แถลงการณ์ร่วม องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แถลงการณ์ร่วม

องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวเนื่องกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบ


สืบเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ วาระที่ 3 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 โดยสาระสำคัญนั้นมีผลเป็นการนิรโทษกรรมความผิดสำหรับการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิด โดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 รวมตลอดถึงโดยองค์กรหรือหน่วยงาน ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2556 ทั้งที่กระทำในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือ ผู้สนับสนุน ดังนั้นองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้มีการประชุมลงมติให้มีการออกแถลงการณ์ในเรื่องดังกล่าวดังต่อไปนี้

1.องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับบรรดาการกระทำของประชาชนอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองอันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามวิถีทางประชาธิปไตยที่มีการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ แต่การนิรโทษกรรมนั้นจะต้องไม่ครอบคลุมถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นหรือการกระทำของแกนนำผู้ชุมนุมหรือการกระทำของบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 รวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องต่อมา

2.การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวของสภาผู้แทนราษฎรนั้น มีปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการหนึ่งคือ หลักการในร่างพระราชบัญญัติที่ได้มีการลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่สามนั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯในวาระที่สอง ซึ่งทำให้แตกต่างในสาระสำคัญเป็นอย่างมากกับหลักการในร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการไว้ อันเป็นการกระทำที่ขัดกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2551 ข้อ 117 วรรคสามที่ว่า คณะกรรมาธิการอาจเพิ่มมาตราใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมได้ แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งพระราชบัญญัตินั้น ดังนั้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงอาจมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่สามและมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1.เรียกร้องให้วุฒิสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินกระบวนการให้ถูกต้องโดยยึดหลักการเดิม ตามที่ได้รับหลักการเอาไว้ตามวาระที่หนึ่ง

2.การตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนั้นควรนิรโทษกรรมให้แต่เฉพาะบรรดาการกระทำของประชาชนอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองอันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามวิถีทางประชาธิปไตยที่มีการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นและการนิรโทษกรรมควรจะเป็นการสร้างความปรองดองอย่างแท้จริงมิใช่เป็นการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในประเทศดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงเชื่อมั่นต่อกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน และยังคงเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งที่จะเคียงข้างกับประชาชนคนอื่นตลอดไป หวังว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะไม่ทำลายความหวังและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อระบอบประชาธิปไตย ด้วยความหวัง

องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 พฤศจิกายน 2556
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่