เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

เรื่องกำเนิดวัฏสงสาร โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร : เป็น สัมมาทิฏฐิ หรือ มิจฉาทิฏฐิ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

คำสำคัญ  ปฏิจจสมุปบาท หรือปัจจยาการ เรื่องกระบวนการของเหตุปัจจัยเหล่านี้ เป็นหลักที่สำคัญมาก 
                                       เราควรฟื้นความรู้เรื่องนี้เอาขึ้นมาพิจารณากัน (ป.อ.ปยุตฺโต)

ข้อคิดสำคัญ  เมื่อเข้าใจปฏิจจสมุปบาทผิด สอนขัดแย้งกับพระพุทธโคดม การอธิบายธรรมอื่น ๆ น่าเชื่อถือหรือไม่ ?

***
              เนื้อหาพระธรรมจากพระไตรปิฎก
              พระพุทธโคดม ทรงตรัสรู้โดยค้นพบหลักธรรมที่สำคัญที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเวียนว่ายตายเกิดของหมู่สัตว์ทั้งหลาย และทรงแสดงไว้ว่า สงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้๒ 

ทรงตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท 
https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_read.php?E=&B=4&A=6&w=%E2%BE%B8%D4%A1%B6%D2&option=2
 
สงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ (สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้) 
https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_seek.php?text=%CA%A7%CA%D2%C3%B9%D5%E9%C1%D5%E0%BA%D7%E9%CD%A7%B5%E9%B9%E1%C5%D0%E0%BA%D7%E9%CD%A7%BB%C5%D2%C2%C3%D9%E9%E4%C1%E8%E4%B4%E9&book=16&bookZ=16&option=2

               เนื้อหาธรรมที่ภิกษุรุ่นหลังแสดงไว้
               ปัจจุบัน มีผู้ที่อ้างว่าบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเถรวาท
อาศัยเรียนรู้พระธรรมวินัยจากพระไตรปิฎกเถรวาท แต่ได้ทำการสอนไม่ตรงตามที่พระพุทธโคดมได้แสดงไว้ เช่น รู้กำเนิดของปฏิจจสมุปบาท รู้กำเนิดของสงสาร(วัฏสางสาร)

ตัวอย่าง มีผู้ที่รู้เบื้องต้นกำเนิดสงสาร รู้กำเนิดปฏิจจสมุปบาท
ให้เปิดฟังจากคลิป ที่ชื่อว่า กำเนิดวัฏสงสาร โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
https://www.facebook.com/watch/?v=676056636300484

ผู้ศึกษา เปิดฟังคลิปแล้วเปรียบเทียบเอานะครับว่า การสอนแบบนี้ตรงตามคำสอนของพระพุทธโคดมหรือไม่ น่าเชื่อถือหรือไม่  

จับภาพจากคลิป(บางตอน) ได้ดังนี้

เปรียบเทียมคำพูดของ วรพรต  VS  พระธรรมในพระไตรปิฎก ดังนี้

                    ธรรมบรรยาย (ต่อมาได้รวบรวมเป็นหนังสือ) ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตฺโต 
                    ชื่อหนังสือ มองดูฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ 
https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/668


ความเห็นเพิ่มเติมของผู้รวบรวม
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ควรแสดงธรรมอิงอรรถอิงธรรมตามพระไตรปิฎก
หากแสดงธรรมผิดไปจากนี้ควรละทิ้งเสีย

เชิญร่วมสนทาแบบอิงอรรถอิงธรรม อิงวินัย อิงหลักฐาน

ขอบคุณครับ


ผู้รวบรวม เขียนแสดงความคิดเห็นภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ

หลักการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐

ประมวลกฎหมาย
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่