ช่วยแก้โคดหน่อย

The argument type 'ListView Function(BuildContext, TransactionProvider, Widget)' can't be assigned to the parameter type 'Widget Function(BuildContext, dynamic, Widget?)'. มันขึ้นอย่างงนี้ เออเร่อที่ตัวขีดเส้นใต้

 body: Consumer(
          builder: (context, TransactionProvider provider, Widget child) {
            return ListView.builder(
                  itemCount: 4, //จำนวนเมนูช่อง 4
         
import 'dart:html';
import 'dart:typed_data';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:font_awesome_flutter/font_awesome_flutter.dart';
import 'package:passwordmanager/form.dart';
import 'package:passwordmanager/main.dart';
import 'package:flutter_secure_storage/flutter_secure_storage.dart';
import 'package:local_auth/local_auth.dart';
import 'package:hive/hive.dart';
import 'package:passwordmanager/transaction_provider.dart';
import 'dart:convert';
//import 'package:sqflite/sqflite.dart';
import 'package:path_provider/path_provider.dart';
import 'package:provider/provider.dart';
//import 'package:sqflite/sqflite.dart';
//import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';
class Home extends StatefulWidget {
  const Home({Key? key}) : super(key: key);
  @override
  _HomeState createState() => _HomeState();
}
class _HomeState extends State<Home> {
  GlobalKey<FormState> formkey = GlobalKey<FormState>ร้องไห้);
 
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
        backgroundColor: Colors.orange[100],
        //ส่วนที่เป็นลิสเป็นแถวๆลงมา
        appBar: AppBar(
          //เมนู
          backgroundColor: Colors.orange,
          title: Text("Password Manager"),
          leading: GestureDetector(
              // onTap: () {},
              // child: Icon(Icons.menu),
              ),
          actions: <Widget>[
            Padding(
              //ค้นหา
              padding: EdgeInsets.only(right: 15.0),
              child: GestureDetector(
                onTap: () {
                  //ตรงที่กดในแถวแล้วขึ้นฟอร์ม
                  Navigator.of(context).pushReplacement(MaterialPageRoute(
                    builder: (context) => FormPage(),
                  ));
                },
                child: Icon(Icons.add),
              ),
            ),
            Padding(
              //เมนูออก
              padding: EdgeInsets.only(right: 15.0),
              child: GestureDetector(
                onTap: () {
                  showModalBottomSheet(
                      context: context,
                      builder: (context) {
                        return Column(
                            mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                            children: [
                              ListTile(
                                title: Text('out'),
                                //leading: Icon(Icons.add),
                                onTap: () {
                                  Navigator.of(context)
                                      .pushReplacement(MaterialPageRoute(
                                    builder: (context) => MyApp(),
                                  ));
                                },
                              ),
                            ]);
                      });
                },
                child: Icon(Icons.more_vert),
              ),
            ),
          ],
          actionsIconTheme: IconThemeData(color: Colors.black),
        ),
        body: Consumer(
          builder: (context, TransactionProvider provider, Widget child) {
            return ListView.builder(
                  itemCount: 4, //จำนวนเมนูช่อง 4
                  itemBuilder: (context, int index) {
                    return Card(
                      elevation: 6,
                      margin: const EdgeInsets.all(10),
                      child: ListTile(
                        
                        title: Text('menu'),
                        subtitle: Text('1235'),
                      ),
                    );
                  });
          }
            
        ));
  }
}

            
        ));
  }
}
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่