GJS ข่าวนี้หมายถึงอะไร

กระทู้สนทนา
GJS Quality Steel by Quality People
ที่ GJS/ELCID-01/2565
เร่ือง
เรียน
วันที่ 21 มกราคม 2565
แจ้งการเข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท (แก้ไข)
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหําชน) G J Steel Public Company Limited
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก Kendrick Global Limited (“ผู้ขายหุ้น”) เกี่ยวกับการเข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ระหว่าง ผู้ขายหุ้น กับ NIPPON STEEL CORPORATION (“ผู้ซื้อหุ้น”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น และ มีธุรกิจหลักคือการผลิตเหล็กและแปรรูปเหล็ก และคู่สัญญารายอื่น เพื่อการขายหุ้นสามัญร้อยละ 100 ใน Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) จํานวน 19,885,955 หุ้น ใน ACO I (“การซื้อขายหุ้นใน ACO I”) โดย ปัจจุบัน ACO I เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40.45 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เมื่อเสร็จสิ้นการทําธุรกรรมการซื้อขายหุ้นใน ACO I โครงสร้างการถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวของบริษัท จะเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ก่อนการซื้อขายหุ้นใน ACO I
หลังการซื้อขายหุ้นใน ACO I
0 0 19,885,955 100
ทะเบียนเลขที่ 0107538000401
      จํานวนหุ้น
  ร้อยละของจํานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง ของ ACO I
   จํานวนหุ้น
    ร้อยละของ จํานวนหุ้นทม่ี สิทธิออกเสียง ของ ACO I
  ผู้ถือหุ้นใน ACO I
 Kendrick Global Limited 19,885,955 100 NIPPON STEEL CORPORATION 0 0
          ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นใน ACO I ดังกล่าว จะไม่ส่งผลให้จํานวนหุ้นที่ ACO I ถือในบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แต่จะเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของบริษัท และจะเป็นกรณีที่ผู้ซื้อหุ้นเข้ามามีอํานาจควบคุม อย่างมีนัยสําคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้วตามหลัก chain principle ภายใต้ประกาศคณะกรรมการ กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ซื้อหุ้นจะมีหน้าที่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ทุกรายต่อไป
ในการนี้ ผู้ซื้อหุ้นได้มีการประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับการเข้าซื้อขายหุ้นใน ACO I รายละเอียดปรากฏตาม https://www.nipponsteel.com/common/secure/en/news/20220121_200.pdf (“ประกาศของผู้ซื้อหุ้น”) ตามประกาศ ของผู้ซื้อหุ้นนั้น ผู้ซื้อหุ้นได้ระบุว่าราคาเสนอซื้อ GJS ที่คาดหมายจะอยู่ที่ 0.0178 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น หรือเทียบเท่ากับ 0.59 บาทต่อหุ้น(อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ี33.014บาทต่อเหรียญสหรัฐซ่ึงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระหวา่ง ธนาคารที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 มกราคม 2565)1
1ข้อมูลดังกล่าวและประกาศของผู้ซื้อหุ้นเป็นข้อมูลที่ได้รับการจัดทําและเปิดเผยต่อสาธารณะโดยผู้ซื้อหุ้นแต่เพียงผู้เดียวบริษัทและผู้ขายหุ้นไมม่ี ความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลใดๆ ในประกาศของผู้ซื้อทั้งส้ิน
  สํานกั งํานใหญ่ Head Office โรงงําน Factory
: 88 ปําโซ่ ทําวเวอร์ ช้นั 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบํางรัก กรุงเทพฯ 10500
: 88 PASO Tower, 24th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
: นิคมอุตสําหกรรมดบั บลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เลขที่ 358 หมู่ 6 ถนนทํางหลวง 331 ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีรําชํา ชลบุรี 20230 : WHA Chonburi Industrial Estate 1, 358 Moo 6, Highway 331, Bowin, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
โทร (66) 02-267-8222 แฟ็กซ์ (66) 02-267-9048-9 Tel: (66) 02-267-8222 Fax: (66) 02-267-9048-9 โทร (66) 038-345-950 แฟ็กซ์ (66) 038-345-693
Tel: (66) 038-345-950 Fax: (66) 038-345-693
 
 GJS Quality Steel by Quality People
บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหําชน) G J Steel Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ 0107538000401
อย่างไรก็ตาม การเสร็จส้ินการทําธุรกรรมในการซื้อขายหุ้นใน ACO I และการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมด ของบริษัท (Mandatory Tender Offer) จะยังไม่เกิดข้ึน จนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น (ซึ่งรวมถึงการที่บริษัท และบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ได้รับการอนุญาตต่างๆ ที่ระบุไวจ้ ากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของไทย) จะเสร็จสมบรู ณ์ หรือได้รับการยกเว้นตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับความคืบหน้า เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป
สํานกั งํานใหญ่ Head Office โรงงําน Factory
: 88 ปําโซ่ ทําวเวอร์ ช้นั 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบํางรัก กรุงเทพฯ 10500
: 88 PASO Tower, 24th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
: นิคมอุตสําหกรรมดบั บลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เลขท่ี 358 หมู่ 6 ถนนทํางหลวง 331 ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีรําชํา ชลบุรี 20230 : WHA Chonburi Industrial Estate 1, 358 Moo 6, Highway 331, Bowin, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
โทร (66) 02-267-8222 แฟ็กซ์ (66) 02-267-9048-9 Tel: (66) 02-267-8222 Fax: (66) 02-267-9048-9 โทร (66) 038-345-950 แฟ็กซ์ (66) 038-345-693
Tel: (66) 038-345-950 Fax: (66) 038-345-693
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวอาทยา สุขโท) เลขานุการบริษัท
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่