สทศ. จะออก U-net ให้เด็กมหาลัยสอบแล้วนะครับ

สทศ. ประเดิมจัดสอบ U-NET ครั้งแรกปี 57 ปลายปีนี้ให้กับนิสิต นศ. ชั้นปีสุดท้ายของทุกสาขาวิชา เน้นสอบ 4 วิชาทักษะพื้นฐาน เบื้องต้นเน้นมหา’ลัยสนใจแจ้ง สทศ. เพื่อรับการทดสอบ ขณะที่ ผู้สมัครสอบโครงการครูมืออาชีพปีนี้ได้สอบ U-NET ก่อนใคร 21 มิ.ย. นี้
       ศ.(กิตติคุณ) ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด สทศ. ว่า ที่ประชุมมีมติให้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือ U-NET ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งการทดสอบดังกล่าวเป็นการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ TQF โดยจะเริ่มนำร่องทดสอบนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยที่มีความสมัครใจ ซึ่งจะสอบวัดทักษะพื้นฐาน 4 วิชา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต : การรู้เท่าทันสื่อ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Media Literacy) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ต่อจากนั้นในปีการศึกษา 2558 สทศ. จะเพิ่มการทดสอบอีก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งจะร่วมกับสภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ นำผลประเมินหรือผลทดสอบซึ่งเป็นที่ยอมรับแต่ละสาขาวิชามาใช้ ส่วนสาขาวิชาไม่มีสภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพก็จะขอความร่วมมือกับสภาคณบดีในการพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม การทดสอบดังกล่าวจะจัดสอบในปลายปี 2557 นี้
       
       นอกจากนี้ สทศ. จะนำ U-NET มาใช้ในการทดสอบคัดเลือกนิสิต นักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจำปี 2557 ด้วย ซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 21 มิถุนายน 2557 นี้ด้วย โดยจะจัดสอบใน 4 วิชา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และวิชาชีพครูและกฎหมายการศึกษา อย่างไรก็ตามการสอบ U-NET เป็นการทดสอบที่วัดรอบด้าน ทั้งความรู้ ทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น ต่อไปในการสอบระดับชาติประเภทอื่นๆ อาทิ แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET จะต้องมีการปรับทิศทางการวัดให้มีความรอบด้านมากขึ้น โดยจะต้องมีการวัดด้านคุณธรรม และจริยธรรมด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำวิจัยว่าการวัดรอบด้านจะพัฒนาให้เป็นระบบได้อย่างไร
       
       “ที่มีความกังวลว่าการจัดสอบ U-NET ปีแรกนี้อาจจะมีมหาวิทยาลัยให้ความสนใจน้อยนั้น ที่ผ่านมา สทศ.ได้มีการทำความเข้าใจกับทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านทางรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งยังมีส่วนของสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เป็นต้น น่าจะทำให้เกิดความเข้าใจและมีจำนวนสมัครเข้าร่วมการทดสอบ U-NET นอกจากนี้ สทศ.จะจัดกิจกรรมรณรงค์ และประสานไปยังนายจ้างของสถานประกอบการต่างๆ เพื่อขอให้ใช้ผลการทดสอบ U-NET เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ” ศ.(กิตติคุณ) ดร.สมหวัง กล่าว
       
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์     
23 เมษายน 2557 17:30 น.
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่