ประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น “แรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ไทย”

การประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ครั้งที่ ๓ “แรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ไทย”
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม(วรรณกรรม) สถาบันปรีดี พนมยงค์
เห็นสมควรจัดให้มีการประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ครั้งที่ ๓
ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ไทย”
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.ประเภทและเนื้อหาของงาน เป็นผลงานประเภทกวีนิพนธ์
มีเนื้อหาสะท้อนเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทย
โดยเลือกเขียนประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑.๑ ประเภทมีฉันทลักษณ์
จะมีฉันทลักษณ์ตามแบบที่มีมา คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือรวมกันกี่ประเภทก็ได้ หรืออาจสร้างฉันทลักษณ์ขึ้นใหม่ก็ได้
แต่ต้องเสนอโครงสร้างมาด้วย กำหนดความยาวประมาณ ๖ - ๑๐ บท

๑.๒ ประเภทไม่มีฉันทลักษณ์ จะเป็นกลอนเปล่า หรือลำนำ ก็ได้
กำหนดความยาวประมาณ ๒ หน้ากระดาษเอ. ๔

๒.คุณสมบัติของงาน

๒.๑ เขียนเป็นภาษาไทย
๒.๒ สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปลหรือแปลงจากงานเขียนของผู้อื่น
กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น สถาบันฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที
๒.๓ เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน
และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัล ห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์
๒.๔ ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล
๒.๕ ผู้เขียนคนหนึ่งมีสิทธิ์ส่งได้ไม่เกิน ๓ ชิ้น

๓.ผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไป

๔.เกณฑ์การส่ง

๔.๑ พิมพ์หน้าเดียว
๔.๒ ต้องส่งทั้งหมด ๓ ชุด
๔.๓ ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง สถาบันฯไม่ส่งต้นฉบับคืน
๔.๔ กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี) ไว้ในต้นฉบับด้วย
๔.๕ ส่งโดยตรงที่ สถาบันปรีดี พนมยงค์
เลขที่ ๖๕ / ๑ ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท๕๕) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

หรือทางอีเมลที่ pridiinst@yahoo.com
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ คณะกรรมการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

๕.รางวัล

รางวัลมีดังนี้
รางวัลที่ ๑ โล่รางวัลชนะเลิศจากสถาบันพร้อมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑พร้อมเงิน ๘,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเงิน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๖ รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

๖.กำหนดเวลา

ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จัดงานรับรางวัลในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ผลงานที่ได้รับรางวัล สถาบันฯ ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก
(ร่วมกับงานประเภทอื่น ๆ ของสถาบันปรีดี พนมยงค์)
ภายในกำหนดเวลา ๓ ปี

--------------------
ชมัยภร บางคมบาง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (วรรณกรรม) สถาบันปรีดี พนมยงค์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่