** วิวัฒนาการแนวคิด ‘ต้นกำเนิดของออร์ค’ ในปกรณัมของเจ.อาร์.อาร์. โทลคีน **

กระทู้สนทนา
# บทความนี้เป็นทัศนะส่วนบุคคล ที่มาจากการวิเคราะห์และเรียบเรียงตามลำดับเวลา ถึงแนวคิดเรื่องกำเนิดออร์คในช่วงเวลาต่างๆ ของเจ.อาร์.อาร์. โทลคีน ที่แม้ว่าผู้ประพันธ์จะไม่ได้เขียนเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาก็ตาม (เช่นเดียวกับเรื่องราวทั้งปวงในปกรณัม) เนื่องจากท่านได้หยุดเขียนต้นฉบับเควนตาซิลมาริลลิออนมานานแล้ว แต่หากเมื่อดูจากวิวัฒนาการของแนวคิดผ่านช่วงเวลาต่างๆ กระทั่งถึงช่วงเวลาอันยาวนานนับจากแนวคิดสุดท้ายต่อกำเนิดออร์ค ที่ท่านไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ใดๆ เพิ่มเติมอีกเลย ทำให้สันนิษฐานได้ว่า นั่นอาจเป็นดำริสุดท้ายที่ผ่านการตกผลึกความคิดของท่านแล้วก็เป็นได้ #
.
.
.
            นับตั้งแต่ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ปรากฏออกสู่บรรณโลก เนื้อหาในเล่มได้แสดงนัยว่า ‘โทรลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อล้อเลียนเอนท์ และออร์คเพื่อล้อเลียนเอลฟ์’ จากคำปรารภของทรีเบียร์ด และต่อมาเมื่อตำนานแห่งซิลมาริลที่เรียบเรียงขึ้นโดยคริสโตเฟอร์ โทลคีน ก็มีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า ‘ปราชญ์แห่งเอเรสเซอากล่าวว่า พวกเควนดิที่คุยวิเอเนนถูกจับตัวไปทรมานจนวิปลาศ...ดังนี้เมลคอร์จึงได้สร้างพวกออร์คที่น่าเกลียดขึ้นเพื่อล้อเลียนเหล่าบุตร’ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจากเวอร์ชันภาพยนตร์ของปีเตอร์ แจ็คสัน 
            อาจด้วยจุดนี้เองที่ทำให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจไปว่า นี่คือจุดกำเนิดของออร์คตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์ ซึ่งที่จริงมันก็ถูกอยู่ ในฐานะส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าในปกรณัม แต่กระนั้นมันก็ยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด เนื่องจาก The Silmarillion เองก็ยังไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องที่เป็นฉบับแท้โดยผู้ประพันธ์ (canon) เพราะท้ายที่สุดแล้วอาจารย์โทลคีนก็ได้ปฏิเสธแนวคิดดังที่ปรากฎใน LotR แทบสิ้นเชิงได้อย่างแยบยลด้วยความเห็นว่า ‘แม้ทรีเบียร์จะมีอายุที่ยืนยาวมาแต่อดีต แต่เขาก็ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด ส่วนฝ่ายเอลดาร์นั้นก็รับทราบต่อกันมาเป็นคำเล่าลือ (หมายถึงในเควนตาฯ)’ ทั้งท่านยังได้ก่อเกิดแนวคิดใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อเรื่องเล่าอย่างมากมาย ไม่ว่าจะในส่วนของปฐมภพหรือจุดกำเนิดของมนุษย์ และจุดกำเนิดออร์คตามดำริสุดท้ายของท่านนี้ ก็จะสอดประสานกันกับปฐมภพตามแนวคิดใหม่ในจินตนาการของท่านได้อย่างดีอีกด้วย 

            ก่อนจะไปสู่ ‘กำเนิดออร์ค’ ตามดำริสุดท้ายของเจ.อาร์.อาร์. โทลคีน เรามาดูที่วิวัฒนาการของปกรณัม (legendarium) กันก่อนดีกว่า
            พึงกล่าวก่อนว่า เนื้อหาอันเป็นข้อมูลแก่ The Silmarillion ของคริสโตเฟอร์ โทลคีนนั้น เป็นงานเขียนที่เขียนขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับ LotR ดังนั้นจึงจะเห็นได้ถึงความคล้ายคลึงกันในกำเนิดออร์คของสองเล่มนี้ ทว่าหลังจากนั้นบิดาของท่านก็ได้มีดำริใหม่เกี่ยวกับต้นกำเนิดของพวกออร์ค (รวมถึงเกร็ดเรื่องต่างๆ อีกมากมาย) หากแต่ไม่ได้ปรับแก้หรือเรียบเรียงลงในเควนตาฉบับปรับปรุง (หรือมักเรียกด้วยรหัสว่า LQ (I,II)) ซึ่งสาเหตุที่ท่านละความกระตือรือล้นที่จะเรียบเรียงเควนตาใหม่ให้สมบรูณ์นั้น (หรือที่จริงคือ แทบหยุดเขียนไปเลย) เป็นไปได้สูงว่าเนื่องจากมีเหตุให้ท่านค่อนข้างแน่ใจว่า เควนตาซิลมาริลลิออนของท่านจะไม่มีวันได้ตีพิมพ์เป็นแน่ แต่ด้วยความรักในโลกจินตนาการแห่งอาร์ดานั่นเอง ที่ทำให้ท่านยังคงปรับปรุงเกร็ดเรื่องราวต่างๆ ของปกรณัมอยู่ไม่รู้หน่าย แม้ว่าจะหยุดสานต่อเควนตาซิลมาริลลิออนฉบับปรับปรุง (เพื่อนำส่งสำนักพิมพ์) ให้เสร็จสมบูรณ์ก็ตาม
 

สำหรับวิวัฒนาการเรื่องราวว่าด้วยต้นกำเนิดของออร์ค สามารถสรุปสั้นๆ ตามช่วงเวลาได้ดังนี้

▪ ในช่วงก่อนทศวรรษที่ 30
            อาจารย์โทลคีนได้เรียบเรียง ‘Quenta Silmarillion’ ขึ้นไว้ก่อนแล้ว (หรือมักใช้รหัสเรียกว่า QS) เรื่องเล่าชุดนี้เขียนขึ้นก่อนหน้า the Hobbit ไม่นาน ในที่นั้นจุดกำเนิดของออร์คของท่านจะยังคงมีลักษณะของ myth อยู่ โดยเมลคอร์สร้างพวกมันขึ้นมาจากหินใต้พิภพ (magma) ให้มีรูปลักษณ์ล้อเลียนเหล่าบุตร 
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
▪ ในเรื่อง the Hobbit [1930s]
            บรรดาสิ่งมีชีวิตพิศดารทั้งหลายในเรื่องเล่าของท่านก็จะยังคงเป็นไปในทำนองเดียวกับ myth ทั้งหลายด้วยเช่นกัน (คือ...ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหน ก็ใครจะไปสนล่ะ)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
 ▪ ต่อมาในขณะเขียนเรื่อง LotR [1940s-early1950s]
            จึงได้เปลี่ยนแนวคิดกำเนิดออร์คใหม่ ให้มาจากเอลฟ์ในยุคอดีต แม้ว่าแนวคิดนี้จะยังไม่สบใจท่านนักก็ตาม ดังนั้นท่านจึงเขียนให้มีลักษณะกำกวมไว้ก่อน ผ่านคำพูดของทรีเบียร์ดและโฟรโด 

▪ ช่วงปลายทศวรรษที่ 40 ต่อต้นทศวรรษที่ 50
             โทลคีนปรับปรุงงานเขียนชุดเควนตาซิลมาริลลิออนใหม่อีกครั้งจากงานเขียนชุดเควนตาฉบับดั้งเดิม นั่นคือ‘เควนตาโนลโดรินวา’ โดยขยายเนื้อหาภายในให้ละเอียดขึ้น กับทั้งเพิ่มเติมเรื่องราวใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ LotR ด้วย ซึ่งท่านหมายให้ได้ตีพิมพ์ต่อจาก LotR ในฐานะปฐมบท และ "ตำนานอันว่าด้วยสงครามแห่งอัญมณีและแหวน" ควบคู่กันไป ในที่นั้นได้มีการแก้ไขจุดกำเนิดออร์คเสียใหม่จากเวอร์ชัน QS ด้วย (ที่เคยให้กำเนิดมาจากหิน) เรียกชุดงานที่ปรับแก้นั้นด้วยรหัสกันว่า LQ
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
            ประเด็นหลักในขณะนั้นคือ เมลคอร์ริษยาผลงานขององค์เอรู จึงสร้างอสูรขึ้นมาให้มีลักษณะล้อเลียนเหล่าบุตร และที่สำคัญคือปกครองพวกมันอย่างทาส (ต่างจากอสูรอื่นๆ ของเขาที่เป็นบริวาร) ท่านเขียนถึงจุดกำเนิดออร์คไว้อย่างกำกวม แบ่งรับแบ่งสู้ทำนองว่า มีความเป็นไปได้ที่พวกมันจะมาจากเอลฟ์ แม้ว่าส่วนหนึ่งในใจท่านจะมองว่า ลักษณะออร์คในจินตนาการของท่านค่อนมาทางมนุษย์มากกว่าก็ตาม แต่ทว่าในตำนานดั้งเดิมของท่านได้ให้มนุษย์เพิ่งกำเนิดขึ้นพร้อมกับดวงตะวัน หลังจากที่ชาวโนลดอร์นิวัตสู่มิดเดิลเอิร์ธแล้ว ซึ่งนั่นเกิดขึ้นภายหลังจากการบุกโจมตีเบเลริอันด์ครั้งแรกของพวกออร์ค
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

            # ในช่วงต้นทศวรรษที่ห้าสิบนี้เอง ที่ท่านท้อแท้สุดขีดกับความจริงที่ว่า เควนตาซิลมาริลลิออน ไม่มีหวังที่จะได้ตีพิมพ์แล้ว งานเขียนเพื่อปรับปรุงส่วนขยายสำหรับต้นฉบับเควนตาจึงหยุดลง แล้วหันไปเขียนเพียง essay สำหรับเกร็ดเรื่องต่างๆ เพื่อให้โลกจินตนาการใบนั้นของท่านสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แทน #
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่