หุ้น AQ

กระทู้สนทนา
ที่ ตล. 027/2565
 26 กันยายน 2565
เรื่อง รายงานความคืบหนาคดีแพง ของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) เรียน กรรมการและผจู ัดการตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทย
เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2562 บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) (โจทก) ไดฟองธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (จําเลย) ในคดีแพงขอใหธนาคารกรุงไทยฯเปลี่ยนแปลงงบการเงินไตรมาสแรกป 2562 โดยใหนําเงินที่ไดรับ จากการขายทอดตลาดท่ีดินหลักประกันจํานวน 3,898.70 ลานบาท ไปบันทึกเปนคาความเสียหายในคดีของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยศาลไดนัดกําหนดแนวทางการดําเนินคดีหรือสืบพยานโจทกใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ฝายจําเลยท้ังหมดขออนุญาตขยายคําใหการถึงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 และในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 จําเลยท้ัง 13 คน ไดย่ืนขอขยายระยะเวลาย่ืนคําใหการออกไปอีก 30 วัน ศาลอนุญาตใหเลื่อน ไปนัดช้ีสองสถานในวันที่ 27 เมษายน 2563 แตดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลใหศาล ยกเลิกนัดและนัดใหมเปนนัดชี้สองสถานในวันท่ี 30 กันยายน 2563 และในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทนายจําเลยทั้ง สิบสามขอใหทนายโจทกถอนฟองจําเลยท่ี 2 ถึง 13 เน่ืองจากเปนกรรมการของจําเลยท่ี 1 กระทําการแทนในนาม จําเลยที่ 1 ทนายโจทกรับเร่ืองเพ่ือเสนอผูบริหารโจทก โดยไดนัดช้ีสองสถานหรือวินิจฉัยชี้ขาดกฎหมายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ในวันน้ันทนายจําเลยไดขอเลื่อนการวินิจฉัยชี้ขาดออกไปเนื่องจากธนาคารกรุงไทยฯไดรับคํา วินิจฉัยจากสํานักกรรมการกฤษฎีกาวามิไดอยูในฐานะรัฐวิสาหกิจจึงมีปญหาวาพนักงานอัยการสามารถแกตางเปน ทนายจําเลยใหจําเลยท้ัง 13 ไดหรือไม และโจทกกําลังหารือเรื่องแนวทางในการประนีประนอมชําระหนี้ใหแกจําเลย จึงไมคัดคานการเล่ือนคดีนัดช้ีสองสถานวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 ในวันดังกลาวศาลไดเล่ือนการนัดชี้สองสถานไป เปนวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 แตศ าลไดเลื่อนการนัดออกไปเปนวันที่ 13 กันยายน 2564 และไดเลื่อนนัดช้ีสองสถาน ออกไปเปนวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 ศาลไดกําหนดวันสืบพยานโจทกในวันที่ 22-23 มีนาคม 2565 และสืบพยานจําเลยในวันที่ 24 , 29-31 มีนาคม 2565 ในการสืบพยานดังกลาวขางตนน้ันยังไมแลวเสร็จศาล จึงนัดสืบพยานจําเลยสวนท่ีเหลือในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศาลไดสืบพยาน จําเลย 1 ปาก สวนพยานจําเลยสวนท่ีเหลือนัดสืบพยานจําเลยในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ซ่ึงศาลไดสืบพยานจําเลย เรียบรอย และใหนัดฟงคําพิพากษาในวันที่ 23 กันยายน 2565
ในวันนี้ศาลไดมีคําส่ังยกฟองในคดีแพง โดยบริษัทฯจะย่ืนอุทธรณตอไป คณะกรรมการเห็นควรใหรอผลของการยื่นอุทธรณค ดีแพงดังกลาวขางตน เมื่อมีความคืบหนาในคดีดังกลาว
บริษัทฯ จะรายงานความคืบหนาใหผูถือหุนและนักลงทุนรับทราบผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายชํานาญ วังตาล) (นายไมเคิล อเลคซานเดอร วิลเลยี่ ม เฟอรนันเดซ)
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่