ภาษาC ต้องการให้จำที่นั่งเวลาเข้าลูปเลือกครั้งที่2

กระทู้คำถาม
เวลาเลือกที่นั่ง
https://www.mx7.com/view2/zxFPUmhJzfMKRMLS


#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <conio.h>

#include <stdlib.h>

static const char FILE_NAME[] = "namem.csv";

typedef struct namemovie{

char name_movie[30];

char time[30];

}namemovies;

namemovies getData(char data[]);

void showmovie(namemovies pdata);

void writeDataEdit (namemovies wdata[]);

namemovies AddData(char data[]);

namemovies EditData(char data[]);

void writeDataAdd(namemovies wdata, FILE *pw);

int main()

{

FILE * fp;

int i=0,ans=0,rec=0,erec;

char buffer[250],edit[50];

namemovies data[30];

char s,ro;

char a,b,c,d,e;

char a1,a2,a3,a4,a5;

char A,B,C,D,E;

float price=0;

float sum=0;

int re,ch;

char m;

int theater;

//int num_seat;

//char title [30];

//char tier [2];

//float showtime;

printf("---------------MOVIE------------------\n\n");

printf("MENU\n");

printf("1. Select Movie\n");

printf("2. Edit Movie\n");

printf("\n\nSelect Menu : ");

scanf("%s",&s);

printf("\n\n");

printf("------------------\n\n");

switch(s)

{

case '1' :

if(fp=fopen("namem.csv","r"));

do

{

m=getc(fp);

putchar(m);

} while(m !=EOF);

fclose(fp);

printf("\n\nEnter Movie [1,2,3] :");

scanf("%d",&m);

printf("\n#############################################################\n\n");

do

{

for(a=1;a<11;a++)

{

printf(" [A%d] ",a);

}

printf("\n");

for(b=1;b<11;b++)

{

printf(" [B%d] ",b);

}

printf("\n");

for(c=1;c<11;c++)

{

printf(" [C%d] ",c);

}

printf("\n");

for(d=1;d<11;d++)

{

printf(" [D%d] ",d);

}

printf("\n");

for(e=1;e<11;e++)

{

printf(" [E%d] ",e);

}

printf("\n\n");

printf("#############################################################\n\n");

printf("Select Seats\n");

printf("select Row : ");

scanf("%s",&ro);

printf("select numbered : ");

scanf("%d",&re);

printf("#############################################################\n\n");

if(ro=='a')

{

for(a=1;a<11;a++)

{

if(a==re)

{

printf(" [--] ");

}

else printf(" [A%d] ",a);

}

printf("\n");

for(b=1;b<11;b++)

{

printf(" [B%d] ",b);

}

printf("\n");

for(c=1;c<11;c++)

{

printf(" [C%d] ",c);

}

printf("\n");

for(d=1;d<11;d++)

{

printf(" [D%d] ",d);

}

printf("\n");

for(e=1;e<11;e++)

{

printf(" [E%d] ",e);

}

printf("\n\n");

printf("#############################################################\n\n");

}

if(ro=='b')

{

for(a=1;a<11;a++)

{

printf(" [A%d] ",a);

}

printf("\n");

for(b=1;b<11;b++)

{

if(b==re)

{

printf(" [--] ");

}

else printf(" [B%d] ",b);

}

printf("\n");

for(c=1;c<11;c++)

{

printf(" [C%d] ",c);

}

printf("\n");

for(d=1;d<11;d++)

{

printf(" [D%d] ",d);

}

printf("\n");

for(e=1;e<11;e++)

{

printf(" [E%d] ",e);

}

printf("\n\n");

printf("#############################################################\n\n");

}

if(ro=='c')

{

for(a=1;a<11;a++)

{

printf(" [A%d] ",a);

}

printf("\n");

for(b=1;b<11;b++)

{

printf(" [B%d] ",b);

}

printf("\n");

for(c=1;c<11;c++)

{

if(c==re)

{

printf(" [--] ");

}

else printf(" [C%d] ",c);

}

printf("\n");

for(d=1;d<11;d++)

{

printf(" [D%d] ",d);

}

printf("\n");

for(e=1;e<11;e++)

{

printf(" [E%d] ",e);

}

printf("\n\n");

printf("#############################################################\n\n");

}

if(ro=='d')

{

for(a=1;a<11;a++)

{

printf(" [A%d] ",a);

}

printf("\n");

for(b=1;b<11;b++)

{

printf(" [B%d] ",b);

}

printf("\n");

for(c=1;c<11;c++)

{

printf(" [C%d] ",c);

}

printf("\n");

for(d=1;d<11;d++)

{

if(d==re)

{

printf(" [--] ");

}

else printf(" [D%d] ",d);

}

printf("\n");

for(e=1;e<11;e++)

{

printf(" [E%d] ",e);

}

printf("\n\n");

printf("#############################################################\n\n");

}

if(ro=='e')

{

for(a=1;a<11;a++)

{

printf(" [A%d] ",a);

}

printf("\n");

for(b=1;b<11;b++)

{

printf(" [B%d] ",b);

}

printf("\n");

for(c=1;c<11;c++)

{

printf(" [C%d] ",c);

}

printf("\n");

for(d=1;d<11;d++)

{

printf(" [D%d] ",d);

}

printf("\n");

for(e=1;e<11;e++)

{

if(e==re)

{

printf(" [--] ");

}

else printf(" [E%d] ",e);

}

printf("\n");

printf("\n\n");

printf("#############################################################\n\n");

}

if (ro!='a')

{

if (ro!='b')

{

if (ro!='c')

{

if (ro!='d')

{

if (ro!='e')

{

printf("Sorry, You enter the wrong.\n");

}

}

}

}

}

if (ro=='a')

{

price=200;

}

else if (ro=='b')

{

price =160;

}

else if(ro=='c')

{

price = 160;

}

else if(ro=='d')

{

price = 160;

}

else if(ro=='e')

{

price = 160;

}

sum=price+sum;

printf("price %.2f\n",price);

printf("\ndo you want to select seat again ? yes[1] No[2] : ");

scanf("%d",&ch);

if(m==1)

{

printf("\ntheater : 1\n");

}

else if(m==2)

{

printf("\ntheater : 2\n");

}

else if(m==3)

{

printf("\ntheater : 3\n");

}

else if(m==4)

{

printf("\ntheater : 4\n");

}

else if(m==5)

{

printf("\ntheater : 5\n");

}

} while (ch==1);

printf("\nsum = %.2f",sum);

getch();
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่