กระทู้อีกหนึ่งกําลังใจให้"บัวศรี" น้องสาวข้างบ้านของฉัน

ตราบาปสี ชมพูใกลจะจบแลว แตยังอินกับภณบัวไมหาย
กระทูชื นชมพระเอกงานดี มีเยอะแลว แตไมอยากใหลืม"บัวศรี " นางเอกผูสงเสริมบารมีพระเอกของเรา
หลายครั้งบทนางเอกที่มี บุคลิกพื ้นๆเรียบงาย แตนักแสดงที่มารับบทกลับมี คาแร็คเตอรที่ดูดีเกินไป
เจาหญิง นางพญา โดดเดนเกินไป...
บางครั้งเราดูแลวก็เขาไมถึง ไมใชวาเคาแสดงไมดีนะ แตบางทีก็รูสึกวา เออแสดงเกงจัง แตไมไดอยากเอาใจชวยงัย..
     สําหรับบัวศรีนองสาวขางบานของฉัน ผูหญิงตัวเล็กตัวนอย บุคลิกสดใส เรียบงาย หนาตานารักนาเอ็นดู
บอกไวเลยวาไมใชแฟนคลับบัว ออกจะไม่ชอบมาก่อนด้วยซํ้า แตทุกครั้งทีเธอยิม เรายิ้มไปกับเธอ ทุกครั้งที ่รองไหก็ อยากเขาไปกอดปลอบ
มีความเปนนองสาวขางบาน ทัชงาย มี ความเอาใจชวยตลอด และอีกอย่างบัวก็ใชเสียงเกงมากๆๆ
     ถาเราเปรียบละครเหมือนอาหารจานหนึง "บท" คงเปรียบเหมือน เครืองปรุง
ผูกํากับ เปรียบเหมือน เซปทีปรุงอาหาร และ พระนาง" คงเหมือน วัตถุดิบหลัก
ถาคนดูเจอเมนูซํ้าๆ อยางพระ-นางแมเหล็ก มาเจอกันบอยๆ
เหมือนเนื้อวากิวเจอเนื้อโกเบ ถึงวัตถุดิบหลักดีเลอแคไหน แตถาเจอกันบอยๆ คนดูก็รูทาง และแอบเบือไดเหมือนกัน
    ลองเอาหมาก แบรี เจมส2 มาริโอ มาประกอบนองสาวขางบานดูบางไรบางเราก็วาไดเมนูใหม รสชาติแปลกออกไป
ดิฉันเชือวาดวยฝมือและคาแร็คเตอรที่เหมือนนองสาวขางบาน ขาวสวยรอนๆของบัวตอนนี จะสงเสริมพระเอกไดเปนอยางดี
   สุดทาย..ดีใจที่ตราบาปจะจบสักที ลําไยตัวเองเหลือเกิน ฉันอินกับพวกแกจนไมเปนอันทํางานแลวเนีย
แสดงซะเหมือนสามีภรรยากันจริงๆ รักกันมารอยป เกิดมาเพือกันและกัน ใช่ค่ะ..อิฉันอินหนักมากกกก 55+
อาจจะดูยอนแยงนะเพราะเคยออกตัววาเบือคูจิ้นบลาๆๆ~ ศําหรับคูนี ้เคมีดีอยางเหลือเชือ...
มันไมพอจริงๆ คนดูยังคางคายังไมเต็มอิ่ม ยังควรคูและคูควรมาเลนดวยกันอีก วอนโปรดชองจงเมตา!!!
               
                
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่