รบกวนหาคำตอบช่วยหน่อยค่ะ

กระทู้คำถาม
แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตอนที่ 1    จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
    1.    พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด 2, (5, 8, (11, 14, (17 คือข้อใด (ค 4.1 ม.4-6/4)    
            1.    an ( 3n ( 1 เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}      
            2.    an ( (3n ( 1) ((1)n เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}  
            3.    an ( (3n ( 1) ((1)n(1 เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}      
            4.    an ( (3n ( 1) ((1)n(1 เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}  
    2.    พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด , , , ,  คือข้อใด (ค 4.1 ม.4-6/4)    
        1.    an (   เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5}      2.    an (   เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5}  
        3.    an (   เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5}      4.    an (   เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5}  
    3.    พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด 1, (2, 3, (4, 5, (6 คือข้อใด (ค 4.1 ม.4-6/4)
            1.    an ( ((1)n(1( n  เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}      2.    an ( (2n ( 1) ( ((1)n(1 เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}  
        3.    an ( ((1)n(n ( 1) เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}      4.    an ( n(n ( 1) เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}  
    4.    พจน์แรกที่เป็นจำนวนเต็มลบของลำดับเลขคณิต 200, 182, 164, 146, … มีค่าต่างจากพจน์ที่ 10 เท่ากับข้อใด (ค 4.1 ม.4-6/5)        1.    54        2.    38
        3.    22    4.    20
    5.    พจน์ที่เท่าไรของลำดับ 1, 2, 4, 8, … เท่ากับ 128 (ค 4.1 ม.4-6/5)            
        1.    8        2.    9
        3.    10    4.    11
    6.    2 พจน์แรกของลำดับเลขคณิตเป็น (2 และ 3 จะต้องมีกี่พจน์จึงรวมกันได้ 306 (ค 4.1 ม.4-6/5)
            1.    10 พจน์    2.    11 พจน์
        3.    12 พจน์    4.    13 พจน์
    7.    จำนวนเต็มบวกเรียงกัน โดยเริ่มจาก 10 บวกกันกี่จำนวนจึงจะมีค่าเท่ากับ 2,035 (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    50 จำนวน    2.    55 จำนวน
        3.    60 จำนวน    4.    65 จำนวน
    8.    ถ้าจำนวน 3 จำนวนอยู่ในลำดับเลขคณิต มีผลบวกเป็น 21 ผลคูณเป็น 315 จำนวนทั้งสามตรงกับข้อใด (ค 4.1 ม.4-6/5)
            1.    6, 9, 12    2.    7, 10, 13
        3.    4, 6, 8    4.    5, 7, 9
    9.    พจน์ที่ 8 ของลำดับเรขาคณิต ,  (, , … เท่ากับข้อใด (ค 4.1 ม.4-6/5)    
            1.    (8    2.    16
        3.    (32    4.    64
    10.    ระหว่าง 100 และ 500 มีจำนวนเต็มที่หารด้วย 9 ลงตัวอยู่กี่จำนวน และผลบวกของจำนวนเหล่านั้นมีค่าเท่าไร (ค 4.1 ม.4-6/5)
            1.    มี 44 จำนวน และมีผลบวก ( 13,266     2.    มี 43 จำนวน และมีผลบวก ( 13,071
        3.    มี 42 จำนวน และมีผลบวก ( 12,771    4.    มี 41 จำนวน และมีผลบวก ( 12,753
    11.    ลำดับในข้อใดเป็นลำดับเลขคณิต (ค 4.1 ม.4-6/5)        
        1.    1, 2x, 4x ( 1, 2(3x ( 1), …    2.    1, 2x, 2x ( 1, 2x ( 2, …
        3.    2, 4, 8, 16, …    4.    (1, 4, (9, 14, …
    12.    กำหนด a1, a2, a3, a4, … เป็นลำดับเรขาคณิต ลำดับในข้อใดไม่เป็นลำดับเรขาคณิต (ค 4.1 ม.4-6/5)    
            1.    a1  , a2  , a3  , a4, …    2.    a1,  a3,  a5,  a7, …
        3.    (a1(,  (a2(,  (a3(,  (a4(, …    4.    1 ( a1,  1 ( a2, 1 ( a3,  1 ( a4, …
    13.    ผลบวก 10 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 50 ( 48 ( 46 ( 44 ( ... เท่ากับเท่าไร (ค 4.2 ม.4-6/6)
            1.    410    2.    420
        3.    430    4.    440
    14.    ผลบวก p พจน์แรกของลำดับเลขคณิตเท่ากับข้อใด เมื่อกำหนดให้ an ( 3n ( 1 (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    p(3p ( 1)    2.    (3p ( 1)
        3.        4.    (3p ( 1)
    15.    จำนวนพจน์ที่ทำให้อนุกรมเลขคณิต 7 ( 11 ( 15 ( 19 ( ... มีค่าเท่ากับ 462 เท่ากับข้อใด (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    13    2.    14
        3.    15    4.    16
    16.    ค่าของ 1 ( 4 ( 7 ( 10 ( ... ( 64 เท่ากับเท่าไร (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    654    2.    685
        3.    704    4.    715
    17.    ผลบวก 10 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตอนุกรมหนึ่งเท่ากับ 430 ถ้าพจน์ที่ 10 ของอนุกรมนี้คือ 79 แล้วผลบวก 3 พจน์แรก         มีค่าเท่ากับข้อใด (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    44    2.    45
        3.    46    4.    47
    18.    ผลบวกของอนุกรม 1 ( 2 ( 3 (4 ( 5 ( 6 (  ... ( 198 ( 199  มีค่าเท่าไร (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    70    2.    90
        3.    100    4.    120
    19.    ถ้า 5 ( 8 ( 11 ( 14 (  ... n พจน์ เท่ากับ 2,665 แล้ว n  มีค่าเท่าไร (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    41    2.    43
        3.    45    4.    47
    20.    ถ้า 12 ( 9 ( 6 ( 3 (  ... ( x  (  (600 แล้วค่า x ตรงกับข้อใด (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    (60    2.    (65
        3.    (70    4.    (75

    21.    อนุกรมเรขาคณิตอนุกรมหนึ่งมีผลบวก 5 พจน์แรกเท่ากับ (33 และอัตราส่วนร่วมเท่ากับ (2 พจน์ที่ 5 ของอนุกรมนี้มีค่าเท่าไร         (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    (16    2.    (32
        3.    (48    4.    (64
    22.    ลำดับเลขคณิตลำดับหนึ่งมีผลต่างร่วมเป็น (3 ผลบวก 12 พจน์แรกเท่ากับ (114 พจน์ที่ 2 ของลำดับนี้มีค่าเท่าไร (ค 4.1          ม.4-6/5, ค 4.2 ม.4-6/6)
            1.    4    2.    6
        3.    7    4.    9
    23.    พจน์ที่ 20 ของลำดับ , , , , … คือข้อใด (ค 4.1 ม.4-6/5)
            1.        2.    (
        3.        4.    (
    24.    ลำดับเรขาคณิตมีพจน์ที่ 1 เท่ากับ 7 พจน์สุดท้ายเท่ากับ 448 ผลบวกเท่ากับ 889 อัตราส่วนร่วมเท่ากับข้อใด (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    2    2.    3
        3.    4    4.     5
    25.    กำหนดผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต 6 พจน์ มีค่า  อนุกรมมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ (แล้วพจน์ที่ 6 ของอนุกรมนี้มีค่า         เท่าไร (ค 4.2 ม.4-6/6)        
            1.    (    2.    (
        3.    (    4.    (
    26.    อนุกรม   ( 5 (  (  ... มีผลบวก n พจน์แรกเท่ากับข้อใด (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.        2.    
        3.        4.    
    27.    บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งซื้อรถยนต์คืนจากผู้ซื้อของบริษัทดังนี้ รถที่ใช้แล้ว 1 ปี จะซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อจากบริษัท          100,000 บาท และหลังจากนั้น ราคาของการซื้อคืนจะลดลงปีละ 30,000 บาท ราคาที่ลดลงของรถยนต์ที่ใช้แล้ว 10 ปี มีค่า         เท่ากับข้อใด (ค 4.1 ม.4-6/5)
            1.    350,000 บาท    2.    360,000 บาท
        3.    370,000 บาท    4.    380,000 บาท
    28.    ลูกบอลตกจากที่สูง 81 เมตร ในแนวดิ่ง ถ้าทุกครั้งที่ลูกบอลตกกระทบพื้นจะกระดอนขึ้นเป็นระยะ  ของส่วนสูงที่ตกลงมา         จงหาว่าระยะทางทั้งหมดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นเท่าไร (ค 4.2 ม.4-6/6)
            1.    375 เมตร    2.    395 เมตร
        3.    405 เมตร    4.    325 เมตร    29.    ชายคนหนึ่งเดินทางวันแรกได้ 1 ไมล์ วันที่ 2 เดินทางได้ 3 ไมล์ วันที่ 3 เดินทางได้ 5 ไมล์ เช่นนี้เรื่อยไป จนถึงวันที่ 15 เดินทาง         ได้ 29 ไมล์ เขาจึงหยุดพัก จงหาว่าตั้งแต่วันแรกถึงวันที่ 15 เขาเดินทางได้กี่ไมล์ (ค 4.2 ม.4-6/6)
            1.    218 ไมล์    2.    225 ไมล์
        3.    232 ไมล์    4.    250 ไมล์
    30.    ในการทอดลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้ผลบวกของแต้มหารด้วย 5 ลงตัว เท่ากับข้อใด (ค 5.2 ม.4-6/2)    
            1.        2.    
        3.        4.    
    31.    ทอดลูกเต๋า 2 ลูก 2 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มรวมเป็น 7 ในครั้งแรก และได้แต้มรวมเป็น 10 ในครั้งที่ 2 เท่ากับข้อใด         (ค 5.2 ม.4-6/2)    
            1.        2.        
        3.        4.    
    32.    จำนวนคู่บวกซึ่งมี 4 หลัก มีทั้งหมดกี่จำนวน (ค 5.2 ม.4-6/2)
            1.    10,000 จำนวน    2.    5,000 จำนวน
        3.    4,500 จำนวน    4.    3,600 จำนวน
    33.    กำหนดให้ A ( {1, 2},  B ( {3, 4, 5} จะสร้างฟังก์ชันจาก A ไป B ได้มากที่สุดกี่ฟังก์ชัน (ค 5.2 ม.4-6/2)
            1.    9 ฟังก์ชัน    2.    10 ฟังก์ชัน    
        3.    11 ฟังก์ชัน    4.    12 ฟังก์ชัน    
    34.    กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้ว 3 ลูก เป็นสีแดง 2 ลูก สีขาว 1 ลูก ถ้าสุ่มหยิบลูกแก้วขึ้นมา 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ลูก โดยหยิบแล้วใส่คืน          ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีเดียวกันทั้งสองครั้งเท่ากับข้อใด (ค 5.2 ม.4-6/2)        
            1.        2.    
        3.        4.    
    35.    มีข้อสอบชนิด 4 ตัวเลือกอยู่ 10 ข้อ โดยแต่ละข้อเลือกคำตอบได้ 1 ตัวเลือก และต้องทำทุกข้อ จะมีวิธีเลือกทำข้อสอบได้         ทั้งหมดกี่วิธี (ค 5.2 ม.4-6/2)                      
            1.    40 วิธี     2.    10,000 วิธี
        3.    410 วิธี    4.    9,999 วิธี
    36.    โยนเหรียญ 5 อัน พร้อมกัน 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้ก้อยอย่างน้อย 1 เหรียญ เป็นเท่าไร (ค 5.2 ม.4-6/2)
            1.        2.    
        3.        4.                 
    37.    มีถนน 4 สาย เชื่อมระหว่างอำเภอ A กับอำเภอ B และมีถนน 5 สาย เชื่อมระหว่างอำเภอ B กับอำเภอ C ความน่าจะเป็นที่ชาย         คนหนึ่งจะเดินทางจากอำเภอ A ผ่านอำเภอ B ไปอำเภอ C และเดินทางกลับจากอำเภอ C ผ่านอำเภอ B ไปอำเภอ A โดยไม่ซ้ำ         เส้นทางเดิมทั้งในการเดินทางจากอำเภอ C ไปอำเภอ B และอำเภอ B ไปอำเภอ A เท่ากับข้อใด (ค 5.2 ม.4-6/2)
            1.    0.2    2.    0.4
        3.    0.6    4.    0.8    38.    มีเสื้อ 10 ตัว เป็นเสื้อสีขาว 4 ตัว สีน้ำเงิน 3 ตัว สีเขียว 2 ตัว สีดำ 1 ตัว มีกางเกง 6 ตัว เป็นกางเกงสีน้ำเงิน 3 ตัว สีดำ 2 ตัว สีขาว          1 ตัว จะมีวิธีแต่งตัวโดยเลือกใส่เสื้อและกางเกงต่างสีกันได้ทั้งหมดกี่วิธี (ค 5.2 ม.4-6/2)
            1.    15 วิธี    2.    30 วิธี
        3.    40 วิธี    4.    45 วิธี
    39.    มีเรือโดยสารอยู่ 15 ลำ เป็นเรือธรรมดา 6 ลำ เรือเร็ว 5 ลำ เรือด่วน 4 ลำ จะมีวิธีเดินทางไปและกลับโดยเลือกเรือชนิดเดียวกัน         แต่คนละลำได้ทั้งหมดกี่วิธี (ค 5.2 ม.4-6/2)
            1.    62 วิธี    2.    48 วิธี
        3.    32 วิธี    4.    26 วิธี
    40.    กำหนดให้ A ( {1, 3, 5, 7},  B ( {2, 3, 5, 7, 11} ถ้าสุ่มคู่อันดับ (x, y) จากเซต A ( B ขึ้นมา 1 คู่อันดับ แล้วความน่าจะเป็นที่          x ( y เท่ากับข้อใด (ค 5.2 ม.4-6/2)
            1.    0.25    2.    0.35    
        3.    0.45    4.    0.55            
    41.    กล่องทึบใบหนึ่งใส่ลูกบอลสีแดงไว้ 3 ลูก สีขาว 4 ลูก สุ่มหยิบลูกบอลครั้งที่หนึ่ง 1 ลูก โดยไม่ใส่คืน แล้วหยิบครั้งที่สองอีก         1 ลูก ความน่าจะเป็นที่ได้ลูกบอลทั้ง 2 ลูก มีสีเดียวกันเท่ากับข้อใด (ค 5.2 ม.4-6/2)
            1.        2.    
        3.        4.        
    42.    ต้องการเขียนจำนวนคู่ที่มี 3 หลัก โดยใช้ตัวเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ให้มีค่าอยู่ระหว่าง 200 กับ 600 จะเขียนได้ทั้งหมด         กี่จำนวน โดยแต่ละจำนวนใช้ตัวเลขซ้ำกันได้ (ค 5.2 ม.4-6/2)
            1.    112 จำนวน     2.    111 จำนวน    
        3.    96 จำนวน    4.    95 จำนวน        
    43.    กล่องใบหนึ่งมีบัตร 20 ใบ ซึ่งเขียนหมายเลขไม่ซ้ำกันเป็นจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 20 กำกับไว้ เมื่อหยิบบัตรขึ้นมา 3 ใบ จะมีวิธี         ที่จะหยิบได้ผลรวมของหมายเลขบนบัตรน้อยกว่า 10 ทั้งหมดกี่วิธี (ค 5.2 ม.4-6/2)
            1.    6 วิธี    2.    8 วิธี
        3.    9 วิธี    4.    7 วิธี
    44.    ในการขายบัตรเพื่อชิงรางวัลคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง บัตรที่ขายแต่ละใบมีหมายเลขประจำบัตรเป็นเลขห้าหลักต่างๆ กัน          โดยแต่ละหลักเป็นเลขโดดเลขหนึ่งใน {0, 1, 2, 3, 4, 5} หมายเลขรางวัลได้จากการหมุนวงล้อซึ่งวางเรียงกัน ถ้าการหมุนแต่ละ         วงล้อจะขึ้นเลข 0, 1, 2, 3, 4 หรือ 5 เลขใดเลขหนึ่งด้วยโอกาสเท่าๆ กัน แล้วความน่าจะเป็นที่หมายเลขรางวัลจะเป็นหมายเลข         ที่มีหลักต่างๆ กันซ้ำกันอย่างน้อย 2 หลักมีค่าเท่าไร (ค 5.2 ม.4-6/2)
            1.        2.    
        3.        4.        
    45.    ในการทดลองสุ่มอันหนึ่ง ถ้า A เป็นเหตุการณ์ในการทดลองสุ่มนี้ แล้วข้อใดถูกต้อง (ค 5.2 ม.4-6/2)
            1.    จะเขียนแสดงเซต A ได้เพียงแบบเดียว    
            2.    P(A) มีเพียงค่าเดียว    
        3.    ถ้า n, N เป็นจำนวนสมาชิกของ A และ S ตามลำดับ แล้ว P(A)     (
        4.    ผลรวมของความน่าจะเป็นของทุกเหตุการณ์ในการทดลองสุ่มนี้จะเท่ากับ 1

    46.    ถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วสีแดง 4 ลูก สีเขียว 6 ลูก สุ่มหยิบลูกแก้วจากถุงใบนี้ครั้งละ 1 ลูก 4 ครั้ง โดยใส่ลูกแก้วคืนถุงก่อนหยิบครั้ง         ต่อไปทุกครั้ง จงหาว่าความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีเขียวเพียงครั้งเดียวเท่ากับข้อใด (ค 5.2 ม.4-6/2)    
            1.    0.0384    2.    0.0864
        3.    0.1536    4.    0.3456
    47.    เลขโดด 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 นำมาสร้างเป็นจำนวนเต็มบวกไม่เกิน 4 หลัก โดยตัวเลขแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน จะสร้างได้ทั้งหมด          กี่วิธี (ค 5.2 ม.4-6/2)        
            1.    360 วิธี    2.    516 วิธี    
        3.    648 วิธี    4.    1,296 วิธี    
    48.    ชมรมคนรักนกมีนักเรียนชาย 7 คน นักเรียนหญิง 5 คน ต้องการเลือกหัวหน้าชมรม 1 คน และรองหัวหน้า 1 คน จะมีวิธีเลือก         ได้ทั้งหมดกี่วิธี ถ้าหัวหน้าเป็นชายหรือหญิงก็ได้ แต่รองหัวหน้าต้องเป็นหญิง (ค 5.2 ม.4-6/2)            
            1.    55 วิธี    2.    60 วิธี
        3.    72 วิธี    4.    96 วิธี
    49.    เลขโดด 0, 1, 2, 3, 5, 6 นำมาสร้างจำนวนคู่ซึ่งมี 3 หลัก โดยแต่ละหลักไม่ใช้ตัวเลขซ้ำกัน และจำนวนดังกล่าวมีค่ามากกว่า 300          จะสร้างได้ทั้งหมดกี่วิธี (ค 5.2 ม.4-6/2)    
            1.    32 วิธี    2.    38 วิธี
        3.    48 วิธี    4.    70 วิธี
    50.    ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (ค 5.3 ม.4-6/1)    
            1.    การสัมภาษณ์    
            2.    การสังเกต
        3.    การสอบถามทางไ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่