พระเจ้ามีหลายองค์

กระทู้สนทนา
ข้อความในคัมภีร์ไบเบิล (พระคริสตธรรมคัมภีร์) ได้ถูกบันทึกไว้ว่าพระเจ้ามี 2 ประเภท ดังนี้

1. พระเจ้าผู้สูงสุด (God)  พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐเพียงผู้เดียว และทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมา
ในวันพิพากษาพระองค์จะตัดสินให้มนุษย์แต่ละคนได้ไปสวรรค์หรือตกนรกชั่วนิรันดร์

2. พระเจ้าอื่น (god)  ซึ่งมีหลายองค์ด้วยกัน และเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าผู้ประเสริฐ
ในวันพิพากษาพระเจ้าอื่นทั้งหมดจะตกนรกในขุมลึกที่สุดชั่วนิรันดร์

ในสวรรค์จะไม่มีผู้ใดทำบาปแม้แต่น้อย  เพราะว่าผู้ที่อยู่ในสวรรค์นั้นไม่มีบาปติดตัว
จึงไม่มีสิ่งใดมาชักจูงให้ทำบาป  ดังนั้นผู้ที่อยู่ในสวรรค์จึงทำแต่ความดีเท่านั้น
ส่งผลให้ชีวิตในสวรรค์มีแต่ความสุขชั่วนิรันดร์  นั่นคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ตลอดไป
เรื่องราวดังกล่าวนี้ เป็นความเชื่อที่อาจเป็นเรื่องจริงหรือเท็จก็ได้

มนุษย์มีเสรีภาพที่จะตัดสินใจเชื่อในพระเจ้าผู้ประเสริฐ หรือไม่เชื่อก็ได้
หากพระเจ้าผู้ประเสริฐมีจริง  ผู้ที่วางใจพระองค์ย่อมจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั่วนิรันดร์
หากพระเจ้าผู้ประเสริฐไม่มีจริง  ผู้ที่วางใจพระองค์จะเป็นอย่างไร ?  ไม่มีใครทราบได้
แต่พวกเขายังคงมุ่งทำแต่ความดี ตามคำสอนที่พวกเขาได้รับจากคัมภีร์ไบเบิล
จึงส่งผลให้พวกเขามีชีวิตที่ดีและมีความสุข ไม่ว่าความจริงนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม

สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้า  ท่านคิดว่าในโลกนี้มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวหรือหลายองค์ ?
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่