เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

บทสวดไล่ผีปีศาจ🙏 บทภาวนาต่ออัครเทวดามีคาเอล

     ข้าแต่อัครเทวดามีคาเอล เจ้าแห่งกองทัพสวรรค์ โปรดปกป้องเราในการต่อสู้กับนิกรเจ้า และนิกรอำนาจ ต่อสู้กับผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดมนนี้ ต่อสู้กับบรรดาจิตแห่งความชั่วร้ายที่อยู่บนท้องฟ้า (เอเฟซัส 6:12) โปรดมาเป็นผู้ช่วยเหลือมวลมนุษย์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างมาตามพระฉายาของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ด้วยราคาสูงลิ่ว จากการกดขี่ของปีศาจ พระศาสนจักรให้ความเคารพท่านในฐานะผู้พิทักษ์และผู้อารักขาของพระศาสนจักร พระเจ้าทรงไว้วางพระทัยมอบวิญญาณที่ทรงไถ่ไว้ให้ท่านเป็นผู้นำไปสู่สวรรค์ ดังนั้น ขอท่านจงภาวนาต่อพระเจ้าแห่งสันติให้ทรงเหยีบขยี้ซาตานไว้ใต้เท้าของเรา เพื่อมันจะไม่สามารถจองจำและทำร้ายพระศาสนจักรได้อีก โปรดนำคำภาวนาของเราทูลเสนอต่อพระผู้สูงสุด เพื่อพระองค์จะมิทรงรอช้าที่จะประทานพระเมตตาลงมาเหนือชาวเรา โปรดควบคุม “มังกร งูดึกดำบรรพ์ ซึ่งเป็นปีศาจและซาตาน” โปรดมัดและเหวี่ยงมันลงไปสู่ใต้บาดาลด้วยเถิด “เพื่อมิให้มันหลอกลวงนานาชาติได้อีกเลย” (วิวรณ์ 20:2-3)🙏 บทขับไล่ปีศาจ

     เดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เดชะคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์ผู้นิรมล พระมารดาของพระเจ้า อัครเทวดามีคาเอล อัครสาวกเปโตรและเปาโล และนักบุญทั้งหลาย (และอานุภาพของอำนาจแห่งศาสนบริการนี้)* เราขอทำหน้าที่นี้ด้วยความมั่นใจที่จะขับไล่การจู่โจมและการล่อลวงของปีศาจ
(* ฆราวาสไม่ต้องกล่าวประโยคนี้)

📖 เพลงสดุดีที่ 68

     พระเจ้าทรงลุกขึ้น ศัตรูของพระองค์ก็กระจัดกระจายไป ผู้ที่เกลียดชังพระองค์หลบหนีไปจากพระพักตร์พระองค์

     พระองค์ทรงไล่เขากระจัดกระจายเหมือนควันที่จางหายไป ขี้ผึ้งย่อมละลายยามตั้งไฟฉันใด คนชั่วย่อมพินาศไปเมื่อพระเจ้าเสด็จมาฉันนั้น

ก่อ นี่คือไม้กางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่หมู่ศัตรูต้องหลบลี้หนีไกล
รับ สิงห์แห่งพงศ์พันธุ์ยูดา เชื้อวงศ์แห่งดาวิด ได้ทรงชนะแล้ว

ก่อ ขอพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาเหนือชาวเรา
รับ ให้ยิ่งใหญ่เหมือนดังความหวังในพระองค์ของเรา

(เครื่องหมายกางเขน✝️ที่ระบุไว้ในบทสวดนี้ สำหรับพระสงฆ์ทำสำคัญมหากางเขน ที่ตัวผู้ถูกปีศาจสิงหากผู้ทำพิธีเป็นฆราวาสก็ไม่ต้องทำเครื่องหมายกางเขน แต่สวดบทนี้ไปเลย)

     เราขอขับไล่เจ้าจากผู้ที่เจ้าสิงสถิตอยู่ในหมู่เรา เจ้าจิตโสโครก พลังทั้งสิ้นของซาตาน
ผู้บุกรุกจากนรก กองทัพ กองพล และกลุ่มกองชั่วร้ายทั้งสิ้น ในพระนามและโดยพระอานุภาพของพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ✝️ ขอให้เจ้าได้ถูกดึง และขับออกจากพระศาสนจักรของพระเจ้า และจากวิญญาณซึ่งถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์และพระฉายาของพระเจ้า ซึ่งได้รับการไถ่ด้วยพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของลูกแกะพระเจ้า ✝️

     เจ้างูเจ้าเลห์ เจ้าจะไม่กล้ามาล่อลวงมนุษยชาติ เบียดเบียนพระศาสนจักร
และทรมานผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ฝัดเขาดังฝัดข้าวสาลีได้อีกต่อไป ✝️ พระเจ้าผู้สูงสุดทรงบัญชาเจ้า✝️ พระเจ้าและพระบุตรซึ่งกับพระองค์ ในความโอหังอย่างยิ่งของเจ้า เจ้ายังคงเรียกร้องที่จะเท่าเทียมกับพระองค์ “พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้น
และรู้ความจริงที่สมบูรณ์” (1 ทิโมธี 2:4) พระเจ้าพระบิดาทรงบัญชาเจ้า ✝️ พระบุตรพระเจ้าทรงบัญชาเจ้า ✝️ พระจิตเจ้าทรงบัญชาเจ้า ✝️ พระคริสตเจ้า พระวจนาตถ์ของพระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ทรงบัญชาเจ้า ✝️ พระองค์ผู้ทรงกอบกู้มนุษยชาติทรงพิชิตความอิจฉาทั้งสิ้นของเจ้า “พระองค์ทรงถ่อมองค์ โดยทรงนอบน้อมเชื่อฟังยอมรับแม้ความตาย” (ฟีลิปปี 2:8) พระองค์ผู้ทรงสร้างพระศาสนจักรของพระองค์บนศิลาที่มั่นคง และทรงประกาศยืนยันว่าประตูนรกจะไม่มีวันเอาชนะพระศาสนจักรได้ เพราะว่าพระองค์จะทรงประทับอยู่กับพระศาสนจักร
“ทุกวันตลอดไปจนสิ้นโลก” (มัทธิว 28:20)
เครื่องหมายอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกางเขนบัญชาเจ้า ✝️ อานุภาพแห่งพระธรรมล้ำลึกของความเชื่อคริสตชน✝️ พระนางพรหมจารีมารีย์ พระมารดาผู้ทรงพระสิริของพระเจ้า ทรงบัญชาเจ้า ✝️ พระนางผู้ซึ่งด้วยความถ่อมตนของพระนางและห้วงเวลาแรกแห่งการปฏิสนธินิรมลของพระนางได้เหยียบหัวอันหยิ่งยโสของเจ้าความเชื่อของอัครสาวกเปโตรและเปาโลผู้ศักดิ์สิทธิ์
และของอัครสาวกทุกองค์บัญชาเจ้า ✝️ โลหิตของมรณสักขีและคำเสนอวิงวอนอันล้ำค่าของบรรดานักบุญทั้งหลายบัญชาเจ้า

     ดังนั้น เจ้ามังกรที่ถูกสาป และเจ้ากองทัพปีศาจอันชั่วร้าย เราขอร้องเจ้าโดยพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ✝️ โดยพระเจ้าเที่ยงแท้ ✝️ โดยพระเจ้าผู้ศักด์สิทธิ์ ✝️ โดยพระเจ้า
“ผู้ทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร”(ยอห์น 3:16)
จงหยุดล่อลวงมนุษย์และคายพิษแห่งการลงทัณฑ์ชั่วนิรันดรในนรกให้แก่พวกเขา หยุดทำร้าย
และขัดขวางเสรีภาพของพระศาสนจักร ซาตาน ผู้เริ่มต้น ผู้สร้างและเจ้าแห่งความหลอกลวง ศัตรูแห่งความรอดพ้นของมนุษย์ จงให้ที่พำนักแด่พระคริสตเจ้าในคนที่เจ้าได้พบว่าไม่มีประโยชน์อันใดสำหรับงาน ของเจ้า จงให้ที่พำนักแด่พระเจ้า
พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก ที่ได้มาโดยพระคริสตเจ้าด้วยราคาแห่งพระโลหิตของพระองค์
จงหมอบลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธานุภาพของพระเจ้า และจงหลบหนีไปเมื่อเราวิงวอนต่อพระนามอันศักดิ์สิทธิ์และน่าเกรงขามของพระเยซูเจ้า
พระนามนี้ซึ่งทำให้นรกสั่นสะท้าน พระนามนี้ที่ทำให้นิกรอำนาจ นิกรฤทธิ์ และเจ้าผู้ปกครองแห่งฟ้าสวรรค์ยอมจำนนอย่างอ่อนน้อม
พระนามนี้ซึ่งเครูบิมและเซราฟิมร้องสรรเสริญอย่างมิหยุดยั่งว่า ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา

ก่อ ข้าแต่พระเจ้าโปรดสดับฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า
รับ ขอให้เสียงของข้าพเจ้าขึ้นไปหาพระองค์

ก่อ ขอพระเจ้าสถิตกับท่าน
รับ และสถิตกับท่านด้วย

ก่อ ให้เราภาวนา

     ข้าแต่พระเจ้าแห่งสวรรค์ พระเจ้าแห่งพิภพ พระเจ้าแห่งทูตสวรรค์ พระเจ้าแห่งอัครเทวดา
พระเจ้าแห่งอัครปิตา พระเจ้าแห่งประกาศก พระเจ้าแห่งอัครสาวก พระเจ้าแห่งมรณสักขี
พระเจ้าแห่งผู้ถวายตัว พระเจ้าแห่งพรหมจารี พระเจ้าผู้ทรงพลานุภาพที่จะประทานชีวิตหลังความตายและการพักผ่อนหลังจากการงาน
เพราะว่าไม่มีและไม่สามารถมีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้
รัชสมัยของพระองค์มิรู้สิ้นสุด เราหมอบราบตัวลงเบื้องหน้าพระฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และเราวอนขอพระองค์ได้โปรดทรงช่วยเราด้วยพระอานุภาพของพระองค์จากทุกๆ การปกครองกดขี่ของจิตจากขุมนรก จากกับดักของพวกมัน จากความโกหกหลอกลวง
จากความชั่วร้ายอันรุนแรงของพวกมัน โปรดทรงพระกรุณาเถิดพระเจ้าข้า ขอทรงประทานการปกป้องอันทรงพลานุภาพของพระองค์แก่เรา และรักษาเราให้ปลอดภัยและไม่ถูกรบกวน เราวิงวอนพระองค์เดชะพระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
อาเมน

ก่อ จากกับดักของปีศาจ
รับ โปรดช่วยให้พ้นเถิด พระเจ้าข้า

ก่อ เพื่อพระศาสนจักรของพระองค์จะสามารถรับใช้พระองค์ในสันติและเสรีภาพ
รับ เราวิงวอนพระองค์ โปรดสดับฟังเทอญ

ก่อ เพื่อพระองค์จะได้ทรงกำจัดศัตรูทั้งสิ้นของพระศาสนจักรของพระองค์
รับ เราวิงวอนพระองค์ โปรดสดับฟังเทอญ

-💦พรมน้ำเสก💦-     บทภาวนานี้เป็นบทสวดสมัยพระสันตะปาปาเลโอที่ 13

CR. : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0U27bA24TXJrzXgthbVXZkh5b9ryEy3M4cgFbtwxv1dxPu11FvXVU3gCCRyJrNrk2l&id=441756286241666&mibextid=XOTf97
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่