มีใครพอช่วยได้ไหมครับ ผมเขียนArduinoR3เครื่องให้อาหารปลา มีคีย์แพต lcd16*2 motorservo แต่เขียนเท่าไหร่ก็ไม่ได้

  #include <Keypad.h>       
  #include <Servo.h>          
  #include <Wire.h>           
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>          
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);     
Servo myservo; 
int pos = 0;     
char customKey;     
const byte ROWS = 4;        
const byte COLS = 4;          
char keys[ROWS][COLS] = {      
  {'1', '2', '3'},   
  {'4', '5', '6'},
  {'7', '8', '9'},
  {'*', '0', '#'}
};
byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5};   
byte colPins[COLS] = {6, 7, 8};    
Keypad customKeypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);    
instance of class NewKeypad
int Kill = 0;    

void setup()   
{
  myservo.attach(9);  
Serial.begin(9600);
void LiquidCrystal_I2C:begin 
  lcd.begin(0.1);  
  lcd.setBacklight(255);   
  lcd.print("Rungrod 11");  
  lcd.setCursor(0,2);   
  lcd.print("Anurak 15");   
  delay(3000);  
  lcd.clear();   
pos = 8000;   
        lcd.setCursor(5,0);  
        lcd.print("Mode 1");  
        lcd.setCursor(5, 1);  
        lcd.print("5 ms");  
}
void loop()   
{
static unsigned long Time = millis();  
    customKey = customKeypad.getKey();   customkey    
  
if (customKey){  
    Serial.println(customKey);
  }
    
 if (customKey = '1'){   
      pos = 8000;     
      Kill = 1;    
        lcd.setCursor(5,0);   
        lcd.print("Mode 1");  
        lcd.setCursor(5, 1);   
        lcd.print("5 ms");   
    }
  
  if (customKey = '2'){   
      pos = 13000;     
      Kill = 2;   
        lcd.setCursor(5, 0); 
        lcd.print("Mode 2");     
        lcd.setCursor(5, 1);
        lcd.print("5 ms");   
    }
   
 if (customKey = '3'){    
      pos = 23000;   
      Kill = 3;      
         lcd.setCursor(5, 0);   
        lcd.print("Mode 3");    
        lcd.setCursor(5, 1);   
        lcd.print("20 ms");   
    }
if(millis)(-Time)>pos){   
  
Time = millis();    
  myservo.write(0);  
delay(3000);   
}

else{     
  myservo.write(45);
delay(3000);  
}
}
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่