ศาสนาคริสต์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐ

กระทู้สนทนา
การที่คริสตชน (หรือชาวคริสต์) เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐ
ถือว่าเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเชื่อหนึ่งของมวลมนุษยชาติ
เพราะว่าไม่เพียงแต่คริสตชนจะเชื่อว่า พระเจ้าผู้ประเสริฐทรงสร้างจักรวาล
และยังเชื่อว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐทรงมาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานะพระบุตร  โดยมีพระนามว่า "พระเยซูคริสต์"

1. เหตุใดศาสนาคริสต์จึงมีความเชื่อทั้ง 2 อย่างนี้   ซึ่งไม่มีศาสนาใดมีความเชื่อแบบนี้
แค่เชื่อว่าพระเจ้า (god) มีจริง  ก็ยากที่คนทั่วไปจะเชื่อ  แต่คริสตชนกลับเชื่อในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลย
ทั้งเชื่อในพระเจ้าผู้ประเสริฐ (God)  และเชื่อว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐทรงเป็นบุคคลเดียวกับพระเยซูคริสต์
คำตอบ   ศาสนาคริสต์เชื่อในคัมภีร์ไบเบิลทั้งในภาคพันธสัญญาเดิม (ก่อนพระเยซูคริสต์ประสูติ) 
และภาคพันธสัญญาใหม่ (หลังพระเยซูคริสต์ประสูติ)  ซึ่งเชื่อว่าคัมภีร์ไบเบิลถูกเขียนขึ้นโดยได้รับการดลใจจากพระเจ้าผู้ประเสริฐ  
ดังนั้นข้อความในคัมภีร์ไบเบิลจึงเป็นข้อความที่มาจากพระเจ้าผู้ประเสริฐ  โดยในพระคัมภีร์เดิมบันทึกไว้ว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐ
ทรงสร้างจักรวาล  ส่วนในพระคัมภีร์ใหม่บันทึกไว้ว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐทรงมาเกิดเป็นมนุษย์ (หมายถึงพระเยซูคริสต์)
    (1) ปฐมกาล 1:1,16   
ในปฐมกาล พระเจ้าผู้ประเสริฐทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน
พระเจ้าผู้ประเสริฐทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวง  ให้ดวงที่ใหญ่กว่าครองวัน  ดวงที่เล็กกว่าครองคืน  พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆ ด้วย
    (2) ยอห์น 1:1,14  
ในปฐมกาล ธรรมะ (Word) ทรงดำรงอยู่  ธรรมะทรงอยู่กับพระเจ้าผู้ประเสริฐ  และธรรมะทรงเป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐ
ธรรมะทรงมาเกิดเป็นมนุษย์ และทรงอยู่ท่ามกลางเรา  เราเห็นพระสิริของพระองค์คือ พระสิริที่สมกับสถานะพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา 
พระองค์บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

2. หากความเชื่อของศาสนาคริสต์ผิด จะเป็นอย่างไร ?  
คำตอบ   คริสตชนยังคงดำเนินชีวิตได้ดีและมีความสุข  เพราะว่าคำสอนของพระเยซูคริสต์ทรงเน้นให้ "รักทุกคน"
โดยจะต้องแสดงออกมาด้วยการกระทำ  ประกอบด้วย  ช่วยเหลือคนอื่น  เสียสละให้แก่คนอื่น  ให้อภัยแก่คนที่ทำไม่ดีต่อเรา  
และยอมให้คนอื่นทำไม่ดีต่อเราได้  แล้วนำไปสู่ "การทำความดี และไม่ทำความชั่ว"  ซึ่งเป็นแก่นคำสอนที่สำคัญที่สุดของทุกศาสนา

3. หากความเชื่อของศาสนาคริสต์ถูก จะเป็นอย่างไร ?  
คำตอบ   คริสตชนไม่เพียงแต่จะดำเนินชีวิตได้ดีและมีความสุข  สิ่งที่คริสตชนจะได้รับหลังจากความตายก็คือ "ชีวิตนิรันดร์"
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับมนุษย์  เพราะว่าชีวิตนิรันดร์ หมายถึง  การได้ไปอยู่ในสวรรค์อย่างมีความสุขตลอดไปชั่วนิรันดร์
ซึ่งจะแตกต่างจากคนบาปที่จะต้องตกนรกชั่วนิรันดร์  โดยไม่มีผู้ใดดับสูญหรือเกิดใหม่หลังจากที่ตนเองตายไปแล้ว
ทางเลือกสำหรับมนุษย์จึงมีเพียง 2 ทางเท่านั้นคือ  ไปสวรรค์ กับ ตกนรก  และชีวิตจะเป็นอมตะตลอดไปโดยไม่สามารถย้ายข้ามภพได้เลย

หมายเหตุ   คริสตชนในที่นี้ หมายถึง  ผู้ที่ศรัทธาพระเจ้าผู้ประเสริฐอย่างแท้จริง  โดยเชื่อฟังและวางใจพระเยซูคริสต์

หากท่านสนใจการพิสูจน์ว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐมีจริงหรือไม่
สามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้ครับ  https://pantip.com/topic/36323199/comment34 และ 34-2

หากท่านสนใจที่จะศึกษาทางของพระเยซูคริสต์ในเบื้องต้น  ซึ่งพระองค์มีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  
โดยพระองค์รักมนุษย์ทุกคนมาก  และผมเชื่อว่าเป็นทางที่มีความสุขอย่างแท้จริง  
สามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้ครับ  https://pantip.com/topic/36545170/comment1 และ 2

ผู้ใดแสวงหาพระเจ้าผู้ประเสริฐ  ผู้นั้นจะพบพระองค์
แก้ไขข้อความเมื่อ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่