ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ แล้วไปสอนปัญจวัคคัย์
โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ
ไม่มีใครยอมเชื่อ แต่ ก็ทดลองปฏิบัติตามดู จนกระทั่ง
โกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน
จึงยอมเชื่อ และประพฤติ ปฏิบัติตาม
+++++++
ภิกษุทั้งหลาย ขันธ์ 5 มีดังนี้
รูป คือ ร่างกาย
เวทนา คือ ความรู้สึกสุข ความทุกข์
สัญญา คือ ความจำมั่นหมาย
สังขาร คือ ความคิดปรุงแต่ง
วิญญาณ คือ ความรู้อารมณ์ต่างๆ
ภิกษุทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ของเรา
ไม่ใช่ของเขา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเขา
สิ่งเหล่านี้มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็นธรรมดา

— พระพุทธเจ้า
ขณะสดับพระธรรมเทศนา พระภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ส่งจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนา
จิตก็หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง ไม่ยึดมั่น ถือมั่นด้วยอุปาทาน สามารถละสังโยชน์ครบ 10 ประการ
ได้บรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้ง 5 รูป
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 8
กระทู้ที่อ่านแล้วไม่ต้องตีความอะไรเลย ก็ไปหลงตีความอ่านไม่ได้ความแล้วมาคอมเม้น
แสดงให้เห็นว่าคนมีมานะ มีโมหะ หลง คิดเข้าข้างตนเอง คิดว่าที่ตนเข้าใจถูก
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่