อานิสงส์การปล่อยปลา

กระทู้สนทนา

อานิสงส์การปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบารมี
1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้น จะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้
2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจ ปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น
3. ผู้ไห้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่าย่อมพบแต่มิตร ปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน
4.การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้หงลายของพญามารได้โดยพลัน
5. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และ เข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย

โดย พระภาวนาวิริยคุณ วัดพระธรรมกาย

คำปล่อยสัตว์ให้ชีวิตทั้งหลาย

(นะโม 3 จบ)

พุทธบูชา มหาเตชวันโต ข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้า ขอให้มีเดช มีอำนาจ มีวาสนา

ธรรมบูชา มหาปัญโญ ข้าพเจ้าบูชาพระธรรม ขอให้มีัปัญญา

สังฆบูชา มหาโภคะ วะโห ข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ ขอให้มีโภคทรัพย์สมบัติ

อิมินาสักกาเรนะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ปูเชมิ

ข้าพเจ้า ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า คุณบิดามารดา

คุณอุปชฌา อาจารย์ คุณทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี

ขันติบารมื สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ที่ข้าพเจ้าได้

บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติ ก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ใน

ปัจจุบันนี้ ตั้งแต่เล็กแต้น้อยก็ดี จะระลึกได้ มิระลึกได้ก็ดี ขอบุญบารมีทั้หลายเหล่านั้น

จงมาช่วยประคับประคองให้ข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพ

ภัย ศัตรูใดๆ อย่ามาพ้องพาน

สัพเัต สัพตา อเวรา อัพยาปัชชา อนีฆา สุขึอัตตานัง ปริหรันตุ

ขอให้สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร จงเป็นผู้ไม่มีภัย ขอให้พ้นทุกข์ พ้นภัย

ปลาทั้งหลายเหล่านี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้

ขอบุญกุศลข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้อนจากความตาย ช้่วยให้สัตว์พ้นจากที่คุมขัง

ขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้น จงช่วยประคับแระคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพเคราะห์

สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้เทอญ

นิพานะปัจโยโหตุ

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=krittiya&date=03-09-2007&group=1&gblog=2
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่