กรรมจากการปรามาสพระพุทธเจ้า

กระทู้คำถาม
#กรรมจากการปรามาสพระพุทธเจ้า
#อย่าทำดีกว่า

#กรรมเป็นของน่ากลัวอย่าล้อเล่นกับกรรม

เรื่อง " #กรรมปรามาสพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสโมทนาบุญเพราะคิดว่าพระพุทธรูปเป็นตุ๊กตา "
วิสัชนาธรรมโดย
#หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

ตกเครื่องบินตาย มีคนถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้รับไม่ได้คนเดียวเพราะปรามาสพระพุทธเจ้า
“เมื่อหลายปีก่อนเครื่องบินตกที่ภูเก็ต มีคนตาย ๘๓ ศพ มีคนมาถวายสังฆทานกับอาตมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คนตาย ตอนก่อนไม่เห็น พอปรารภเข้าก็เห็นหมด พวกนั้นมาปรากฏกายทั้งหมด เพราะมาคอยอยู่ที่นี่หมดแล้ว"
บรรดาผีบอกว่า ถวายสังฆทานให้น่ะดี แต่เวลานี้ยังไม่เอา ขอรอให้คนมามากต่างคนต่างทำ ที่นี่เขาบำเพ็ญกุศลมีกำลังสูง พวกเขาต้องการกุศลจากคนทุกคน แกหากินถูกช่องเหมือนกัน
ก็เป็นอันว่า เวลาอุทิศส่วนกุศลจริง ๆ รับไม่ได้อยู่คนเดียวเป็นฝรั่ง
ถามเทวดาชั้นจาตุมหาราชว่า “ทำไมรับไม่ได้” ท่านบอกว่า
#คนนี้ปรามาสพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสโมทนา
เขาอาจจะข้ามพระพุทธรูปเข้ามั้ง #ไม่มีเจตนาชั่วแต่ปรามาสคิดว่าเป็นตุ๊กตา
================================
#ว่าด้วยเรื่องการนำรูปสัญลักษณ์พระพุทธเจ้ามาทำเป็นขนม
การนำ "#รูปสัญลักษณ์พระพุทธเจ้า" ซึ่งเป็นองค์แทนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พุทธศาสนิกชนสักการะบูชา เคารพเลื่อมใสด้วยความนอบน้อม ออกมาทำเป็นขนมขาย ไม่ต่างอะไรกับการไปด้อยค่า กดให้ต่ำลง (ปรามาส) ในสิ่งที่ควรบูชาสูงสุด
ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความยึดมั่นในพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้ว ย่อมมีจิตพึงรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกว่า การกระทำเช่นนี้ย่อมถือเป็นการปรามาสหาใช่การเคารพนอบน้อมด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาไม่
ซึ่งผู้ที่ทำกรรมอันเป็นการปรามาสพระพุทธเจ้าไว้ หรือผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนก็ตาม ย่อมมีโทษมาก และได้รับผลกรรมตามมาเป็นความหายนะอย่างร้ายแรงที่สุด ๑๐ อย่าง คือ
๑.บุคคลผู้นั้นจะยังไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ
๒.เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว ฌาณ สมาธิ จะเสื่อมทันที
๓.สัทธรรมของบุคคลผู้นั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว
๔.เป็นผู้หลงคิดว่าตนเป็นผู้บรรลุสัทธรรม
๕.ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์
๖.ถ้าเป็นภิกษุต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างนึง
๗.ย่อมถูกโรคเบียดเบียนอย่างหนัก
๘.ถึงความเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่าน
๙.หลงตามกาละ คือตายอย่างขาดสติ
๑๐.เมื่อตายย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
(อ้างอิงจาก: พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต)
ดังฉะนี้แล้ว เราท่านทั้งหลายจึงพึงระวังให้จงหนัก ถึงผลกรรมอันเกิดจากการปรามาสพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ ก็ดี รู้เท่าถึงการณ์ก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี เจตนาก็ดี หรือไม่เจตนาก็ดี
#CR.วัดป่าพรหมยาน
 
https://www.facebook.com/hashtag/กรรมจากการปรามาสพระพุทธเจ้า?refid=18&ref=m_notif&notif_t=group_r2j_approved&_ft_=qid.6957896010598147863%3Amf_story_key.4182102611808050%3Atop_level_post_id.4182102611808050%3Atl_objid.4182102611808050%3Acontent_owner_id_new.100006969186995%3Aoriginal_content_id.265311355298580%3Aoriginal_content_owner_id.105447531284964%3Apage_id.105447531284964%3Asrc.22%3Astory_location.6%3Aattached_story_attachment_style.album%3Afilter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX8CPJAZztw1PE9W&__m_async_page__&__big_pipe_on__&fb_dtsg_ag=AQytR_3I1T9n24185MqRqFRnMBioV74fMPZuqRRbX8SORLxL%3AAQyqJWRGZSM7mtUH7PRxMEEfub_6YahZVUMMps7wYmGIxWZf&jazoest=282
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่