มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จัดแสดงยานยนต์ ที่งานฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2020

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จัดแสดงยนตรกรรมครบทุกรุ่นที่งำนฟำสต์ ออโต้ โชว์ ไทยแลนด์ 2020 โดยผู้เข้ำชมงำนจะได้สัมผัสทั้ง มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชัน มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต จีที-พลัส มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ใหม่ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส และ มิตซูบิชิ ไทรทัน

สำหรับผู้เข้ำร่วมงำนในปีนี้สำมำรถสัมผัสและทดลองขับรถยนต์ มิตซูบิชิ ครบทุกรุ่นรวมทั้ง มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ใหม่ ที่พึงเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ และได้นำมำจัดแสดงอย่ำงเป็นทำงกำรครั้งแรกภำยในงำนนี้

มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ใหม่ ครอสโอเวอร์รุ่นใหม่ล่ำสุดสำหรับครอบครัวคนรุ่นใหม่ ที่ได้รับกำรปรับเพิ่มดีไซน์ให้มีควำมโดดเด่นมำกขึ้นด้วย ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด 16 นิ้ว กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ และเสาอากาศแบบครีบฉลาม พร้อมเอกลักษณ์กำรออกแบบ Advanced ‘Dynamic Shield’ ที่มำพร้อมกับสีภายนอกใหม่ สีเทา Graphite Gray

“อุตสำหกรรมยำนยนต์ของประเทศไทยกำลังดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ขอยืนหยัดเคียงข้ำงคนไทยในช่วงเวลำที่ท้ำทำยนี้พร้อมสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ำด้วยกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภำพและสำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้อย่ำงดีเยี่ยม โดยเรำยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ำพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อมอบควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ” มร. โมะริคำซุ ชกกิ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว 

อีกหนึ่งไฮไลท์ภำยในบูธมิตซูบิชิ ที่ได้นำมำจัดแสดง ได้แก่ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต จีที-พลัส ใหม่ ที่มำพร้อมกับระบบเปิด-ปิดประตูท้ายด้วยไฟฟ้า สำมำรถสั่งกำรด้วยระบบแฮนด์ฟรี และจอภาพขนาด 12.1 นิ้ว บนเพดำนเพื่อควำมบันเทิงสำหรับผู้โดยสำรตอนหลัง ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล พร้อมรองรับกำรเชื่อมต่อสมำร์ทโฟนผ่ำน USB USB และ HDMIHDMI ครบครันด้วยอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกสบำยต่ำงๆ อำทิ ระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อจอดอยู่กับที่ (B(BAH) AH) ระบบเบรกมืออัตโนมัติ (APB) (APB) กล้องมองภำพรอบคัน (MAM) (MAM) และเซ็นเซอร์ช่วยจอด ขณะที่ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชั่น ใหม่ ที่มำพร้อมควำมหรูหรำ พรีเมียม และสไตล์ที่เหนือระดับสะท้อนควำมสำเร็จที่แตกต่ำงในแบบฉบับที่เป็นคุณด้วยแนวคิด ‘‘เดอะ มาสเตอร์พีซ’’

พร้อมกันนี้ยังได้จัดแสดงยนตรกรรมคุณภำพครบครัน อำทิ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต,, มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส และ มิตซูบิชิ ไทรทัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเป็นเจ้ำของรถยนต์ มิตซูบิชิ ได้ง่ำยขึ้นพร้อมด้วยประสบกำรณ์ที่ยอดเยี่ยม บริษัทฯ เตรียมมอบข้อเสนอพิเศษพร้อมโปรโมชั่นมำกมำยสำหรับลูกค้ำที่จองรถยนต์ มิตซูบิชิ ทุกรุ่นภำยในงำนฟำสต์ ออโต้ โชว์ ไทยแลนด์ 2020

สำหรับผู้ที่สนใจสำมำรถเยี่ยมชมบูธ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส A06A06 ที่งำน ฟำสต์ ออโต้ โชว์ ไทยแลนด์ 202020 ระหว่ำงวันที่ 28 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ฮอลล์ 105 – 106 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บางนำ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่