** เสน่ห์สวรรค์ ** ตติยภาค ( กาพย์ฉบังครรโลง )

** เสน่ห์สวรรค์ ** ตติยภาค

    ๒๑ จาตุมหาชั้นหนึ่งตรี                   ภพภูมิเด่นศรี
สวัสดิ์สบเสียดฟ้าขุกขันธ์
        ณ เการพไกรลาสคัน-                ธนาทีสิทัน-
ดรหล้าดุจริ้วดำรง ฯ
      
       จาตุมหาชั้นหนึ่ง                        ตรีภพ
ภูมิเด่นศรีสวัสดิ์สบ                           เสียดฟ้า
ขุกขันธ์ ณ เการพ                            ไกรลาส   คันธนา
ทีสิทันดรหล้า                                 ดุจริ้วดำรง ฯ

   ๒๒ บริภัณฑ์สัตตแคว้นคง                คาทวีปใหญ่ยง
ยืนมหาจรดจ้าวจักรวาล
       ภพภูมิภาซ้อนอยู่ญาณ                นาภูมิมนุชสมาน
ศานต์น้าวนิตย์ใกล้โลกา ฯ

       บริภัณฑ์สัตตแคว้น                    คงคา
ทวีปใหญ่ยงยืนมหา                          จรดจ้าว
จักรวาลภพภูมิภา                             ซ้อนอยู่   ญาณนา
ภูมิมนุชสมานศานต์น้าว                     นิตย์ใกล้โลกา ฯ

     ๒๓ มหาราชทั้งสี่ยา                    มาจาตุรา-
ชิกาเทพไท้ครองอนันต์
         สี่ทิศาธรรมสิทธิ์สวรรค์             แลลั่นอภิวันท์
ธ ไสร้เทิดสร้างธรรมสรวง ฯ

        มหาราชทั้งสี่                            ยามา
จาตุราชิกา                                     เทพไท้
ครองอนันต์สี่ทิศา                             ธรรมสิทธิ์  สวรรค์แล
ลั่นอภิวันท์ ธ ไสร้                             เทิดสร้างธรรมสรวง ฯ

      ๒๔ ท้าวธตรัฐทั้งรวง                   ธรรพ์มหาราชปวง
บุรพาสรรธัพพล้วนเทวา
           วิทยธรกัณฑ์ธรรพ์ภูตินา          นา ณ เสลา
ทิพย์ถ้วนประทับห้วงกฤติยา ฯ

       ท้าวธตรัฐทั้ง                            รวงธรรพ์
มหาราชปวงบุรพาสรร                       ธัพพล้วน
เทวาวิทยธรกัณฑ์                            ธรรพ์ภูติ  นานา
ณ เสลาทิพย์ถ้วน                            ประทับห้วงกฤติยา ฯ

   ๒๕ ท้าววิรุฬหกใต้ตรา                   กุมภัณฑ์ยักษา
รากษสุมสฤตซ้องเทวัญ
       เทพชุมนุมบุตรอภิสันต์               แลอัศจรรย์
ฉันพร้องจุติฟ้าเทพถนิม ฯ

      ท้าววิรุฬหกใต้                          ตรากุม-
ภัณฑ์ยักษารากษสุม                        สฤตซ้อง
เทวัญเทพชุมนุม                             บุตรอภิ-   สันต์แล
อัศจรรย์ฉันพร้อง                             จุติฟ้าเทพถนิม  ฯ

     ๒๖ ท้าววิรูปักษ์ห้อมหิม-              วันต์ทิศปัจฉิม
รังสรรค์นาคล้วนสถิตสรวง
       สืบบริภัณฑ์สนั่นปวง                 ฤาอุรุหลวง
ทัศถ้วนรัตแก้วเกรียงไกร ฯ

      ท้าววิรูปักษ์ห้อม                       หิมวันต์
ทิศปัจฉิมรังสรรค์                            นาคล้วน
สถิตสรวงสืบบริภัณฑ์                       สนั่น  ปวงฤา
อุรุหลวงทัศถ้วน                             รัตแก้วเกรียงไกร ฯ

   ๒๗ เวสสุวัณณ์ท้าวยักษ์ไอ-           สูรย์ฤทธิ์เดชไสย
อังกูรก่อเกื้อพลานุ
       ภาพพิบูลบวรเอกอุ                  เลยเหนือภพชุ
อสุรเรื้อแทตย์ล้วนแรมสวรรค์ ฯ   

      เวสสุวัณณ์ท้าวยักษ์                   ไอสูรย์
ฤทธิ์เดชไสยอังกูร                           ก่อเกื้อ
พลานุภาพพิบูล                              บวรเอก  อุเลย
เหนือภพชุอสุรเรื้อ                           แทตย์ล้วนแรมสวรรค์ ฯ

   ๒๘ จตุมหาราชย์เรื้องสรร             พาภูมิภพขันธ์
เหือดหายห่อนร้ายบุรี
        เหล่าเทพเทวาจรบทสี่             แลเอารสศรี
ณรงค์ผ้ายผ่ายกล้ำชองชาญ ฯ
                        
        จตุมหาราชย์เรื้อง                   สรรพา
ภูมิภพขันธ์เหือดหา                        ห่อนร้าย
บุรีเหล่าเทพเทวา                          จรบถ  สี่แล
เอารสศรีณรงค์ผ้าย                        ผ่ายกล้ำชองชาญ ฯ  

   ๒๙ นามอินทกะแกล้วการณ์          รบราอริมาร
พานพบสยบไสร้ชีวน
       ธิดานภศูลสง่ายล                   แลขนงดกขน
ขดได้ขจิตดั้งขจีดุล ฯ

      นามอินทกะแกล้ว                    การณ์รบ
ราอริมารพานพบ                           สยบไสร้
ชีวนธิดานภ-                                ศูลสง่า  ยลแล
ขนงดกขนขดได้                           ขจิตดั้งขจีดุล ฯ

   ๓๐ อินทกะทัพหน้าวรุณ               ราญแล้งเศิกหุน
ทรามหาญหั่นหั้นไพรี
        รากโษสมารร้ายอับ-ปรีย์          แลพาลพรากลี้
สะบั้นสะบ้านแดนสรวง ฯ

     อินทกะทัพหน้า                       วรุณราญ
แล้งเศิกหุนทรามหาญ                    หั่นหั้น
ไพรีรากโษสมาร                           ร้ายอับ-  ปรีย์แล
พาลพรากลี้สะบั้น                          สะบ้านแดนสรวง ฯ**เสน่ห์สวรรค์** ปฐมภาค >>>  http://pantip.com/topic/33712386
**เสน่ห์สวรรค์** ทุติยภาค >>> http://pantip.com/topic/33716760
"วิธีการประพันธ์..กาพย์ฉบังครรโลง" >>> http://pantip.com/topic/33731260
...ขอขอบคุณภาพประกอบจาก กูเกิ้ล ด้วยครับ... อมยิ้ม17อมยิ้ม26อมยิ้ม29พาพันขอบคุณ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่