การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ของเครือข่ายวัฒนธรรม” 25 จังหวัด ภาคกลางและตะวันออก


กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
ของเครือข่ายวัฒนธรรม” 25 จังหวัด ภาคกลางและตะวันออก
 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เดินหน้าขับเคลื่อนบทบาทการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรมภาคเหนือ มุ่นมั่นสืบสานต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนา soft power ชูเอกลักษณ์ท้องถิ่น ให้พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม” ภาคกลางและตะวันออก 25 จังหวัด ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
(เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี) พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม” โดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้เครือข่ายวัฒนธรรมภาคเหนือ นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงาน ในการนี้ นายการุณ สุทธิภูล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรม เลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัด ภาคกลาง-ตะวันออก 25 จังหวัด และเครือข่ายรวม 100 คนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง 
 
นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กล่าวชื่นชมประธานสภาวัฒนธรรม กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ได้ดำเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยดี การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เป็นเวทีให้สภาวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภาคประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผนึกกำลังเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมงานวัฒนธรรมร่วมกัน อันเป็นไปตามปรัชญาที่ว่า วัฒนธรรมเป็นของประชาชน ดังนั้น การดำเนินงานวัฒนธรรมให้บรรลุผลต้องให้ประชาชน ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรมของท้องถิ่น และมีความพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อภารกิจพัฒนางานวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงผาสุกของประชาชน

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม


ด้าน นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับงานด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage : ICH) เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ส่งเสริม สนับสนุน มรดกภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันให้เกิด Soft Power แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น สร้างให้เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรม อันเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมจากทุกภาคส่วนแบบมีส่วนร่วมบริหารจัดการงานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 
สภาวัฒนธรรมพร้อมเครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอภิปราย เรื่อง การบูรณาการขับเคลื่อนงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วน โดยนางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นายการุณ สุทธิภูล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินรายการ โดย นายชาคริต สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 


การสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

ในช่วงค่ำของวันที่ 8 มิถุนายน ได้เข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรีและการแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในกิจกรรม “Suphanburi City of Music” ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก และศูนย์ราชการกรมศิลปกร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน ประกอบด้วยการแสดงดนตรี 5 เวที ได้แก่ 1.เวทีการแสดงเพลงลูกทุ่ง พบศิลปินชื่อดังระดับตำนาน นำโดย ศิลปินแห่งชาติ คุณชัยชนะ บุญนะโชติ  ชาย เมืองสิงห์  เพลิน พรหมแดน พร้อมคณะฯ ปานชีวา มนต์สิริ (น้องป่าน) และศิลปินยุคปัจจุบันมากมายมาสร้างความบันเทิง  2.เวทีการแสดงดนตรีเพลงพื้นบ้านนำโดยศิลปินแห่งชาติ แม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ แม่ศรีนวล ขำอาจ ร่วมด้วย สมหญิง ศรีประจันต์ พร้อมชาวคณะ  3.เวทีดนตรีไทย นำโดยธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (ศิลปินแห่งชาติ) ต่อด้วยวงปี่พาทย์เสภา สำนักการสังคีต กรมศิลปากร คณะบ้านบัวหลวง พร้อมกลุ่มศิลปินถิ่นสุพรรณกว่า 30 คณะ ร่วมด้วยวงปี่พาทย์ศิษย์เก่า-ปัจจุบันชาวนาฏศิลปะสุพรรณบรี  4.การแสดงลิเกรวมดาว นำทีมโดยคณะ พงษ์ศักดิ์ สวนศรี  และ 5.การแสดนตรีโดยเด็กเยาวชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกฝนพัฒนาสู่สายอาชีพต่อไป
 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ(9 มิ.ย. 66) ยังได้รับความรู้ในการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการสภาวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดย นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง ดนตรี 5 สายธาร เมืองสุพรรณบุรี โดย นายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ เมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) จากนั้น ได้รับฟังการบรรยาย “บทบาทสภาวัฒนธรรมกับงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” โดย นายชาคริต สิทธิฤทธิ์  ผอ.กลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และยังได้เรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการงานวัฒนธรรมโดยภาคชุมชนมีส่วนร่วม จาก นายโสภณ พันธุ ผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชน ตำบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพบรรยากาศในการประชุมฯ


ทั้งนี้ ในช่วงค่ำวันที่ 9 มิ.ย. 66 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคกลางและภาคตะวันออก) “ดนตรีสานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม” ที่กำหนดจัดระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 66 ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลาดวัฒนธรรม สานสัมพันธ์เครือข่ายที่จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกอบด้วย ตลาดวัฒนธรรมของดีในภูมิภาค กิจกรรมสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน ชมนิทรรศการ 4 ศิลปินแห่งชาติของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ขวัญจิตร ศรีประจันต์  ศรีนวล ขำอาจ และ ยืนยง โอภากุล  และการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพลิดเพลินการแสดงทางวัฒนธรรมโดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน และศิลปินนักร้องลูกทุ่ง ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าทางวัฒนธรรม อิ่มอร่อยกับอาหารและขนมขึ้นชื่อหลากหลาย เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น 
 
นอกจากนี้ ในวันที่ 10 มิ.ย. 66 คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้นำสภาวัฒนธรรมพร้อมเครือข่ายวัฒนธรรม 25 จังหวัด ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำสุพรรณ (ท่าจีน) ยลวิถีชีวิตวิถีไทยกับสายน้ำ ตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5 ย้อนรอยนิราศสุพรรณ สุนทรภู่  และร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มเข้าฐานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย การทำธูปหลากสีประจำวันเกิด  การทำชาเตยหอม  การทำลูกประคบ  การทำขนมทองพับพลัดถิ่น ของดีขึ้นชื่อชุมชนตำบลบ้านแหลม ชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ Thailand village Academy ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อีกด้วยพาพันซนพาพันเคลิ้มพาพันรักสัตว์
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่