กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก


สวธ. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวรและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี โดยได้รับเกียรติจาก นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ศิลปาจารย์ พุทธศักราช 2565   รองศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2559 ผู้แทนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิลปาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จ.พิษณุโลก

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการเปิดงาน กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ศิลปาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันนี้ ถือเป็นความภูมิใจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยแนวคิดในการดำรงชีวิต การทำงาน ความรักและความทุ่มเทต่อแวดวงศิลปวัฒนธรรมของท่าน รวมถึงความเป็นครู ความเป็นช่างเชิงหัตถศิลป์ ล้วนแล้วแต่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ หรือแม้แต่ผู้อยู่ในแวดวงศิลปวัฒนธรรมเองได้เรียนรู้ และนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตและการทำงาน รวมถึงองค์ความรู้เชิงช่างของท่าน ก็สร้างคุณูปการมหาศาลให้กับวงการศิลปะและพุทธศิลป์ของไทย


ด้าน นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการฯ นี้ เพื่อสรรหาครูด้านศิลปวัฒนธรรมผู้เป็นต้นแบบทั้งในการดำรงชีวิต การทำงาน ความเสียสละ ทุ่มเท มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณ รักและศรัทธาในวิชาชีพและการเป็นครูมาต่อเนื่องยาวนานจวบจนปัจจุบัน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว โดยกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ศิลปาจารย์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ และเพื่อเผยแพร่ผลงานของท่าน โดยมีลูกศิษย์จากบ้านตาปะขาวหาย มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ตัวแทนคณะกรรมการคัดเลือกศิลปาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กล่าวว่า จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ เป็นบุคคลต้นแบบที่สร้างคุณงามความดี หมั่นเพียรศึกษา ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ริเริ่มบุกเบิกการปั้นหล่อองค์พระพุทธชินราชจำลองมีเทคนิควิธีการเฉพาะตัวที่เรียกว่า “สกุลช่างจ่าทวี” จนเป็นที่ยอมรับนับถือและยกย่องของบุคคลทั่วไปมาอย่างนาน แต่สิ่งที่จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ มียิ่งกว่า คือ ความเป็นครูพร้อม อุทิศสอนถ่ายทอดความรู้ที่มีสู่ลูกศิษย์เป็นโรงหล่อบูรณะไทยกลายเป็นโรงเรียนสอนการปั้นหล่อให้กับชาวบ้านผู้สนใจได้มาเป็นลูกศิษย์ของจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ จนได้นำความรู้ ที่ได้เรียนนำไปประกอบวิชาชีพจนเป็นยอมรับอย่างดียิ่งตลอดมา รวมถึงมีความรักอย่างแท้จริงในรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นดินแดนเมืองสองแคว พิษณุโลก ซึ่งตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมา ท่านได้รวบรวมของพื้นบ้านเก่า ๆ เช่น เครื่องมือทำมาหากิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ภาพถ่ายต่างๆ มากมาย จนก่อเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ที่รวบรวมองค์ความรู้ประวัติศาสตร์พื้นถิ่นพิษณุโลกและภาคเหนือตอนล่าง และได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์พื้นถิ่นที่มีคุณค่าและโด่งดังไปทั่วประเทศ


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เสวนา “ศิลปาจารย์ 2565” การแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงพื้นบ้าน โดยคณะนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร การแสดงรำแหล่พระพุทธชินราช โดย บ้านตาปะขาวหาย และการแสดงพื้นบ้านมังคละ โดย คณะมังคละครูแอร์เมืองพระร่วง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตทางวัฒนธรรม อาทิ การสาธิตการตีดาบเหล็กน้ำพี้ การสาธิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ การสาธิตการทำว่าวไทย การสาธิตการทำสร้อยคอปี่ปักผมกะลา การสาธิตภาพพิมพ์ลายไทยลงบนถุงผ้า และการสาธิตการทำยาดมรวมถึงเยี่ยมชมโรงหล่อบูรณะไทย (จ่าทวี) และการสาธิตการหล่อพระ เป็นต้น


โอกาสนี้ สวธ.ขอเชิญชวน เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลกและทุกจังหวัดในประเทศไทย ที่มีความสนใจศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นดินแดนเมืองสองแคว พิษณุโลก มาร่วมกันอนุรักษ์ สานต่อเพื่อให้ศิลปะและพุทธศิลป์ของไทยอยู่คู่สังคมไทยต่อไป ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.culture.go.th, เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม
  
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่