วุฒิสามารถสอบตำแหน่งนี้ได้หรือไม่

รบกวนด้วยครับผมมีข้อสงสัยในการที่ผมจะสมัครสอบข้อราชส่วนท้องถิ่น
ที่จะสมัครในตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล สามารถสมัครได้หรือไม่
คุณสมบัติตำแหน่ง คือ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์
เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กระผมสงสัยตรงที่ขีดเส้นใต้ ว่าวุฒิปริญญาที่ผมเรียนจบมาจะสามรถใช้สมัครสอบได้หรือไม่
คือผมเรียนจบ วิศวกรรการจัดการ แขนงสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม กพ. รับรองให้ คุณวุฒิสาขาวิชา"วิศวกรรมศาสตร์" 
- เลขที่หนังสือเข้าส่วนราชการศธ 0506(2)/7183 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
- เลขที่รับรอง นร 1004.3/16 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558
- เลขที่หนังสือเวียน นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ทาง"วิศวกรรมการจัดการ" หมายเหตุ มี 3 กลุ่มวิชาเลือก คือ
1. กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต
2. กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
3. กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ในกลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ที่ผมเรียนจบมาก็มีประมาณนี้ นอกนั้นเป็นกลุ่มวิชาแกน ทางวิศวกรรม
มลพิษทางอุตสาหกรรมและการควบคุม
Industrial Pollution and Control
กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
Industrial and Environmental Laws
การจัดการของเสียในงานอุตสาหกรรม
Industrial Waste Management
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง
Environmental Impact and Risk Assessment
การจัดการคุณภาพน้ำ
Water Quality Management
การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม
Environmental Management for Industry
การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
Solid Waste Management
การสุขาภิบาลอาคาร
Building Sanitation
การจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ
Wastewater Engineering and Design
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
Environmental Systems and Management
วิศวกรรมคุณค่า
Value Engineering
การจัดการคุณภาพอากาศ
Air Quality Management
การจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Management in Building
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
กระผมจะสามารถสมัครสอบได้หรือไม่ อย่างไร  รบกวนด้วยครับขอบคุณครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่