เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

ชาวศิลปากรตึก CAT “บางรัก” เรียนอะไรกัน

ชาวศิลปากรตึก CAT เรียนอะไรกัน  
.
นอกจากวิทยาเขตใหญ่ ๆ แล้ว ยังมีศิลปากร “บางรัก” ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ และบรรยากาศแวดล้อมที่ทันสมัย ติดห้างใหญ่อย่างไอค่อนสยาม!!!
.
  ใครที่เป็นสายธุรกิจ หรือ อยากเป็นผู้ประกอบกิจการ ห้ามพลาด
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตบางรัก เค้ามีพร้อม จบในที่เดียว
.
ภายในวิทยาเขต ประกอบด้วย
.
  คณะวิทยาการจัดการ 4 สาขา
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (ชั้นปีที่ 3-4)
  วิทยาลัยนานาชาติ ทั้ง 4 สาขา
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี
- หลักสูตรสาขาวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรา
- B.B.A. หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
- B.F.A. สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
.

หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการธุรกิจควบคู่กับทักษะทางภาษา และมีทักษะในการคิดและการแก้ไขปัญหา ทำให้สามารถประยุกต์และบูรณาการการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ปฏิบัติการและผู้บริหารในองค์กรธุรกิจรวมถึงสามารถเป็นเจ้าของและผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารที่มีศักยภาพ ร่วมถึงสามารถปฏิบัติงานในระดับบริหารในองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ และกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ในสายวิชาชีพการตลาดให้ตรงความต้องการของภาคธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมของโลก เสริมการมีทัศนคติทางบวก มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการสื่อสารทักษะการนำเสนอ และสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ

หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหารจัดการอันจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และฝึกทักษะให้บัณฑิตมีสมรรถนะทางด้านการจัดการสมัยใหม่ และมีความสามารถทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป ตลอดจน เสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ

หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้มีทักษะด้านภาษาและสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ รวมถึงมีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจเชิงพหุวิทยาการที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสามคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันกับ Paris School of Technology and Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสารและอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

หลักสูตรวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรามีจุดประสงค์ที่จะเตรียมพร้อมผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ในด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและเพิ่มพูนประสบการณ์แบบพิเศษเฉพาะตัว พร้อมทั้งการบริหารและการพัฒนาตราสินค้า และการพัฒนาด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของความหรูหรา โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติแบบ 2 ปริญญาจาก 2 มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงที่สุดในสาขาศิลปะและการออกแบบของแต่ละประเทศ มุ่งเน้นความสำคัญในด้านการพัฒนากลยุทธ์ของความสัมพันธ์ของตราสินค้า และเป็นหลักสูตรของทักษะที่ใช้งานได้จริงในนวัตกรรม, การออกแบบผลิตภัณฑ์ และความคิดสร้างสรรค์ การเข้าถึงวัฒนธรรมของประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการพัฒนาตราสินค้าหรูหรา มอบโอกาสและความได้เปรียบในทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิชาการจัดการโรงแรมมีจุดประสงค์ที่จะจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสู่ความสำเร็จในวิชาชีพด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติด้วยความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของทฤษฎีอุตสาหกรรมบริการ เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ( ร้านอาหารและคาเฟ่ Vatel, ห้องครัวสาธิต, บาร์, การจัดการห้องพัก) เป็นหลักสูตรที่มีการฝึกงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศฝรั่งเศส และสถานที่ ต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อสร้างสมประสบการณ์ระดับมืออาชีพ รวมถึงเปิดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนของ Marco Polo ที่โรงเรียนอื่นๆ ในเครือ Vate 

หลักสูตรวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัลฝึกฝนให้ผู้สำเร็จการศึกษาในด้านทฤษฎีสื่อและการประยุกต์ใช้เพื่อนำเสนอแนวทางเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมอื่นๆ ในปัจจุบัน เป็นหลักสูตรนานาชาติแบบ 2 ปริญญาจาก 2 มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงที่สุดในสาขาศิลปะและการออกแบบของแต่ละประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการปฏิบัติที่ทันสมัยและความรู้ทางทฤษฎีในเทคโนโลยีของการออกแบบผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่ทันสมัยเข้ากับแวดวงอาชีพสื่อดิจิตัลของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  คณะวิทยาการจัดการ
Facebook : Faculty of Management Science, Silpakorn University - Thailand
Website : https://ms.su.ac.th/th/home
  วิทยาลัยนานาชาติ
Facebook : Silpakorn University International College (Official)
Website : https://www.suic.su.ac.th/
.
#SilpakornUniversity #SU #ทีมศิลปากร
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่