ผู้ถือกุญแจหอสมุด

กระทู้คำถาม
https://www.watmoli.com/poetry/

ตนุมัชฌาฉันท์ ๖
๏ เก็บงำเฉพาะศาสตร์งาม
เก็บความอดิเรกสาส์น
กุมารลลิตาฉันท์ ๗
ประตูสิริมโหฬาร
วิชากวิสราญรมย์
จิตรปทาฉันท์ ๘
พันพหุภา-       ษาสระสม
กาลบริกรม      เก็บกติกา
หลมุขีฉันท์ ๙
รักษทานวุฒิวฒนธรรม
สังคกรรมอสุภิทะชิสา
สุทธวิราชิตฉันท์ ๑๐
ตัวตายแต่ปฏิญา-       ณคงดำรง
คงความเคหะ ณ หอ   สมุดประสงค์
อุปัฏฐิตาฉันท์ ๑๑
บันทึกเจาะประจง   
นฤพานนิพนธ์นันท์
ตำรากวิกานท์         
อภิบาละโคลงฉันท์
อินทรวงศ์ฉันท์ ๑๒
กาพย์กลอนกระลากัน 
บริษัทบ่รางบ่เลือน
ยอเกียรติโมลี           
มนะมีเสมอเสมือน
ปหัสสิณีฉันท์ ๑๓
งามผึ้งงานพยุหสะเทือน
ขยลนภาคลอน
จารจับจังหวะเพราะเสาะทำนอง
ฉลองประภัสสร
อุปชาติฉันท์ ๑๔
เฉลิมกวีสิกชกร  ก็จะกราบกำซาบทรวง
นิกรนิกายะอนุกูล  อนุมูลผสานสรวง
มาลินีฉันท์ ๑๕
ดุริยดรุณะดั่งดวง   สูรย์สฐาท่วง
ทำนองธรรม
วัตตฉันท์ ๑๖
เรียงร่ายระเริงระบำ  จาคะแบ่งปันเน้นย้ำ
กระทำเป็นทาน
สิขริณีฉันท์ ๑๗
ประโยชน์สังคมชมศาสน์
คติผริตะสะพานญาณ   สุขะสวัสดิ์
กุสุมิตลตาเวลลิตาฉันท์ ๑๘
คือผู้ถือกุญแจมธุระปฏิบัติ 
กานท์กวีวัตร        กวีการ
เมฆวิปผุชชิตาฉันท์ ๑๙
ประทับใจจึ่งเชิดชูสุวิทยสถาน 
ก่อวิชาชาญ         ณ โมลี
วุตตฉันท์ ๒๐
สิ่งประเสริฐฉะนั้นประกาศฉะนี้  
กระตุ้นกระทำกระนั้นก็ดี    กระทบใจ
เวควดีฉันท์ ๒๑
พฒนาตนุตน       และผลิผลสุกใส
ทะลุวัตถุผละให้   ลุวิมานฟ้า
ภัททกฉันท์ ๒๒
ผ่านกวิถ้อยประพันธ์     สุวสวรรคหล้า
พละสะท้านนภา         มหมหันต์
ทุตมัชฌาฉันท์ ๒๓
เปิดสิประตูปฏิพัทธ์ปิติพลัน
เสาะปฏิปทาหฤหรรษ์    หฤทัยกัมป์
ปิงคลวิปุลาฉันท์ ๒๔
เสาะกุญแจแห่งวิหาร 
กลไกอภิฌาณสูงและต่ำ
มิต่างทาง ณ ขาวดำ 
 มุให้เหมาะตน
ปุปผิตัคคาฉันท์ ๒๕
บุปผผริตบาน       
ผลิหวานผลิตผล
และก็จะผุร่วงผละระคน   
สลายเสมือนกัน
วิปรีตปัฐยาวัตรฉันท์ ๓๒
ตายแล้วก็เกิดมิแตกมิต่าง
สว่างจะประจุมืดในนั้น
เมื่อไขรหัสวิเศษจะบรร- 
ลุถึง ณ ขณะพร้อมนิพพาน  ๚ะ๛


15620210147
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่