ปฎิรูป ประเทศ แบบนี้ เห็นว่า เป็นไงบ้างครับ

(ปฏิรูปกฎหมาย) (ให้เป็นพื้นฐานของการกฎหมายในอนาคต)
อยากให้รัฐธรรมนูญ เป็นรัฐธรรมนูญ เป็นฉบับ AI ประชาชนออกเสียงว่า ต้องการเพิ่มเติม หรือ แก้
โดยมี AI ตอบเบื้องต้นก่อนว่า มีผลดีเสียอย่างไร แนวคิดกฎหมายเดิมเป็นอย่างไร มีผลกระทบใดบ้างต่อกลุ่มใด ประชาชนส่วนคิดเห็นอย่างไร แบ่งเป็นตาม % ที่เคยออกเสียงกันไว้ ต่อข้อกฎหมายนี้(อาจต้องปรับปรุงสัก และสะสมความคิดเห็นกันอีก ระยะเวลาหนึ่ง)
หากผู้เสนอมีแนวคิดใหม่ ก็ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ เข้ามา แสดงความคิดเห็น กันล่วงหน้า
(การแสดงความคิดเห็นต้องสุภาพ หาไม่แล้ว AI เตือน และ เชิญออก)
และเป็น รัฐธรรมนูญ ที่สนับสนุนให้ มีกฎหมายลูก เห็นชอบ โดยมีเสียงของประชาชน เป็นผู้Vote ว่า มีเจตนาให้ กฎหมายลูกนั้นๆ ที่ตนเกี่ยวข้องด้วย ถูกพิจาณา และ ออกเป็นกฎหมาย โดยชอบและนำไปปฏิบัติได้ เมื่อผ่านผู้พิจารณา คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย + ถกข้อดีเสียแล้ว
(ต้องมีวิธีการยืนยันตัวตน ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของผู้นั้นๆ โดยสิ้นสงสัย แต่ไม่ยากเกินควร อาจมี Hardware + SW + วิธีการ)

1.  (ปฏิรูประบบราชการ + ปฏิรูปกฎหมาย )
มีการปราบ corruption ด้วยหลักธรรมชาติของมนุษย์ ของผู้ corruption คือ ได้ไม่คุ้มเสีย 
  - กฎหมายริบทรัพย์  50 เท่า (หรือตามที่สังคมเห็นสมควร) ของที่ corruption เพิ่มขึ้น ปีละ 3-5 เท่า (หรือ 10%) เพื่อลดผลกระทบโดย ค่อยเป็นค่อยไป

2. (ปฏิรูประบบราชการ + ปฏิรูปกฎหมาย )
มีการปราบ corruption ด้วยหลักธรรมชาติ ของการได้ทรัพย์มาโดยมิชอบ และตกเป็นของผู้แจ้ง ผู้ประสงค์ช่วย   โดยชอบตามกฎหมาย(ทรัพย์จาก จากการกระทำที่ผิดกฎหมาย )
  - กฎหมาย ให้ประโยชน์ ยกเว้นความผิดทางอาญา (เพื่อเป็นกุศลบาย)ให้แก่ ผู้ชี้เบาะแส  (จำนวนคนที่แจ้ง 2-3 % กรณีที่มีมากกว่า 1 คน ) ของผู้ร่วม corruption ไม่ต้องรับโทษ และได้รับ ประโยชน์ อื่นด้วย(ทรัพย์)
  - กฎหมาย ให้ประโยชน์ (ทรัพย์) แก่ผู้ชี้เบาะแส (Blower whisper) 25 % อีก 25 % เข้าหน่วยงานนั้นๆ เพื่อเป็นสวัสดิการ ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานนั้นๆ อีก 50 % เข้ารัฐ
  - กฎหมาย ให้ประโยชน์แก่อาสาสมัคร ที่ต้องการช่วยหาเบาะแสเพิ่มเติม
แบ่งจาก ผู้ชี้เบาะแส   หน่วยงานรัฐ ตามสัดส่วน ที่ควร
  - เงินรางวัล จะได้รับก็ต่อเมื่อศาลตัดสินแล้ว คดีถึงที่สุดแล้ว (แต่เมื่อหลายๆกรณี ก็จะเป็นจำนวนมาก และถือว่า เป็นรายได้เสริม)
เชื่อว่า โดยหลักธรรมชาติ ของมนุษย์ คือความต้องการทรัพย์ อันกฎหมายรับรองไว้โดยชอบ และ หลักการสนิมแต่เนื้อใน จะทำให้ การ corruption หายไปโดยมีนัยสำคัญมาก ด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากมีผู้จ้อง ต้องการประโยชน์ (ทรัพย์) จำนวนมาก และ โดยธรรมชาติของมนุษย์ ย่อมมีการไม่เห็นด้วยกันภายหลัง จะทำให้ไม่มีผู้อยากจะ corruption เนื่องจาก ถูกเปิดโปงได้ง่ายมากๆ จากผู้ร่วมขบวนการเอง อันจะทำให้ประโยชน์ตกต่อประเทศชาติ คือ การ corruption ที่ลดน้อยลง

3. (ปฏิรูปกฎหมาย + ปฏิรูปเศรษฐกิจ)
มีการ แข่งขัน ลดค่าใช้จ่ายที่มิชอบ + ไม่จำเป็นของหน่วยงานรัฐ 
ระหว่าง ออกแบบ องค์กรนั้นๆทีตนเองสังกัดอยู่ แข่งขั้นกันโดย มีรางวัล คือ 25 % (อาจจ่ายเป็น 4 ครั้งต่อปี   ปี ละ ครั้งในหัวข้อนั้นๆ) อีก 25 %  เข้าหน่วยงานนั้นๆ เพื่อเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้น (อีก 50 % เข้ารัฐ คือส่วนที่ประหยัดได้)
โดยอาจจ่ายเป็น  4-5 ครั้ง (หมายถึง เกินจากนี้ รัฐประหยัดได้ 100 % ของหัวข้อนั้นๆ
ตัวอย่างเช่น  การนำยานพาหนะของรัฐ ไปใช้ส่วนตัว แต่ ทำให้มีผู้แจ้ง(ซึ่งจะเป็นคู่ขัดแย้งกับ ผู้แอบนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว หรือาจแจ้งผ่านโดยบุคคลภายนอก ทำให้เกิดการตรวจสอบกันเองตลอดเวลา)

4. (ปฏิรูประบบราชการ + องค์กรอิสระที่แต่งตั้งโดยราชการ)
 มีการ แข่งขัน (bet challenges ท้าทาย ว่าวิธีของตนนั้นเป็นประโยชน์มากกว่า นำเสนอประโยชน์ที่ตกกับประชาชน+องค์การ โดยชอบธรรมที่เหมาะสมมากกว่าเดิมที่เป็นอยู่  หากนำเสนอด้วยวิธีการของผู้บังคับบัญชา  โดยการนำเสนอวิธีการใหม่ 
หากไม่ได้ผลจริงแล้ว ผู้เสนอยินดีลดประโยชน์ ยอมให้หักประโยชน์(เพื่อให้เห็นว่าเป็นไปได้จริง )
รางวัลคือ ตำแหน่ง(ซี) +ประโยชน์ทรัพย์ โดยนำมาจาก ผู้ที่ยืนยันเสนอแบบเดิม วิธีการเดิม โดยมีการวัดผล โดยหน่วยงานนั้นๆ ตามเวลา ตามไตรมาส/ปี (รัฐไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมใดๆ)

5 (ปฏิรูประบบราชการ +  ปฏิรูปเศรษฐกิจ )
สนับสนุน ให้ มีประโยชน์เพิ่มเติมโดยเปิดเผย+โดยชอบ ตกต่อ เจ้าหน้าที่รัฐ และ ภาคประชาชนทั่วไป ในด้านหาประโยชน์โดยชอบ เช่น การค้า+การบริการ ข้ามประเทศ(การท่องเที่ยว(หลังจาก covid ซาแล้ว) + สินค้าเกษตร) ในสินค้าบริการด้านต่าง เช่น รัฐ มีฐานข้อมูลให้สืบค้น ตลาดใหม่/คู่ค้าเพิ่มเติม (หรืออาจะเป็นช่องทางแนวคิดของผู้เสนอเอง) แก่ ผู้ประกอบการภายในประเทศเดิม  เจ้าหน้าที่รัฐทีเกี่ยวข้องตรง และ ภาคประชาชนทั่วไป
(กรณีที่เป็นตลาดใหม่ ที่ไม่ใช่ตลาดเดิมของผู้ประกอบการรายเดิม ทำได้เลย )

6 (ปฏิรูปการศึกษา  +  ปฏิรูปเศรษฐกิจ )
สนับสนุนให้มีการศึกษาภาคบังคับ เน้นด้านภาษาหลักของโลกที่มีนัยสำคัญทางการค้า(อาจเป็น 3-5 ภาษา แต่ละคนต้องเลือก 2 ภาษา(ไม่นับไทย) เป็นภาคบังคับ เพื่อสนับสนุน การนำสินค้า + บริการในประเทศ โดยมีเยาวชน เริ่มรับรู้ภาษาหลัก เป็นจำนวนมากพอ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศ ในระยะยาว(10 – 15 ปีเห็นผล)
สนับสนุนให้มีการศึกษาภาคบังคับ เน้นเรื่องการเขียนโปรมแกรม(ซึ่งจะเป็นแก่นการพัฒนาของประเทศในอนาคต  ซึ่งเรื่องความคิดพื้นฐานคนไทยไม่แพ้,  อันเนื่องจาก IT Hardware ไม่ใช่พื้นฐานหลักของประเทศ)

7. (ปฏิรูปกฎหมาย)
- นักการเมือง + พรรคการเมือง ต้องรับผิดชอบต่อนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ และมีแผนงานผลักดันให้ถึงจุดหมาย  ที่ได้หาเสียงต่อประชาชน  หาไม่เช่นนั้นแล้ว ประชาชนผู้เลือก(ต้องมีหลักฐานว่าเลือก) ฟ้องร้องได้ โดยมีค่าเสียหาย 
หากพิสูจน์ภายหลังแล้วว่า มิได้มีการ ผลักดัน + พยายามผลลักดัน โดยชัดแจ้งทั้งที่ทำได้ (โดยมีค่าเสียหาย 100 เท่า(หรือเหมาะสมทำให้เข็ดหลาบ) ของค่าเสียเวลาเสียสิทธิ (พิสูจน์ภายหลังโดยคณะนักวิชาการ + ศาล เห็นชอบ)  (และ อาจถือได้ว่า เป็น เป็นโทษทางอาญา ต่อผู้เสนอนโยบายให้ประชาชนหลงเชื่อด้วย)
เช่นค่าแรงขั้นต่ำที่ก้าวกระโดดที่เป็นไปไม่ได้ ถือว่า ฉ้อโกง แล้วไม่ทำตาม  ที่ชัดเจน หากไม่เป็นไปตามแผนงาน หรือล่าช้ามากว่า 60-70 % ถือเป็นโมฆะ สิ้นสภาพ ส.ส. หรือยุบพรรค อันจำทำให้  นักการเมือง + พรรคการเมือง เสนอแต่สิ่งที่เป็นได้ โดยหลักเท่านั้น (ยกเว้นปัญหาอุปสรรคจากภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมไม่ได้)

8. (ปฏิรูปเศรษฐกิจ ปฏิรูประบบราชการ)
มีการกระจายอำนาจ งบประมาณ ค่อยเป็นค่อยไป โดยเป้าหมายใน10 ปี 50 Percent ปีละ 5 % เพื่อเรียนรู้ ว่า เหมาะสม หรือไม่ Vote แนวทางอีก 10 ปีหน้า
(เป้าหมาย 50:50 เนื่องจากส่วนกลางยังมีความจำเป็น เช่นถนน+สาธารณูปโภค ,)
และการทำให้ส่วนกลาง มี งบประมาณน้อยลง ทำให้เหลือเค้กก้อนเล็กลง
เชื่อว่า จะได้แนวทางที่ เหมาะสม และการเรียนรู้ ทั้งรัฐและประชาชน

9. (ปฏิรูปการศึกษา + ปฏิรูปกฎหมาย)
จัดให้ สถานศึกษา + สถานที่ราชการ มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง (ที่มีการ หรือ สิทธิที่ตนเรียกร้องใดๆ โดยมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า ต้องไม่ หยาบคาย จาบจ้วง ละเมิด
โดยให้มีการลงคะแนน ในกลุ่มนั้นๆ ว่าหยาบคายหรือไม่ เพื่อทุกคนให้เริ่มรับรู้ ความเห็นของผู้เห็นต่าง ต่อคำหยาบคายนั้นๆ
และออกเป็นกฎหมายโดยว่า ผู้นำ แกนนำ
และให้มีกฎหมายย่อยตาต่อตาฟันต่อฟัน เพื่อให้ เช่น หากหยาบคาย ต่อผู้อื่น
การเป็นผู้นำ แกนนำ แล้ว เพิกเฉย โดยไม่ห้ามปรามโดยเคร่งครัด ชัดแจ้งทั้งที่ทำได้ตักเตือนได้  กฎหมายจะถือได้ว่า ต้องรับสภาพ ที่ ผู้อื่น ที่จะกระทำต่อตน โดยไม่มีความผิดใดๆ ( เป็นเวลา 10 ปี หรือ เวลาที่ทำให้เข็ดหลาบ ) 
เชื่อว่าจะเกิดการเรียนรู้ของประชาชน+เยาวชนทั่วไป และ มิอาจ ปฏิเสธได้ของ ผู้นำ แกนนำ ไม่สามารถเสแสร้งได้ 
เช่น หาก ผู้ชุมนุม ของแกนนำ ใด ปล่อย เพิกเฉย ให้ผู้ชุมนุมของตน ด่าทอผู้อื่น กฎหมายจะบังคับว่า โดยถ้อยคำนั้นๆ ของผู้ชุมนุม ประชาชนทั่วไปสามารถ กล่าวแก่ตน ด่าทอ ด้อยค่า เหยียดหยาม แก่ตนได้ในที่สาธารณะได้ โดยไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย

10. (ปฏิรูปกฎหมาย)
ประชาชน ในเขตที่ ส.ส. นั้นได้เป็นตัวแทนมา หากภายหลัง ประชาชนถือว่า ไม่ได้ให้ความไว้วางใจต่อ  ส.ส. ในเรื่องนั้นแล้ว เสียงของ ส.ส. ไม่ถือว่า เป็นเสียงในระบบ สภา ( และหากมีหลายเรื่อง ที่ไม่เข้าท่า เมื่อมีจำนวนเสียงของผู้เลือก ถึงจำนวนหนึ่งตามกฎหมายแล้ว สามารถถอนถอนการเป็น ส.ส. ได้ (ต้องพิสูจน์ได้ว่า เป็นผู้เลือกจริง และเกินกว่า กึ่งหนึ่งที่เสียงทั้งหมดได้เลือกมา)

11. ปฏิรูปเศรษฐกิจ
เมื่อรวบรวมฐานข้อมูล ในระยะหนึ่งแล้ว
จัดให้มี APP SW บรรทัดฐานการตัดสินใจต่อกรณีที่เคยเป็นเหตุย้อนแย้งและให้หาประชามติ ว่า หากเกิดกรณีนี้ในอนาคตต้องมีบรรทัดฐานในการตัดสินใจอย่างไร ด้วยเหตุผลที่ชัดเจน ครบถ้วน เพื่ออ้างอิงได้ว่า เคยมีบรรทัดฐานมาแล้ว
โดยประโยชน์ภายหลังคือ เมื่อจัดทำ  หลายภาษาแล้ว เก็บค่า ธรรมเนียม(เพื่อรับรายได้อาจแค่ 1 USD ต่อ ผู้ใช้ เพื่อปันไปให้ผู้เคยมีส่วนร่วมแสดงความเห็น + ผู้ร่วมจัดทำ อาจเป็นแค่ หลักสตางค์ต่อผู้ใช้หนึ่งราย) และหรือเปิดให้ ใช้ Free โดยมี ad ตามที่มีผู้สนใจ หรือแนะนำประเทศไทย สินค้าบริการของไทย  เช่น การท่องเที่ยว สินค้า + บริการในประเทศ)
เชื่อว่า จะได้รับความสนใจ (เนื่องจากคาดว่า ยังไม่มีAPP แนวนี้ จึงเป็นสินค้าใหม่)โดยพื้นฐานของมนุษย์ คือความเห็นที่แตกต่าง + กรณีของไทย ถือได้ว่า มีความสลับซับซ้อน และมีทรัพยากรความย้อนแย้งมาก
ผู้ เห็นต่าง (ในประเทศอื่นๆ) ย่อมต้องการหา ความคิดเปรียบเทียบ จะทำให้ผู้คนบนโลก รู้จักประเทศไทย มากขึ้น โดยสืบไป

และ รัฐจัดให้มี เหรียญ Crypto โดยรัฐบาล แจกคนละ 10 ล้านเหรียญ(บาท)  หรือเหมาะสม, 1 เหรียญ 100 สตางค์ ใช้ในการให้คะแนน รางวัลได้ หากประชาชนไทย มีการ Vote ทีเที่ยงธรรม ประโยชน์สมดุลกับทุกฝ่าย  อีก 10-20 ปีข้างหน้า เหรียญจะมีค่าเอง (ไม่อนุญาตให้ซื้อขาย 3-5 ปีแรก กล่าวคือ 3 ปีแรกไม่ให้แลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนอกจาก Vote) หากVote เที่ยงธรรมตลอด ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชาพร้อมใจกันอยู่ในคุณธรรม ย่อม สงบสันติ และจะมีมูลค่า ในอนาคต โดยนี้ หากทุกคนทำดี ย่อมมีส่วนส่งเสริม ทรัพย์( crypto) ที่ตนถือครองอยู่ อันจะตกต่อลูกหลาน

วิจารณ์ ขอความเห็นหน่อย ครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  เลือกตั้ง ประชามติ พรรคการเมือง รัฐธรรมนูญ รัฐบาล
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่