของเรา เพื่อมันจะไม่สามารถจองจำและทำร้ายพระศาสนจักรได้อีก โปรดนำคำภาวนาของเราทูลเสนอต่อพระผู้สูงสุด เพื่อพระองค์จะมิทรงรอช้าที่จะประทานพระเมตตาลงมาเหนือชาวเรา โปรดควบคุม “มังกร งูดึกดำบรรพ์ ซึ่งเป็นปีศาจและซาตาน” โปรดมัดและเหวี่ยงมันลงไปสู่ใต้บาดาลด้วยเถิด “เพื่อมิให้มันหลอกลวงนานาชาติได้อีกเลย” (วิวรณ์ 20:2-3)


🙏 บทขับไล่ปีศาจ

     เดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เดชะคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์ผู้นิรมล พระมารดาของพระเจ้า อัครเทวดามีคาเอล อัครสาวกเปโตรและเปาโล และนักบุญทั้งหลาย (และอานุภาพของอำนาจแห่งศาสนบริการนี้)* เราขอทำหน้าที่นี้ด้วยความมั่นใจที่จะขับไล่การจู่โจมและการล่อลวงของปีศาจ

(* ฆราวาสไม่ต้องกล่าวประโยคนี้)

📖 เพลงสดุดีที่ 68

     พระเจ้าทรงลุกขึ้น ศัตรูของพระองค์ก็กระจัดกระจายไป ผู้ที่เกลียดชังพระองค์หลบหนีไปจากพระพักตร์พระองค์

     พระองค์ทรงไล่เขากระจัดกระจายเหมือนควันที่จางหายไป ขี้ผึ้งย่อมละลายยามตั้งไฟฉันใด คนชั่วย่อมพินาศไปเมื่อพระเจ้าเสด็จมาฉันนั้น

ก่อ นี่คือไม้กางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่หมู่ศัตรูต้องหลบลี้หนีไกล
รับ สิงห์แห่งพงศ์พันธุ์ยูดา เชื้อวงศ์แห่งดาวิด ได้ทรงชนะแล้ว

ก่อ ขอพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาเหนือชาวเรา
รับ ให้ยิ่งใหญ่เหมือนดังความหวังในพระองค์ของเรา

(เครื่องหมายกางเขน✝️ที่ระบุไว้ในบทสวดนี้ สำหรับพระสงฆ์ทำสำคัญมหากางเขน ที่ตัวผู้ถูกปีศาจสิงหากผู้ทำพิธีเป็นฆราวาสก็ไม่ต้องทำเครื่องหมายกางเขน แต่สวดบทนี้ไปเลย)

     เราขอขับไล่เจ้าจากผู้ที่เจ้าสิงสถิตอยู่ในหมู่เรา เจ้าจิตโสโครก พลังทั้งสิ้นของซาตาน

ผู้บุกรุกจากนรก กองทัพ กองพล และกลุ่มกองชั่วร้ายทั้งสิ้น ในพระนามและโดยพระอานุภาพของพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ✝️ ขอให้เจ้าได้ถูกดึง และขับออกจากพระศาสนจักรของพระเจ้า และจากวิญญาณซึ่งถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์และพระฉายาของพระเจ้า ซึ่งได้รับการไถ่ด้วยพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของลูกแกะพระเจ้า ✝️

     เจ้างูเจ้าเลห์ เจ้าจะไม่กล้ามาล่อลวงมนุษยชาติ เบียดเบียนพระศาสนจักร

และทรมานผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ฝัดเขาดังฝัดข้าวสาลีได้อีกต่อไป ✝️ พระเจ้าผู้สูงสุดทรงบัญชาเจ้า✝️ พระเจ้าและพระบุตรซึ่งกับพระองค์ ในความโอหังอย่างยิ่งของเจ้า เจ้ายังคงเรียกร้องที่จะเท่าเทียมกับพระองค์ “พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้น

และรู้ความจริงที่สมบูรณ์” (1 ทิโมธี 2:4) พระเจ้าพระบิดาทรงบัญชาเจ้า ✝️ พระบุตรพระเจ้าทรงบัญชาเจ้า ✝️ พระจิตเจ้าทรงบัญชาเจ้า ✝️ พระคริสตเจ้า พระวจนาตถ์ของพระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ทรงบัญชาเจ้า ✝️ พระองค์ผู้ทรงกอบกู้มนุษยชาติทรงพิชิตความอิจฉาทั้งสิ้นของเจ้า “พระองค์ทรงถ่อมองค์ โดยทรงนอบน้อมเชื่อฟังยอมรับแม้ความตาย” (ฟีลิปปี 2:8) พระองค์ผู้ทรงสร้างพระศาสนจักรของพระองค์บนศิลาที่มั่นคง และทรงประกาศยืนยันว่าประตูนรกจะไม่มีวันเอาชนะพระศาสนจักรได้ เพราะว่าพระองค์จะทรงประทับอยู่กับพระศาสนจักร

“ทุกวันตลอดไปจนสิ้นโลก” (มัทธิว 28:20)

เครื่องหมายอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกางเขนบัญชาเจ้า ✝️ อานุภาพแห่งพระธรรมล้ำลึกของความเชื่อคริสตชน✝️ พระนางพรหมจารีมารีย์ พระมารดาผู้ทรงพระสิริของพระเจ้า ทรงบัญชาเจ้า ✝️ พระนางผู้ซึ่งด้วยความถ่อมตนของพระนางและห้วงเวลาแรกแห่งการปฏิสนธินิรมลของพระนางได้เหยียบหัวอันหยิ่งยโสของเจ้าความเชื่อของอัครสาวกเปโตรและเปาโลผู้ศักดิ์สิทธิ์

และของอัครสาวกทุกองค์บัญชาเจ้า ✝️ โลหิตของมรณสักขีและคำเสนอวิงวอนอันล้ำค่าของบรรดานักบุญทั้งหลายบัญชาเจ้า

     ดังนั้น เจ้ามังกรที่ถูกสาป และเจ้ากองทัพปีศาจอันชั่วร้าย เราขอร้องเจ้าโดยพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ✝️ โดยพระเจ้าเที่ยงแท้ ✝️ โดยพระเจ้าผู้ศักด์สิทธิ์ ✝️ โดยพระเจ้า

“ผู้ทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร”(ยอห์น 3:16)
จงหยุดล่อลวงมนุษย์และคายพิษแห่งการลงทัณฑ์ชั่วนิรันดรในนรกให้แก่พวกเขา หยุดทำร้าย

และขัดขวางเสรีภาพของพระศาสนจักร ซาตาน ผู้เริ่มต้น ผู้สร้างและเจ้าแห่งความหลอกลวง ศัตรูแห่งความรอดพ้นของมนุษย์ จงให้ที่พำนักแด่พระคริสตเจ้าในคนที่เจ้าได้พบว่าไม่มีประโยชน์อันใดสำหรับงาน ของเจ้า จงให้ที่พำนักแด่พระเจ้า

พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก ที่ได้มาโดยพระคริสตเจ้าด้วยราคาแห่งพระโลหิตของพระองค์

จงหมอบลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธานุภาพของพระเจ้า และจงหลบหนีไปเมื่อเราวิงวอนต่อพระนามอันศักดิ์สิทธิ์และน่าเกรงขามของพระเยซูเจ้า

พระนามนี้ซึ่งทำให้นรกสั่นสะท้าน พระนามนี้ที่ทำให้นิกรอำนาจ นิกรฤทธิ์ และเจ้าผู้ปกครองแห่งฟ้าสวรรค์ยอมจำนนอย่างอ่อนน้อม

พระนามนี้ซึ่งเครูบิมและเซราฟิมร้องสรรเสริญอย่างมิหยุดยั่งว่า ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา

ก่อ ข้าแต่พระเจ้าโปรดสดับฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า
รับ ขอให้เสียงของข้าพเจ้าขึ้นไปหาพระองค์

ก่อ ขอพระเจ้าสถิตกับท่าน
รับ และสถิตกับท่านด้วย

ก่อ ให้เราภาวนา

     ข้าแต่พระเจ้าแห่งสวรรค์ พระเจ้าแห่งพิภพ พระเจ้าแห่งทูตสวรรค์ พระเจ้าแห่งอัครเทวดา

พระเจ้าแห่งอัครปิตา พระเจ้าแห่งประกาศก พระเจ้าแห่งอัครสาวก พระเจ้าแห่งมรณสักขี

พระเจ้าแห่งผู้ถวายตัว พระเจ้าแห่งพรหมจารี พระเจ้าผู้ทรงพลานุภาพที่จะประทานชีวิตหลังความตายและการพักผ่อนหลังจากการงาน

เพราะว่าไม่มีและไม่สามารถมีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้

รัชสมัยของพระองค์มิรู้สิ้นสุด เราหมอบราบตัวลงเบื้องหน้าพระฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และเราวอนขอพระองค์ได้โปรดทรงช่วยเราด้วยพระอานุภาพของพระองค์จากทุกๆ การปกครองกดขี่ของจิตจากขุมนรก จากกับดักของพวกมัน จากความโกหกหลอกลวง

จากความชั่วร้ายอันรุนแรงของพวกมัน โปรดทรงพระกรุณาเถิดพระเจ้าข้า ขอทรงประทานการปกป้องอันทรงพลานุภาพของพระองค์แก่เรา และรักษาเราให้ปลอดภัยและไม่ถูกรบกวน เราวิงวอนพระองค์เดชะพระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

อาเมน

ก่อ จากกับดักของปีศาจ
รับ โปรดช่วยให้พ้นเถิด พระเจ้าข้า

ก่อ เพื่อพระศาสนจักรของพระองค์จะสามารถรับใช้พระองค์ในสันติและเสรีภาพ
รับ เราวิงวอนพระองค์ โปรดสดับฟังเทอญ

ก่อ เพื่อพระองค์จะได้ทรงกำจัดศัตรูทั้งสิ้นของพระศาสนจักรของพระองค์
รับ เราวิงวอนพระองค์ โปรดสดับฟังเทอญ

-💦พรมน้ำเสก💦-     บทภาวนานี้เป็นบทสวดสมัยพระสันตะปาปาเลโอที่ 13

CR. : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0U27bA24TXJrzXgthbVXZkh5b9ryEy3M4cgFbtwxv1dxPu11FvXVU3gCCRyJrNrk2l&id=441756286241666&mibextid=XOTf97

+ บทภาวนาปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากคำสาปแช่ง/ผีปีศาจ/บาป สำหรับคนทั่วไป & บทภาวนาขอพรอัครเทวดามีคาแอล🙏 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ลูกเชื่อว่าบนกางเขนนั้น พระองค์ทรงรับเอาคำสาปแช่งทุกอย่างที่สามารถมีอำนาจเหนือลูก/เขา/เธอไว้

     ดังนั้น บัดนี้ลูกกราบทูลขอพระองค์โปรดปลดปล่อยลูก/เขา/เธอ จากคำสาปแช่งทั้งหลายที่มีอำนาจเหนือชีวิตของลูก/เขา/เธอ

     เดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า ผ่านทางคำเสนอวิงวอนอันทรงพลังของแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ

     ด้วยความศรัทธา บัดนี้ลูกรับการปลดปล่อยของลูก/เขา/เธอ และลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่ประทานให้

     เดชะพระนามของพระเยซูเจ้าพระเจ้าของเรา บัดนี้ลูกผูกมัดคำสาปแช่งทั้งหมดที่ผลต่อ ลูก/พี่/น้อง ชายหญิงของลูก(ระบุชื่อ)

     บัดนี้ลูกวางพวกมันไว้ที่พระบาทของพระเยซูคริสตเจ้าและพระแม่มารีอา

     บัดนี้ลูกทำลายเชือกที่ผูกมัดลูก/พี่/น้องชายหญิงของลูกไว้กับซาตาน

     และรื้อฟื้นการทำสัญญาผูกมัดลูก/เขา/เธอไว้กับพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีอา

     ด้วยความวางใจในพระสัญญาของพระองค์ว่าใครก็ตามที่เข้ามาพึ่งพาพระสัญญาของพระองค์ด้วยความศรัทธา

     พระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของพระองค์ อาแมน

     หลังจากสวดบทนี้แล้ว ให้ตามด้วยบทภาวนาขอพรอัครเทวดามีคาแอลด้วยนะครับ🙏 บทภาวนาขอพรอัครเทวดามีคาแอล

     ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอล โปรดป้องกันข้าพเจ้าในการรบ โปรดพิทักษ์ข้าพเจ้าในยุทธการกับความชั่วและกลอุบายของปิศาจ ข้าพเจ้าวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ ข้าแต่จอมทัพสวรรค์ จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้า กักกันปิศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆ ที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควาญวิญญาณในโลกนี้ โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิด อาแมนCR. : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iynhYDRsRJVS1SvuAratsrU1t8RD7mFmDz6W3uFmtmqRRC2vpqUB7yvsY4bJd6B7l&id=441756286241666&mibextid=XOTf97
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่