หลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ราม ปี 2560 มี 129 หน่วยกิต(เดิม 145) มีวิชาไหนหายไป หาคำตอบได้ที่นี่หลักสูตรปี 2560 มีวิชาไหนหายไป?
หาคำตอบได้ที่นี่....
(รหัส 59 ลงมา เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรเดิมนะครับ)ขอยกตัวอย่างจากแผน C เพราะมีคนเรียนเยอะ
จากเดิมที่ต้องเรียน 145 หน่วยกิต เหลือ 129 หน่วยกิตในหลักสูตรใหม่ปี 2560
ที่หายไปคิดง่ายๆ 145-129 = 16 หน่วยกิต

16 หน่วยกิตที่หายไป ไล่ตามลำดับวิชาในโครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้
1.HIS1003 อารยธรรมโลก  (3 หน่วยกิต)
2.LIS1003 การใช้ห้องสมุด (1 หน่วยกิต)
3.PSY1001 จิตวิทยาเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
4.SOC1003 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
5.LAW3016 กฎหมายปกครองสำหรับรัฐศาสตร์, +LAW3012 (3 หน่วยกิต)
6.SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง ,+วิชาเลือกอื่นๆในหมวดนี้ (3 หน่วยกิต)

มองต่อไปที่...

2.1 หมวดวิชาแกน
จากตอนแรกที่มี 15 หน่วยกิต ได้มีการนำ POL2100 การปกครองเปรียบเทียบออก(เหลือ12หน่วย) และเพิ่มอีก 2 วิชาใหม่เข้ามาคือ POL2106,POL2107 รวมๆแล้วหมวดนี้จึงมี 18 หน่วยกิต โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 หน่วยกิต

2.3 วิชาบังคับในแผนC
มีการเพิ่มวิชาเข้ามาอีก 2 วิชา โดยเป็นวิชาใหม่ POL2108 และวิชาที่มีอยู่ก่อนแล้ว POL3311 เข้ามาเป็นวิชาบังคับในแผน
รวมๆแล้วหมวดนี้จึงมี 24 หน่วยกิต โดยบวกเพิ่มขึ้นมา 6 หน่วยกิต

วิชาเลือกในแผน C มีจำนวนหน่วยกิตเท่าเดิม 24 หน่วยกิต

2.4วิชาเลือกในคณะรัฐศาสตร์ ลดไป 6 หน่วยกิต จากเดิม 18 หน่วยกิต จึงทำให้ต้องเรียนวิชาในหมวดนี้แค่ 12 หน่วยกิต

2.5 วิชาโท ที่ไม่ใช้ชื่อว่าวิชาโทอีกต่อไป แต่จะใช้คำว่า"วิชาเลือกเฉพาะด้าน" โดยเรียนแค่ 15 หน่วยกิต ลดลงจากเดิม 3 หน่วยกิต มองโดยรวมจะมีให้เลือกเรียนมากขึ้นเป็นด้านใดด้านหนึ่งมากถึง 15 ด้าน และไม่จำกัดที่คำว่าคณะใดคณะหนึ่งเหมือนแต่ก่อน เช่น
ด้านกฎหมาย(LAW)
ด้านเศรษฐศาสตร์(ECO)
ด้านภาษา(เลือกภาษาเดียว)
ด้านบริหารธุรกิจ(วิชาที่คณะบริหารรับผิดชอบ)
ด้านการศึกษา(ETC,CLT,CSO,CEE +อื่นๆอีกมาก)
ด้านรัฐศาตร์(POL)
ด้าน....  
มีอีกหลายด้านนะครับ ดูในโครงสร้างหลักสูตรใหม่ที่คณะได้เลย

3.หมวดวิชาเลือกเสรี เรียน 6 หน่วยกิตเท่าเดิม

อ้างอิงข้อมูลจากรูปภาพ :ฉัตรชัย ลือชัย กลุ่มรัฐศาสตร์ ม.ร. Fcใหม่ล่าสุด! โครงสร้างหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ แผน A
กลุ่มวิชาเอกการปกครอง สำหรับนักศึกษารหัส 60 ขึ้นไป
จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต


ความแตกต่างจากหลักสูตรเก่า?

จาก 145 หน่วยกิต เหลือ 129 หน่วยกิต มี16 หน่วยกิตที่หายไปจากโครงสร้างหลักสูตรเดิม คือ
1.HIS1003 อารยธรรมโลก  (3 หน่วยกิต)
2.LIS1003 การใช้ห้องสมุด (1 หน่วยกิต)
3.PSY1001 จิตวิทยาเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
4.SOC1003 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
5.LAW3016 กฎหมายปกครองสำหรับรัฐศาสตร์ และ LAW3012 (3 หน่วยกิต)
6.SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง และวิชาเลือกอื่นๆในหมวดนี้ ECO2104,GEO2501,GEO2604,LAW4003,PSY2005, (3 หน่วยกิต)

และ

1.2 ตัด PHI1005 ออกจากวิชาเลือกเรียน
1.3 สามารถภาษาเลือกเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆได้เหมือนดิม
1.4 เพิ่ม MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้เลือกเรียนในหมวดวิทย์คณิต
2.1 วิชาแกน(เดิม) POL2100 การปกครองเปรียบเทียบ ถูกตัดออกจากวิชาแกน แต่ไปเป็นวิชาบังคับในแผน A แทน
     เพิ่มPOL2106,2107 วิชาเปิดใหม่เข้ามาเป็นวิชาแกน(ทุกแผนต้องเรียน)
2.2เพิ่ม POL2108,2109,2129(วิชาเปิดใหม่) และ POL2100เข้ามาเป็นวิชาบังคับในแผน A แทนที่ POL2103,3100,3101,POL3102 ที่ถูกย้ายไปเป็นวิชาเลือกในแผนA
2.3 วิชาเอกเลือกในแผนเรียน 24 หน่วยกิตเท่าเดิม
2.4วิชาเลือกในคณะ ลดเหลือ 4 เล่ม
2.5 วิชาโท ลดเหลือ 5 เล่ม
3.วิชาเลือกเสรีมี 6 หน่วยกิตเท่าเดิม

รวมแล้วแผน A จะมีวิชาเปิดใหม่ที่บังคับเรียน 5 วิชา คือ POL2106,2107,2108,2109,2129 ที่เหลืออีก 3 เล่ม จะเป็นวิชาเลือกเรียนในแผน
ที่มา:โครงสร้างหลักสูตรจากคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ใหม่ล่าสุด! โครงสร้างหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ แผน B
กลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษารหัส 60 ขึ้นไป
จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต


ความแตกต่างจากหลักสูตรเก่า?

จาก 145 หน่วยกิต เหลือ 129 หน่วยกิต มี16 หน่วยกิตที่หายไปจากโครงสร้างหลักสูตรเดิม คือ
1.HIS1003 อารยธรรมโลก  (3 หน่วยกิต)
2.LIS1003 การใช้ห้องสมุด (1 หน่วยกิต)
3.PSY1001 จิตวิทยาเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
4.SOC1003 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
5.LAW3016 กฎหมายปกครองสำหรับรัฐศาสตร์ และ LAW3012 (3 หน่วยกิต)
6.SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง และวิชาเลือกอื่นๆในหมวดนี้ ECO2104,GEO2501,GEO2604,PSY2005, (3 หน่วยกิต)

และ

1.2 ตัด PHI1005 ออกจากวิชาเลือกเรียน
1.3 สามารถภาษาเลือกเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆได้เหมือนดิม
1.4 เพิ่ม MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้เลือกเรียนในหมวดวิทย์คณิต
2.1 วิชาแกน(เดิม) POL2100 การปกครองเปรียบเทียบ ถูกตัดออกจากวิชาแกน แต่ไปเป็นวิชาบังคับในแผน A แทน
     เพิ่มPOL2106,2107 วิชาเปิดใหม่เข้ามาเป็นวิชาแกน(ทุกแผนต้องเรียน)
2.2เพิ่ม POL2205(วิชาเปิดใหม่) และ POL2210,2211,3210 และ LAW4003 เข้ามาเป็นวิชาบังคับในแผน B แทนที่การลงภาษาเลือก 4 เล่ม
2.3 วิชาเอกเลือกในแผนเรียน 21 หน่วยกิต ลดลงไป 1 เล่ม
2.4วิชาเลือกในคณะ ลดเหลือ 4 เล่ม
2.5 วิชาโท ลดเหลือ 5 เล่ม
3.วิชาเลือกเสรีมี 6 หน่วยกิตเท่าเดิม

รวมแล้วแผน B จะมีวิชาเปิดใหม่ที่บังคับเรียน  วิชา คือ POL2106,2107,2205 ที่เหลืออีก 3 เล่ม และมีวิชาเปิดใหม่ 5 วิชาเป็นวิชาเลือกในแผน B
ที่มา:โครงสร้างหลักสูตรจากคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559ใหม่ล่าสุด! โครงสร้างหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ แผน C
สำหรับนักศึกษารหัส 60 ขึ้นไป เรียนทั้งหมด 129 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต


ความแตกต่างจากหลักสูตรเก่า?

จาก 145 หน่วยกิต เหลือ 129 หน่วยกิต มี16 หน่วยกิตที่หายไปจากโครงสร้างหลักสูตรเดิม คือ
1.HIS1003 อารยธรรมโลก  (3 หน่วยกิต)
2.LIS1003 การใช้ห้องสมุด (1 หน่วยกิต)
3.PSY1001 จิตวิทยาเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
4.SOC1003 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
5.LAW3016 กฎหมายปกครองสำหรับรัฐศาสตร์ และ LAW3012 (3 หน่วยกิต)
6.SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง และวิชาเลือกอื่นๆในหมวดนี้ ECO2104,GEO2501,GEO2604,LAW4003,PSY2005, (3 หน่วยกิต)

และ

1.2 ตัด PHI1005 ออกจากวิชาเลือกเรียน
1.3 สามารถภาษาเลือกเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆได้เหมือนดิม
1.4 เพิ่ม MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้เลือกเรียนในหมวดวิทย์คณิต
2.1 วิชาแกน(เดิม) POL2100 การปกครองเปรียบเทียบ ถูกตัดออกจากวิชาแกน แต่ไปเป็นวิชาบังคับในแผน A แทน
     เพิ่มPOL2106,2107 วิชาเปิดใหม่เข้ามาเป็นวิชาแกน(ทุกแผนต้องเรียน)
2.2เพิ่มวิชาเปิดใหม่ POL2108 หลักปฎิบัติทางปกครองและธรรมาภิบาล  และวิชาเลือกในแผนที่มีอยู่ก่อน POL3311 เข้ามาเป็นวิชาบังคับในแผน C
2.3 วิชาเอกเลือกในแผนเรียน 24 หน่วยกิตเท่าเดิม
2.4วิชาเลือกในคณะ ลดเหลือ 4 เล่ม
2.5 วิชาโท ลดเหลือ 5 เล่ม
3.วิชาเลือกเสรีมี 6 หน่วยกิตเท่าเดิม

รวมแล้วแผน C จะมีวิชาเปิดใหม่ที่บังคับเรียน 3 วิชา คือ POL2106,2107,2108
ที่มา:โครงสร้างหลักสูตรจากคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559ดาวน์โหลดไฟล์ >> https://drive.google.com/drive/folders/0Bxr_bD9rkofXeTJURjgyYmlHbkE?usp=sharing

*กลุ่มรัฐศาสตร์ ม.ร. Fc https://www.facebook.com/groups/251643458191698

*เพจรัฐศาสตร์ ม.ร. Fc https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%A3-FC-448566145182015/?fref=nf

ผู้เขียน https://www.facebook.com/non.gunners
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่