ทำ chart mixed ให้แสดงโชว์ข้อมูลออกมาเป็นกราฟ แต่มีปัญหาเส้นกราฟไม่ขึ้นครับ

กระทู้คำถาม
ทำ chart mixed ให้แสดงโชว์ข้อมูลออกมาเป็นกราฟ แต่ปัญหาตอนนี้เส้นกราฟไม่ขึ้น ต้องแก้ตรงไหนบ้างครับ
ขอบคุณครับ


ใส่โค้ด
<div class="col-md-8">
         <canvas id="mixed-chart" width="800" height="450"></canvas>
         <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.9.4/Chart.min.js"></script>
         <div class="form-group">
           <script>
             new Chart(document.getElementById("mixed-chart"), {

               type: 'bar',
               data: {
                 labels: [
                   <?php
                   for ($i = 1; $i <= $lastDayThisMonth; $i++) {
                     if ($i > 1) {
                       echo ',';
                     }
                     echo "'" . $i . "'";
                   } ?>
                 ],
                 datasets: [{
                   label: "total_prepaid",
                   type: "line",
                   borderColor: "#8e5ea2",
                   data: [
                     <?php
                     $k = [];
                     foreach ($day_total_prepaid_chart as $row) {
                       $k[($row->no_date * 1)] = $row->total_prepaid;
                     }
                     for ($j = 1; $j <= $lastDayThisMonth; $j++) {
                       if ($j > 1) {
                         echo ',';
                       }
                       echo (isset($k[$j])) ? "'" . $k[$j] . "'" : "'0'";
                     }
                     ?>
                   ],
                   fill: false
                 },/* {
                   label: "Africa",
                   type: "line",
                   borderColor: "#3e95cd",
                   data: [133, 221, 783, 2478],
                   fill: false
                 }, {
                   label: "Europe",
                   type: "bar",
                   backgroundColor: "rgba(0,0,0,0.2)",
                   data: [408, 547, 675, 734],
                 }, {
                   label: "Africa",
                   type: "bar",
                   backgroundColor: "rgba(0,0,0,0.2)",
                   backgroundColorHover: "#3e95cd",
                   data: [133, 221, 783, 2478]
                 }*/]
               },
               options: {
                 title: {
                   display: true,
                   text: 'Population growth (millions): Europe & Africa'
                 },
                 legend: {
                   display: false
                 }
               }
             });
           </script>

ใส่โค้ด
 public function get_dashboard_day_total_prepaid_chart()
  {
$sql = "SELECT MONTHNAME(airwaybills.date) as month, sum(airwaybills.total_prepaid) as total_prepaid, DATE_FORMAT(airwaybills.date, '%d') as no_date, 
   date(airwaybills.date) as date, customers.shipper_name as cus_shipname, customers.consignee_name as cus_conname,airport_departures.short_name AS dep_name,
   airport_destinations.short_name as des_name, airwaybills.pieces as air_pieces,
   MONTHNAME(airwaybills.created_at) as namemonth from airwaybills 
   INNER JOIN airport_departures ON airwaybills.airport_departure_id = airport_departures.id 
   INNER JOIN airport_destinations ON airwaybills.airport_destination_id = airport_destinations.id 
   INNER JOIN customers ON airwaybills.customer_id = customers.id 
   WHERE airwaybills.customer_id = customers.id 
   GROUP BY MONTHNAME(airwaybills.date),date(airwaybills.date)";   
   //  $query = $this->db->get();
   $query = $this->db->query($sql);
   //echo "<pre>";
   // print_r($query->result());
   // echo "</pre>";die();
  return $query->result_array();

ใส่โค้ด
public function index()
  {
    $user = $this->ion_auth->user()->row();
    $user_group = $this->users_group_model->find_userId($user->user_id);
    // echo '<pre>',print_r($user_group,1),'</pre>';
    if ($user_group->group_id == 1) {
      $chargeable_weight_chart = $this->dashboard_model->get_dashboard_chargeable_weight_chart();
      // $day_total_prepaid_chart = $this->dashboard_model->get_dashboard_day_total_prepaid_chart();
      $total_prepaid_chart = $this->dashboard_model->get_dashboard_total_prepaid_chart();
      $pieces_chart = $this->dashboard_model->get_dashboard_pieces_chart();
      $total_chart = $this->dashboard_model->get_dashboard_total_chart();
    /*  $start_date     = isset($_POST['start_date']) ? $_POST['start_date'] : "";
      $end_date       = isset($_POST['end_date']) ? $_POST['end_date'] : "";
      $departure      = isset($_POST['departure']) ? $_POST['departure'] : "";
      $destination    = isset($_POST['destination']) ? $_POST['destination'] : "";*/
      $day_total_prepaid_chart = $this->dashboard_model->get_dashboard_day_total_prepaid_chart();
      $lastDayThisMonth = date("t");
      $this->data['day_total_prepaid_chart'] = $day_total_prepaid_chart;
      $this->data['lastDayThisMonth'] = $lastDayThisMonth;
      $this->data['chargeable_weight_chart'] = $chargeable_weight_chart;
      $this->data['total_prepaid_chart'] = $total_prepaid_chart;
      $this->data['pieces_chart'] = $pieces_chart;
      $this->data['total_chart'] = $total_chart;
      $this->data['view_name'] = 'dashboards/index';
    } else
      $this->data['view_name'] = 'dashboards/index_welcome';
    $this->load->view('layouts/main', $this->data);
  }
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่