พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๔ “อยู่เพื่ออะไร”พิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔ “อยู่เพื่ออะไร” โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น ๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ
          
รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.      เพื่อรำลึกถึง “อุชเชนี”  อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

2.      และเพื่อส่งเสริม  สืบสานการใช้ภาษาไทยที่สละสลวย  โดยส่งเสริมและชักชวนให้คนไทย  โดยเฉพาะเยาวชน หันมาสนใจการอ่าน  การเขียนและศึกษางานวรรณศิลป์ให้มากขึ้น


รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี”  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลทุกปี  เพื่อมอบแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
 
ในปี ๒๕๖๓ นี้ ซึ่งเป็นปีที่ ๔  ของการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” คณะกรรมการอำนวยการ  ได้จัดการประกวดกลอนสุภาพ   และความเรียง แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับนักเรียน และระดับประชาชน ในหัวข้อ “อยู่เพื่ออะไร” 
 
เป็นปีที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับปีนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๐๕ ผลงาน โดยมีกลอนสุภาพจำนวน ๔๖๙ ผลงาน   และความเรียงจำนวน ๖๓๖  ผลงาน  แม้เราจะประสบความยากลำบากในช่วงการระบาดของโควิด-๑๙ ที่ผ่านมา


เออเชนี ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา หรือที่รู้จักในนามปากกา “อุชเชนี” เกิดเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๔๖๒ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ระดับอุดมศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้รับทุนไปศึกษาต่อทางวรรณกรรมที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และกลับมาเป็นอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังเป็นนักประพันธ์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวรรณกรรม แม้จำนวนไม่มากนักแต่ทรงคุณค่า และโดดเด่นทางด้านวรรณศิลป์อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นกวีนิพนธ์ เช่น “ขอบฟ้าขลิบทอง” “ดาวผ่องนภาดิน” ในนามปากกา “อุชเชนี” หรือความเรียงร้อยแก้ว “เพียงแค่เม็ดทราย” ในนามปากกา “นิด นรารักษ์” สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พร้อมกับเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ในพุทธศักราช ๒๕๓๖

อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สิริอายุ ๙๗ ปี ได้รับพระราชทานดินปลงศพ ณ สุสานโรมันคาทอลิกศานติคาม จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” เพื่อสืบสานและพัฒนาการใช้ภาษาไทย รวมถึงส่งเสริมเยาวชนให้สนใจในงานวรรณศิลป์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศในทุกประเภท 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการอำนวยการและประธานจัดงานกล่าวรายงาน
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ


อ่านบทกวี "อยู่เพื่ออะไร" โดยเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ


ผลการตัดสินดังต่อไปนี้


ประกวดกลอนสุภาพ

คุณอดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๒๕๕๑ รองประธานประเภทกลอนสุภาพกล่าวสรุปภาพรวมการประกวดปีนี้
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

พิธีมอบรางวัล ประเภทกลอนสุภาพ
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ


กลอนสุภาพ ระดับนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ 
นางสาวศรินยานันท์  จันทร์รุ่ง  นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพฯ 
ผลงาน “ความทรงจำสีขาว”
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
๙๙๙๙๙๙๙๙๙


รางวัลรองชนะเลิศ
นายอัศวุธ  อุปติ  นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 
ผลงาน “ความอยู่รอดของนกอพยพ” 

(หมายเหตุ .... เจ้เาตัวไม่ได้มารับรางวัล)

๙๙๙๙๙๙๙๙๙

รางวัลรองชนะเลิศ
นางสาวนพรัตน์  เติมธนาสมบัติ  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ผลงาน “เสรีแห่งชีวิต”

๙๙๙๙๙๙๙๙๙


กลอนสุภาพ ระดับประชาชน

รางวัลชนะเลิศ
นายอภิชาติ  ดำดี
ผลงาน “อยู่เพื่ออยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเอง”
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

๙๙๙๙๙๙๙๙๙

รางวัลรองชนะเลิศ
นายรังสิมันต์  จุลหริก
ผลงาน “การมาเยือนโลกครั้งหนึ่งจึงงามแท้...”


๙๙๙๙๙๙๙๙๙


รางวัลรองชนะเลิศ
นายชูชาติ  ครุฑใจกล้า
ผลงาน “อยู่เพื่อฉัน”


@@@@@@@@@@@@@@@


ประกวดความเรียง 

อาจารย์ชมัยพร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กล่าวสรุปภาพรวมผลงานประกวดปีนี้
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ


พิธีมอบรางวัล ประเภทความเรียง
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

ความเรียง ระดับนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวฮีดายะห์  เบ็ญโกบ  นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ จ.สตูล
ผลงาน “แรงปรารถนาของฮูญัน”
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

๙๙๙๙๙๙๙๙๙

รางวัลรองชนะเลิศ
นางสาวฐิติชญาน์  ยี่เก็งเอี่ยม  นักเรียนชั้น  ม.6 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ผลงาน “ชีวิตใหม่”

๙๙๙๙๙๙๙๙๙

รางวัลรองชนะเลิศ
นายสิทธิพล  อารีรอบ  นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสารสาสน์ราชพฤกษ์
ผลงาน “วันนี้ที่เปลี่ยนไป”


ความเรียง ระดับประชาชน

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวนภาภรณ์   เชิดธรรม
ผลงาน “เพียงหนึ่งแผ่นไม้บนสะพาน”
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

๙๙๙๙๙๙๙๙๙

รางวัลรองชนะเลิศ
นางสาวขนิษฐา  วชิราพรพฤฒ
ผลงาน “แม้แสงรวีในชีวิตจะดับลง”

๙๙๙๙๙๙๙๙๙

รางวัลรองชนะเลิศ
นายกิตติศักดิ์  คงคา
ผลงาน “๖๙ เมตร”

@@@@@@@@@@@@@@@@พาพันขยันพาพันรักสัตว์พาพันเคลิ้ม
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่