PEA เชิญร่วมงาน ประชุมวิชาการ และนวัตกรรม กฟภ. ประจำปี 2562 PEACON & Innovation 2019

งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2562 (PEACON & INNOVATION 2019)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย PEA มีแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรกำหนดกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงานมุ่งเน้นการตอบสนองความความคาดหวังของทุกกลุ่มลูกค้า ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

PEA ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยด้านการพัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการยกระดับการไฟฟ้าให้ก้าวสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต โดยได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2562 (PEACON & INNOVATION 2019) เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งพนักงาน PEA ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสนำเสนอบทความทางวิชาการ รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา ด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในอนาคตต่อไป

การจัดงาน PEACON & INNOVATION 2019 มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้

1. ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย การสร้างนวัตกรรม และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA Digital Utility
2. มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และส่งเสริมการจัดการความรู้ 
3. เปิดโอกาสให้บุคลากร กฟภ. และ บุคคลภายนอก ได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการสนับสนุนในด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
4. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอก กฟภ.
5. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานวิจัยและพัฒนา

แหล่งที่มาข้อมูล: https://peacon2019.pea.co.th
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ไฟฟ้า การสัมมนา (Seminar)
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่