ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อนุมัติ ปล่อยกู้โครงการ ‘บ้านล้านหลัง’ เฟส 2


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปล่อยกู้โครงการ "บ้านล้านหลัง" ระยะที่ 2 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1,200,000 บาท

โดยเป้าหมายคือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุเข้าถึงโอกาสในการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

รายละเอียดสินเชื่อ
วงเงิน: ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อราย/ต่อหลักประกัน
ระยะเวลาผ่อน: ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

เงื่อนไขการปล่อยสินเชื้อ โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ดังนี้
1. ดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี เงินงวดคงที่นานถึง 84 งวด 
2. ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
3. ฟรี! ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท
ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
ค่าประเมินราคาหลักประกัน -ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง
 

ล่าสุดครม.ไฟเขียวเพิ่มกรอบวงเงิน 2 หมื่นล้าน ให้ ธอส. ปล่อยกู้ “โครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2” ปรับเงื่อนไขไม่กำหนดเกณฑ์รายได้ผู้กู้ ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% นาน 4 ปี พร้อมขยายระยะเวลาโครงการถึงสิ้นปี 66
 
โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการดังนี้
 1.ปรับชื่อเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2) พร้อมปรับกรอบวงเงินโครงการเพิ่มจำนวน 20,000 ล้านบาท ทำให้วงเงินโครงการบ้านล้านหลังรวมทั้งสิ้น 70,000 ล้านบาท
 
2.ธอส.ไม่กำหนดเกณฑ์รายได้ผู้กู้ เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน จากเดิมที่กำหนด
(1)ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน
(2)ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาท ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือน
 
3.ปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.99 ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี (จากเดิมดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท) 
 
4.ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า ธอส. ให้สินเชื่อจนเต็มวงเงินโครงการ จากเดิมสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

คุณสมบัติของผู้กู้
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอ "สินเชื่อบ้านล้านหลัง" ได้ ครอบคลุมทั้ง "พนักงานประจำ" และ "ผู้ประกอบอาชีพอิสระ" อยากกู้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? 
เอกสารส่วนบุคคล
- บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน
สำหรับพนักงานประจำ
- ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
- สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
- สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
- หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
- รูปถ่ายกิจการ
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
- หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับ  สำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
- สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
- สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
- ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
- แบบแปลน
- ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่น ๆ (ถ้ามี)
 
ค่าธรรมเนียมบ้านล้านหลัง 
ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม จำนวน 4 รายการ ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 - 2,300 บาท)
3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)
4. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)
 
วิธีการสมัคร
ผู้ที่ม่ีคุณสมบัติและต้องการขอสินเชื่อบ้านล้านหลัง สามารถยื่นคำขอกู้เงินที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564
และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ
ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

ข้อแนะนำ : กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า อีกหนึ่งแคมเปญจาก ธ.ออมสิน ช่วยลดภาระช่วงโควิด

เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application : GHB ALL เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

โครงการบ้านล้านหลัง เกิดขึ้นตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนิน “โครงการบ้านล้านหลัง” โดยให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนให้สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีผู้ยื่นขอสินเชื่อจนใกล้เต็มกรอบวงเงินโครงการแล้ว 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่มา : https://baanbaan.co/
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่