Trc ประกาศปันผลกว่า 10 เปอร์เซนต์

กระทู้สนทนา
การพิจารณาปันผล                                    

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 14 มี.ค. 2556
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 09 พ.ค. 2556

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั              : 10 พ.ค. 2556
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2556
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)                 : 6 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)                   : 0.083336
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก                        :
มูลค่าที่ตราไว้ที่ 0.50 บาท (หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1.00 บาทเป็น 0.50 บาท)
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.050358
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)                      : 0.133694
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 23 พ.ค. 2556
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                                          

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 14 มี.ค. 2556
รายละเอียดการจัดสรร                                
จัดสรรให้กับ                                        : ผู้ถือหุ้นเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 33,658,559
  อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                             : 20 : 1
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                              : 2.50
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                               : 09 พ.ค. 2556
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 10 พ.ค. 2556
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                  : 07 พ.ค. 2556
จัดสรรให้กับ                                        : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน(ESOP)
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 32,000,000
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                              : 4.70
จัดสรรให้กับ                                        : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 112,200,000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 177,858,559
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 177,858,559
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 0.50
______________________________________________________________________

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)                     

เรื่อง                                               : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 14 มี.ค. 2556
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)                        : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)                        : 0.50
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ราคาตอนนี้ผมว่ายังถูกมาก เพราะปันผลประมาน 10 เปอกว่าๆ และยังมีจะย้ายหุ้นเข้าเซตอีก มีแต่ข่าวดีๆ

รีบๆซื้อนะครับ
ปล.โปรดใช้วิจารณญาณตัวท่านเอง

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่