ทำไมต้อง รอถึง 3 วัน พระเยซูคริสต์ถึงฟื้นขึ้นมาจากความตาย...

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
Chris Tomlin - "At The Cross"  เริ่มด้วยการนมัสการองค์พระเยซูคริสต์ ร่วมกันค่ะ

ทำไมพระเยซูคริสต์จึงต้องรอถึงวันที่ 3 ถึงฟื้นขึ้นมาจากความตาย (แปลมาค่ะเวปอ้างอิงด้านล่าง)

1.เพื่อพิสูจน์ถึงการสิ้นพระชนน์อย่างแท้จริง (ตายจริง) เพราะ บางความเชื่อคิดว่าพระองค์ เพียงแค่สลบไป หรือ ไม่เคยถูกตรึงที่กางเขนจริงๆ
เพราะถ้าพระองค์สิ้นพระชนน์เพียงแค่ 2 นาที มนุษย์ยิ่งไม่เชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนน์จริงๆ
แต่ถ้าสิ้นพระชนน์ไปแล้ว 3 วัน แล้วเป็นฟื้นขึ้นมา พระเจ้าคงไม่อย่างให้พระศพเน่าเปื่อย เพราะ 3 วัน พระศพก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้ว
สดด 16 .10 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรก ทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไป
กจ.2.27  เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรก ทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไป2. เพื่อสำเร็จตามคำพยากรณ์
โยนาห์คือตัวอย่างการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ (ลก 11:29-44)
มัทธิว 12:39 พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่า “คนยิ้มและเล่นชู้แสวงหาหมายสำคัญ และจะไม่ทรงโปรดให้หมายสำคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาห์ผู้พยากรณ์
มัทธิว 12:40 ด้วยว่า ‘โยนาห์ได้อยู่ในท้องปลาวาฬสามวันสามคืน’ ฉันใด บุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดินสามวันสามคืนฉันนั้น3.เป็นการเพิ่มพูนความเชื่อแด่ผู้ที่ติดตามพระองค์
เพราะพระองค์ทรงกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ หลายครั้งต่อหน้าสาวกของพระองค์ เรื่องพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาในวันที่สาม
สิ่งเหล่านี้จึงป็นการเพิ่มความเชื่อให้แด่เหล่าสาวก และ พวกเราผู้เชื่อในพระองค์
อีกทั้งเป็นการยืนยันการเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์ด้วยเช่นกัน4.เพื่อไม่ให้ตรงกับวันสะบาโต
พระองค์รอให้วันสะบาโตจบก่อน เพื่อรักษาไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์ แต่อย่าลืมว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักษาคนเจ็บคนป่วยในวันสะบาโตด้วยเช่นกัน เป็นไปได้พระองค์สามารถฟื้นขึ้นในวันสะบาโตด้วยเช่นกัน
หรือแสดงให้เห็นถึงฤดูใหม่ การเริ่มใหม่(เพราะตรงกับวันต้นสัปดาห์ใหม่) สิ่งเก่าล่วงไป กลายเป็นสิ่งใหม่ในพระองค์5.พระองค์ได้กระทำพระราชกิจของมหาปุโรหิต
ไม่ว่าจะเป็นที่สวรรค์สถาน   นรก  หรือ ฟ้าสวรรค์ เพราะมหาปุโรหิตได้ประพรมโลหิตที่แท่นบูชาบนสวรรค์ เพื่อชำระบาป
ความตาย และผีวิญญาณชั่ว ประกาศกับวิญญาณที่ถูกจองจำ
การถวายบูชาของพระคริสต์เป็นความสำเร็จสมบูรณ์พระธรรมฮีบรู
9:11 แต่เมื่อพระคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งจะมาถึงโดยทางพลับพลาอันใหญ่ยิ่งกว่าและสมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อน ที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือ และพูดได้ว่ามิได้เป็นอย่างของโลกนี้
9:12 พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เรา

9:14 มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไรพระโลหิตของพระคริสต์ โดยพระวิญญาณนิรันดร์ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิ จะได้ทรงชำระใจวินิจฉัยผิดและชอบของท่านทั้งหลายให้พ้นจากการกระทำที่ตายแล้ว เพื่อจะได้ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
9:15 เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ เพื่อเมื่อมีผู้หนึ่งตายสำหรับที่จะไถ่การละเมิดของคนที่ได้ละเมิดต่อพันธสัญญาเดิมนั้นแล้ว คนทั้งหลายที่ถูกเรียกแล้วนั้นจะได้รับมรดกอันนิรันดร์ตามพระสัญญา

9:23 เหตุฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชำระแบบจำลองของสวรรค์ โดยใช้เครื่องบูชาอย่างนี้ แต่ว่าของจริงในสวรรค์นั้น ต้องชำระด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้น
9:24 เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานที่บริสุทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ อันเป็นแบบจำลองจากของจริง แต่พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้นเอง และบัดนี้ทรงปรากฏจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อเราทั้งหลาย

9:25 พระองค์ไม่ต้องทรงถวายพระองค์เองซ้ำอีก เหมือนอย่างมหาปุโรหิตที่เข้าไปในที่บริสุทธิ์ทุกปี ๆ นำเอาเลือดซึ่งไม่ใช่โลหิตของตัวเองเข้าไปด้วย
9:28 ดังนั้นพระคริสต์ได้ทรงถวายพระองค์เองหนหนึ่ง เพื่อจะได้ทรงรับเอาความบาปของคนเป็นอันมาก แล้วพระองค์จะทรงปรากฏครั้งที่สองปราศจากความบาปแก่บรรดาคนที่คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดฉันนั้น1ปต3:19 และโดยพระวิญญาณเช่นกัน พระองค์ได้เสด็จไปประกาศแก่วิญญาณที่ติดคุกอยู่
1ปต3:22 พระองค์ได้เสด็จเข้าในสวรรค์แล้ว และสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า พวกทูตสวรรค์และผู้มีอำนาจและผู้มีฤทธิ์เดชทั้งหลาย ทรงมอบไว้ให้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์แล้ว

6. เพื่อเป็นการสรรเสริญพระเจ้า ในการทรงพระชนน์อยู่ตลอดกาล และทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้
มธ27:52 อุโมงค์ฝังศพก็เปิดออก ศพของพวกวิสุทธิชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมา
มธ27:53 ภายหลังที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว เขาทั้งหลายก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมาก

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
Life, Death, Resurrection of Jesus


ท่านใดมีแนวคิด เชิงการศึกษา สามารถเป็นพระพร แบ่งปันข้อคิด ให้กับพี่น้องผู้เชื่อในพระคริสต์ ร่วมกัน ได้ค่ะยิ้ม

หัวข้อ ทำไมต้อง รอถึง 3วัน พระเยซูคริสต์ถึงฟื้นขึ้นมาจากความตาย

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ ดอกไม้
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่