ช่วยด้วยคับ รับค่า-แสดงค่า รายชื่อ ภาษา C

ผมอยากได้แบบนี้คับ เป็นโปรเจกส่งอาจารย์ปลายเทอม

ID   Name  Score1  Score2  Score3  Score  Grade
.
.
.

แต่ผมไม่รู้ว่าจะให้มันรับ Name แล้วแสดง Name ที่เป็นอักขระยังไง
ผมเขียนได้แค่

ID  Score1  Score2  Score3  Score  Grade
.
.
.
.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
//function
void grade(int count,int id[],int sc1[],int sc2[],int sc3[],int score[]);
void grade2(int count,int id[],int sc1[],int sc2[],int sc3[],int score[]);
main(){
    int j,count;
    //pass word
    do{
        printf("Please Enter Password:");
        scanf("%d",&j);
    }while(j!=999999);
    char sub[999],fac[999],ye[4],ma[999];
    //input data
    printf("Enter Subject:");
    scanf("%s",&sub);
    
    printf("Enter Faculty:");
    scanf("%s",&fac);
    
    printf("Enter Year:");
    scanf("%s",&ye);
    
    printf("Enter Major:");
    scanf("%s",ma);

    printf("Enter Number of Students:");
    scanf("%d",&count);
    //loop number of student
    int id[count],sc1[count],sc2[count],sc3[count],score[count],i=0;
    while(i<count){
        printf("Enter ID:");
        scanf("%d",&id);
        printf("Enter Score1:");
        scanf("%d",&sc1);
        printf("Enter Score2:");
        scanf("%d",&sc2);
        printf("Enter Score3:");
        scanf("%d",&sc3);
        score=sc1+sc2+sc3;
        i++;
    }
    printf("\n");
    //choose form for grading
    int sel;
    printf("1.Grade Standard\t2.Grade Rank\n");
    do{
        scanf("%d",&sel);
        printf("\n");
    }while(sel!=1 && sel!=2);
    printf("=============================================\n");
    printf("Subject: %s\n",sub);
    printf("Faculty: %s\n",fac);
    printf("Year: %s\n",ye);
    printf("Major: %s\n",ma);
    printf("Number of student: %d\n",count);
    printf("=============================================\n");
    if(sel==1){      
        grade(count,id,sc1,sc2,sc3,score);
    }else if(sel==2){
        grade2(count,id,sc1,sc2,sc3,score);
    }
    //compute and show mean and S.D.
    float x,sd,sum1=0,sum2=0;
    //compute mean
    for(i=0;i<count;i++){
        sum1+=score;
    }
    x=sum1/count;
    printf("Mean = %.2f\n",x);
    //compute S.D.
    for(i=0;i<count;i++){
        sum2+=pow(score-x,2);
    }
    sd=sum2/(count-1);
    printf("S.D. = %.2f\n",sqrt(sd));
    
    printf("*************<< End Grading >>***************\n");
    getch();
}

//my function

//function for grading rank
void grade2(int count,int id[],int sc1[],int sc2[],int sc3[],int score[]){
    int i=0,rankA[2],rankB1[2],rankB[2],rankC1[2],rankC[2],rankD1[2],rankD[2],rankF[2];
    printf("Enter Rank A:");
    scanf("%d %d",&rankA[0],&rankA[1]);
    printf("Enter Rank B+:");
    scanf("%d %d",&rankB1[0],&rankB1[1]);
    printf("Enter Rank B:");
    scanf("%d %d",&rankB[0],&rankB[1]);
    printf("Enter Rank C+:");
    scanf("%d %d",&rankC1[0],&rankC1[1]);
    printf("Enter Rank C:");
    scanf("%d %d",&rankC[0],&rankC[1]);
    printf("Enter Rank D+:");
    scanf("%d %d",&rankD1[0],&rankD1[1]);
    printf("Enter Rank D:");
    scanf("%d %d",&rankD[0],&rankD[1]);
    printf("Enter Rank F:");
    scanf("%d %d",&rankF[0],&rankF[1]);
    printf("=============================================\n");
    
    printf(" ID   Score1  Score2  Score3  Score  Grade\n");
    while(i<count){
        printf("%3d %5d %8d %8d %7d     ",id,sc1,sc2,sc3,score);
        if(score>=rankA[0]&&score<=rankA[1]){
            printf("A\n");
        }else if(score>=rankB1[0]&&score<=rankB1[1]){
            printf("B+\n");
        }else if(score>=rankB[0]&&score<=rankB[1]){
            printf("B\n");
        }else if(score>=rankC1[0]&&score<=rankC1[1]){
            printf("C+\n");
        }else if(score>=rankC[0]&&score<=rankC[1]){
            printf("C\n");
        }else if(score>=rankD1[0]&&score<=rankD1[1]){
            printf("D+\n");
        }else if(score>=rankD[0]&&score<=rankD[1]){
            printf("D\n");
        }else if(score>=rankF[0]&&score<=rankF[1]){
            printf("F\n");
        }
        
        i++;
    }
    printf("=============================================\n");
}
//function for grading standard
void grade(int count,int id[],int sc1[],int sc2[],int sc3[],int score[]){
    int i=0;
    printf(" ID   Score1  Score2  Score3  Score  Grade\n");
    while(i<count){
                 
        printf("%3d %5d %8d %8d %6d     ",id,sc1,sc2,sc3,score);
        if(score>79){
            printf("A\n");
        }else if(score>74){
            printf("B+\n");
        }else if(score>69){
            printf("B\n");
        }else if(score>64){
            printf("C+\n");
        }else if(score>59){
            printf("C\n");
        }else if(score>54){
            printf("D+\n");
        }else if(score>49){
            printf("D\n");
        }else{
            printf("F\n");
        }
        
        i++;
    }
    printf("=============================================\n");
}

ช่วยดูให้หน่อยคับ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่