พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติพระอภิธรรม มีเพียงพระธรรม และพระวินัย เพราะ❓

กระทู้คำถาม
หลักการเรื่อง
♦️สุตมยปัญญา (ฟัง อ่าน พระสูตร)
♦️จินตมยปัญญา (คิด วิเคราะห์ เนื้อหาในพระสูตร)
♦️ภาวนามยปัญญา (สมถะวิปัสสนา)
ซึ่งสอดคล้องกับ
ปริยัติ > ปฏิบัติ> ปฏิเวธ
ปฏิเวธ ตรงนี้คือ รู้แจ้งแทงตลอด จำแนกแยกแยะได้
ต้องอาศัยการปฏิบัติสมถะวิปัสสนา
จะต้องรู้แจ้งด้วยตนเอง ไม่สามารถรู้ได้ด้วยการอ่านคัมภีร์ หรืออ่านตำราใดๆ
การจะข้ามจากสมมติ ไปสู่ ปรมัตถ์ คือต้องปฏิบัติเอา ไม่ใช่อ่านตำรา
พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกทางไปคือ
โพธิปักขิยธรรม 37
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่