ปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องอริยสัจ....

กระทู้คำถาม
ท่านเห็นว่าอย่างไร ?
เช่น อริยสัจในรูปแห่งปฏิจจสมุปบาทมีในขณะแห่งเวทนา... 
การก่อขึ้นแห่งทุกข์ เป็นต้น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่