ทำไมโลกนี้ต้องมีกุ้ง ทำมายยยยยยยย

กระทู้คำถาม
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ขอชีแจงว่า กำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน
ไตรมาสที  1 ของปี 2556 มีจำนวน 1,026 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 91.5 ซึง เป็นผลกระทบ
มาจากการรับรู้ “กำไรจากการเปลีย นแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม” จากการเข้าซือ เงินลงทุนใน C.P.
Pokphand Company Limited (“CPP”) เมือเดือนมกราคม 2555 จำนวน 8,673 ล้านบาท ซึงเป็นการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นรายการทีเกิดขึน เพียงครัง เดียวในไตรมาสที 1 ปี 2555 (Non-recurring
Transaction) ดังนัน ส่วนของกำไรสุทธิทีม าจากการดำเนินงานในไตรมาสที  1 ของปี 2555 จึงมีจำนวนคงเหลือเท่ากับ
3,439 ล้านบาท ซึง เมือเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในไตรมาสที  1 ของปีนีกับกำไรจำนวนดังกล่าว จะลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 70.2 โดยการลดลงนีมีสาเหตุหลักมาจากการทีภ าคอุตสาหกรรมกุ้งโดยรวมได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรค Early Mortality Syndrome (EMS) และส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจสัตว์นําของบริษัทฯ มีจำนวนลดลงอย่างมี
นัยสำคัญ


ทำไมโลกนี้ต้องมีกุ้งด้วย
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 13
กุ้ง ครัสเตเชียน และสัตว์มีข้อปล้องถือเป็นสัตว์ที่มีต้นตระกูลยาวนานมากแล้ว
พวกมันวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์มีโครงร่างแข็งกลุ่มแรกของโลกตั้งแต่หัวยุคแคมเบรีียน ราวๆ 540 ล้านปีที่แล้ว
ฟอสซิลสัตว์ที่มีรูปร่างเหมือนกุ้งก็มีอายุเก่าแก่ตั้งราว 500 ล้านปี

ดังนั้นพวกมันอยู่มาตั้งแต่ยังไม่มีสัตว์ตัวไหนหรือพืชต้นไหนย่างกรายขึ้นบกได้เลยทีเดียวล่ะ คงไปบ่นอะไรไม่ได้
สาเหตุที่มีก็จากวิวัฒนาการตามเคย สัตว์โครงร่างแข็งภายนอกและภายในอย่างแรกมีพัฒนาการแยกสายกันมาตั้งแต่ปลายมหายุคพรีแคมเบรียน ทั้งต้นตระกูลของเราและำพวกมันรอดกันมาทั้งนั้น ก็แสดงว่ากุ้งเองก็เป็นสัตว์ที่ปรับตัวเก่งและรอดพ้นภัยพิบัติในอดีตมาหลายต่อหลายครั้งแล้วเช่นกัน

เข้ามาตอบตาม Tag ชีววิทยา : P
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่