นิพพานเป็นอัตตาอย่างไร บัณฑิตพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้.

......ดูกรอนุราธะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน....
รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?
     อ. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
     อ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.
     พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
ควรหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นเป็นอัตตา เป็นเรา ?
     อ. ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
----------------------------------------------------------------------------------------------------*-

......ดูกรอนุราธะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน....
นิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยง?
     อ. เที่ยง พระเจ้าข้า.
พ. ก็สิ่งใดเที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
     อ. เป็นสุข พระเจ้าข้า.
     พ. ก็สิ่งใดเที่ยง เป็นสุข ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
ควรหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นเป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา ?
     อ. ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
ฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกนิพพานนั้นว่าเป็นความสุข
ดูกรอนุราธะนิพพานเป็นอัตตาอย่างไร เธอจะพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้ ฯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------*-

ผมเอาเปรียบเทียบเอาเองนะครับ ว่า....
ถ้าพระพุทธเจ้าถามอย่างนี้ อนุราธะคงต้องตอบอย่างนี้
เมื่ออนุราธะตอบอย่างนี้  พราะพุทธเจ้าคงต้องตรัสตอบอย่างนี้เช่นกัน

หรือท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นอย่างไร ?
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่