ปรึกษาหน่อยค่ะ งานการตลาดฟิลิปินส์

ปรึกษาหน่อยค่ะ มีใครเคยทำงานที่บริษัทนี้ไหมคะ เป็นยังไงบ้าง พอดีสัมภาษณ์ผ่านเเล้ว เหลือรอบิน เเต่ว่ากลัวโดนหลอกน่ะค่ะ สัมภาษณ์หลายคนมาก

บริษัทเกมออนไลน์
บริษัทเราเป็นบริษัทเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สดุในฟิลิปปินส์ซงึ่ก่อตงั้ขนึ้เมื่อปี2015 บริษัทตงั้อย่ใูนแหล่งธุรกิจทางการเงินของเมืองมะนิลาในเขตมากาติและปาไซมี ใบอนญุาตการประกอบธุรกิจและใบอนญุาตการทาธุรกิจเฉพาะด้าน
บริษัทมีพนกั งานมากกว่า 2,500 คน โดยมีสญั ชาติดงั นี ้ไทย, จีน, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์,มาเลเซีย.อีกทงั้ยงัจดัทาวีซา่ทางานที่ถกูต้องตามกฎหมายให้แก่พนกังาน ทกุคน

ตําแหน่ง : กํารตลําดไทย
หน้ําท่ที ่ตี ้องรับผิดชอบ
1.สามารถทางานเป็นทีมได้และสามารถทาเปา้หมายของทีมให้สาเร็จลลุ่วงตามท่ี ทีมกาหนด
2. ใช้ช่องทางที่หลากหลายFacebook/Line/Instagramและแหล่งโซเชียล มีเดียอ่ืนๆเพ่ือหาลกูค้าที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบตั ิ
1. อายุ 21-30 ปี รับ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี
2. หากอายุ31-35ปีต้องจบจากมหาวิทยาลยัและมีประสบการณ์ด้านการขาย
3. ใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นผ้ทู ี่มีสขุ ภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ
4.สามารถใช้คอมพวิเตอร์และพมิพ์ดีดได้อย่างคล่องแคล่ว
5. มีความรับผิดชอบสามารถทางานเป็นทีมได้หากไม่มีประสบการณ์ด้าน
การตลาด ทางบริษัทจะทาการอบรมให้ก่อนเร่ิมงาน 6.มีความอดทนความกระตือรือร้นและเป็นผ้ที่มีอธัยาศยัดี
  
เงินเดือน:ทางบริษัทจ่ายเงินเดือนเป็นสกลุเงินท้องถิ่นเปโซ (เงินเดือนท่ีแจ้งคือเงินเดือนหลงัจากหกัภาษีแล้ว)

ช่วงทดลองงําน :
ฐานเงินเดือน48,000เปโซ+โบนสั 16,000เปโซ
*หากตอ่สญัญาคา่คอมมิชชน่ัในระหวา่งชว่งทดลองงานจะให้พนกังานในเดือนที่4ของการทางาน* เงนิ เดือนหลังผ่ํานกํารทดลองงําน :
ฐานเงินเดือน48,000เปโซ+โบนสั 16,000เปโซ+ค่าคอมมิชชนั่

เวลําในกํารทํางําน
เวลาทางาน : ทางาน 9 ชว่ั โมงต่อวนั (รวมพกั 1 ชวั่ โมง ) และมีวนั หยดุ 5 วนั ต่อเดือน
เวลาเข้างาน:15.00–00.00น.(อาจจะมีการเพ่ิมกะการทางานในภายหลงั)

ผลกํารทํางํานท่คําดหวัง
1. ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน เดือนแรกต้องหาลกู ค้าขนั้ ต่าให้ได้ 6 คน ในเดือนท่ีสองต้องหาลกู ค้าขนั้ ต่าให้ได้ 8 คน และในเดือนที่สามต้องหาลกู ค้าขนั้ ต่าให้ได้10คนถ้าทาตามเปา้หมายได้จะได้รับเงินโบนสัเป็นจานวนเงิน16,000 เปโซ หลงั ผ่านการทดลองงานยอดหาลกู ค้าคือ 15 คนต่อเดือน
2.การจ่ายค่าคอมมิชชนั่โดยค่าคอมมิชชน่ัจะนบัจากจานวนยอดของลกูค้าที่เล่นเสีย
    
สวัสดกํารพนักงําน
1)บริษัทยื่นขอวีซา่ทางานสาหรับพนกังานดงัต่อไปนี้ a.วีซา่ทางานชวั่คราว(PWP)สาหรับช่วงทดลองงาน b.วีซา่ทางานอย่างเป็นทางการWorkPermit(9G)สาหรับพนกังานที่ผ่าน
การทดลองงานแล้ว
2) บริษัทจะทาการหกัเงินค่าประกนั การทางาน
a. สาหรับพนกั งานใหม่ทกุ คน ทางบริษัทจะทาการหกั เงินค่าประกนั การ ทางานโดยเริ่มหกัจากเดือนที่2ของการทางานจนถึงเดือนที่7
b. บริษัทจะหกั เงินค่าประกนั เดือนละ 12,000 เปโซ รวมทงั ้ หมด 6 เดือน เป็นเงินจานวน72,000เปโซหลงัจากทางานครบ1ปีทางบริษัทจะทา การคืนเงินค่าประกนัให้แก่พนกังานในเดือนท่ี13
c.บริษัทจะรับผิดชอบค่าวีซ่าทางานชว่ัคราวและวีซา่ทางานอย่างเป็น ทางการ Work Permit (9G) สาหรับพนกั งานที่ทางานครบ 1 ปี
d. สาหรับพนกั งานที่ผ่านการทดลองงานแล้ว หากทางานไม่ครบ 1 ปี
บริษัทจะหกัค่าวีซา่ทางานตามวนัที่เหลืออยู่โดยจะหกัจากเงินค่า
ประกนัการทางานและจะคืนเงินประกนัที่เหลืออย่ใูห้แก่พนกังาน 3)ทางบริษัทจะทาวีซา่ทางานชวั่คราวPWPให้กบัพนกังานที่อย่ใูนช่วงทดลองงาน
(60-90 วนั ) และเมื่อต่อสญั ญาทางบริษัทจะเปล่ียนเป็นวีซา่ ทางาน 9G ให้แก่
พนกังาน 4)พนกังานที่ผ่านการทดลองงานในวนัเกิดจะได้รับเงินเป็นของขวญั วนัเกิด
จานวน 2,500 เปโซ
5) หลงั จากทางานครบ 1 ปี ทางบริษัทจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้เป็นเงิน
จานวน 10,000 เปโซ
6) หลงั จากทางานครบ 1 ปี ทางบริษัทจะจ่ายเงินสนบั สนนุ ค่าตว๋ั เครื่องบินให้เป็น
เงินจานวน 48,000 เปโซ
7)สาหรับพนกังานที่ผ่านการทดลองงานแล้วแต่ทางานยงัไม่ถึง1ปีหากขอลาจดั งานมงคลสมรสจะสามารถขอลาได้7วนั และสาหรับพนกังานที่ทางานครบ1 ปีแล้วจะสามารถลาแต่งงานได้7วนัและได้เงินขวญัถงุแต่งงานเป็นเงิน จานวน 80,000 เปโซ
8) มีวนั หยดุ 5 วนั ต่อเดือน หยดุ ขนั ้ ต่า 3 วนั ต่อเดือน วนั หยดุ ที่เหลือสามารถเก็บ ไว้เพื่อใช้ในการกลบัประเทศหลงัจากได้วีซา่ทางาน9Gแล้วทกุๆ3เดือน สามารถกลบัประเทศได้1ครัง้
9)
a. สะสมวนั หยดุ ครบ 6 วนั สามารถกลบั ประเทศพกั ผ่อนได้ 1 ครัง้
b.สะสมวนัหยดุกลบัประเทศได้สงูสดุ 15วนั
หากสะสมวนั หยดุ ครบ 15 วนั แต่ไม่ได้กลบั ประเทศ สามารถเปลี่ยนวนั หยดุ
เป็นเงินได้ 10)ทางบริษัทยงัมีวนัหยดุประจาปีให้6วนั(ทกุๆ2เดือนให้วนัหยดุ1วนั) 11)ช่วงเทศกาลสงกรานต์บริษัทมีวนัหยดุให้7วนัหรือถ้าทางานในช่วงวนัหยดุ
เทศกาลสงกรานต์ บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงิน 3 เท่าของเงินรายวนั 12)บริษัทมีอาหารให้บริการ3มือ้ และมีที่พกัให้ฟรีและหลงัจากผ่านทดลองงาน แล้ว สามารถเช่าห้องอย่เู องได้ โดยบริษัทจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเงินจานวน
15,000 เปโซต่อเดือน 13)คอนโดที่พกัมีสิ่งอานวยความสะดวกพนื้ฐานเช่นเครื่องซกัผ้า,ต้เูย็น,
ไมโครเวฟ,เครื่องทานา้อ่นุ ,เครื่องปรับอากาศ,Wi-Fiเป็นต้นโดยหอจะแบ่งเป็น 2 แบบ ห้อง 4 คน และห้อง 6 คน โดยที่ห้อง 6 คนจะมีขนาดใหญ่กว่า ส่วนค่า นา้ค่าไฟผ้เูข้าพกัจะต้องช่วยกนัรับผิดชอบเองโดยหารกบัจานวนผ้เูข้าพกัห้อง เดียวกนั(มีแม่บ้านทาความสะอาดให้ทกุสปัดาห์)
14) บริษัทมีรถรับส่งระหว่างหอพกั -ที่ทางาน ที่ทางาน-หอพกั 15) บริษัทมียาสามญั ประจาบ้านให้

***แจ้งให้ทรําบ :
ในส่วนของค่าตวั๋ เครื่องบินจะต้องสารองจ่ายด้วยตวั เองก่อน หลงั จากทางาน ครบ 90 วนั จงึ จะสามารถเบิกเงินคืนจากทางบริษัทได้ จานวนเงินสงู สดุ 24,000 เปโซ


เราควรไปดีไหมอ่ะ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ทำงานต่างประเทศ ประเทศฟิลิปปินส์
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่