งบ ASP

กระทู้สนทนา
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)                      
              บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

                                    (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                                      
                                   ไตรมาสที่ 1
                                    ก่อนสอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม
             ปี                             2556         2555
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  394,416      173,258
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.19         0.08
     ต่อหุ้น (บาท)           


งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
                                   ไตรมาสที่ 1
                                    ก่อนสอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม
             ปี                             2556         2555
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  374,239      161,599
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.18         0.08
     ต่อหุ้น (บาท)           


หมายเหตุ                                           

      โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"                         ลงลายมือชื่อ ___________________________
                                    ( นายพิทเยนท์ อัศวนิก )
                                    ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

http://www.set.or.th/set/newsdetails.do;jsessionid=2F39B4A730ACFF8C31EDDFABE30C6064.itnpi06?headline=%CA%C3%D8%BB%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%A2%CD%A7%BA%A8.%E1%C5%D0%C3%C7%C1%A2%CD%A7%BA%C3%D4%C9%D1%B7%C2%E8%CD%C2+%E4%B5%C3%C1%D2%CA%B7%D5%E8+1+%28F45-3%29+%28%A1%E8%CD%B9%CA%CD%BA%B7%D2%B9%29&time=1367215623000&source=ASP&symbol=ASP&pdf=dat%2Fmds_news%2Fnews%2F0137NWS290420131307030998T.pdf&filename=dat%2Fmds_news%2Fnews%2F0137NWS290420131307030998T.txt&type=R&language=th&country=TH

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่